Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Avustuksia haettavissa vesienhoitoon, vesistökunnostuksiin ja rakennusperinnön hoitoon (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesienhoitoon
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Pohjois-Karjalan alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja –valistushankkeille.

Avustushakemukset tulee toimittaa ELY-keskuksille viimeistään 2.12.2019. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä ja vaalimista sekä historiallisen rakennuskannan kunnostamista. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella saaristoa on Juuassa, Lieksassa, Liperissä, Rääkkylässä ja Kiteellä. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille 1-luokan ja muille vedenhankintaan soveltuville 2-luokan pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito

Vesienhoidon toimenpiteisiin myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoitosuunnitelman toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin, ja niillä tehostetaan vesiensuojelua. Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien tai tilan säilymisen kannalta riskissä olevien vesien tilan parantamiseen sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostamiseen. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja malleja. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesienhoidon tavoitteiden ja Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelman (2016-2021) toteuttamista.

Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan mm. kohdevesistöjen tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu toimenpideohjelmassa. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet (suunnitelmat, luvat, muu rahoitus) hankkeen käynnistämiseen ja se, miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös, ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa, ja miten hankkeen vaikutuksia tullaan seuraamaan.

Hankkeiden tulee viestiä aktiivisesti ELY-keskukselta saatavia viestintäohjeita ja materiaaleja hyödyntäen. Hankkeiden taloudellisia ja ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan vuosittain. Lisäksi kaikille avustuksen saajille tehdään kyselytutkimus hankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Avustusta voi hakea esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, vesilain mukainen yhteisö, kalatalousalue tai kunta. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeissa tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Avustusta voi hakea esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue tai kunta.

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskus myöntää avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, Pohjois-Karjalan kalataloudellisessa kunnostusohjelmassa tai vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Avustuksen haku

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakulomakkeet ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristövastuualue

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Toissijaisesti avustusta voidaan hakea täyttämällä hakulomake ja toimittamalla se ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä taikka toimittamalla se sähköpostilla tai tulostettuna ao. ELY-keskuksen kirjaamoon. Kirjaamojen yhteystiedot löytyvät em. verkkopalvelusta.

Linkit

 

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito, Saariston ympäristönhoito: Pekka Piiparinen, puh. 0295 026 001
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Mika Huttunen, puh. 0295 024 202, Ari Heiskanen puh. 0295 026 177
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Helena Haakana, puh. 0295 026 201, Teppo Linjama, puh. 0295 026 199
Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Tiina Käki, puh. 0295 026 196, Paula Mononen, puh. 0295 026 204 (alk. 29.10.)
Kalataloudelliset kunnostukset: Timo Turunen, puh. 0295 026 112 (Pohjois-Savon ELY-keskus)
Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669 (Keski-Suomen ELY-keskus)


Alueellista tietoa