Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Valtatien 4 tiesuunnitelman teko Vaajakosken kohdalla käynnistyy (Keski-Suomi)

Tiesuunnitelman laadinta kilpailutetaan syksyn 2018 aikana ja tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 lopulla. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset. Tiesuunnitelma laaditaan, käsitellään ja hyväksytään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia noudattaen. Hyväksytty tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.

Valtatien 4 nykytila ja ongelmat Vaajakosken kohdalla

Valtatien 4 merkitys Vaajakosken kohdalla on iso niin kansainvälisesti, koko Suomen näkökulmasta kuin paikallisestikin. Suunnittelualueen tieosuus välillä Kanavuori - Haapalahti on osa valtateitä 4, 9, 13 ja 23. Tieosuus toimii Jyväskylän eteläisenä sisääntulotienä, joka välittää sekä pitkämatkaista, seudullista että paikallista liikennettä.

Nykyisin Kanavuoren ja Vaajakosken kiertoliittymien väli on erittäin ruuhkainen, missä on 50-60 km/h nopeusrajoitus. Kiertoliittymien tulosuunnille muodostuu pitkiä jonoja ja Vaajakosken kiertoliittymän ruuhkautumisen takia autojonon pää ulottuu pahimmillaan Haapalahteen asti aiheuttaen esimerkiksi peräänajoja. Suunnittelualueella on tasoliittymiä, joista pääsy valtatien liikenteen sekaan on vaikeaa ja turvatonta väistämisvelvollisuuden ja suurten liikennemäärien vuoksi.

Suunnitteluprosessin eteneminen

Suunnittelua on tehty jo 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2011 valmistui ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka pohjalta laadittiin yleissuunnitelma. Se valmistui vuonna 2013, ja on parhaillaan Liikennevirastossa hyväksyttävänä.

YVA:ssa tutkittiin useita eri linjausvaihtoehtoja. Tutkitut vaihtoehdot olivat nykyisen tien parantaminen, Varassaaren kautta kulkeva pintavaihtoehto sekä kaksi tunnelivaihtoehtoa. YVA-prosessin jälkeen laadittiin yleissuunnitelma Varassaaren kautta kulkevan pintavaihtoehdon mukaisesta ratkaisusta.

Suunnittelu Vaajakosken kohdalla on vaativaa. Paikoitellen ratkaisuja tulee tiesuunnitelmassa tutkia rakennussuunnitelmatarkkuudella muun muassa seuraavista syistä johtuen:

Suunnittelukohde sijaitsee tiiviisti rakennetussa ympäristössä, pääosin asemakaavoitetulla alueella. Suunnittelualueelle sijoittuu lukuisia siltoja sekä melusuojausrakenteita, jotka sijoittuvat maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta keskeisille paikoille. Nykyisten väylien sekä valtatien uuden linjauksen vieressä on asutusta hyvinkin lähellä. Valtatien 4 uusi linjaus halkaisee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja suunnittelualue sivuaa Natura-aluetta.

Edellä mainituista syistä johtuen suunnittelussa tullaan panostamaan erityisen paljon vuorovaikutukseen kansalaisten ja sidosryhmien kanssa sekä suunnitelmaratkaisujen havainnollistamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Valtatie 4 suunnitellaan Vaajakosken kohdalla Varassaaren kautta kulkevaan uuteen maastokäytävään välillä Kanavuori - Haapalahti noin kolmen kilometrin matkalla. Uusi valtatie rakennetaan moottoritieksi. Haapalahden nykyistä suuntaisliittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä. Valtatie 9 parannetaan suunnittelualueella 2+2 kaistaiseksi ja valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä ja olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan. Tavoitenopeus valtateillä on 100 km/h.

Rakentamisen aikataulu ei ole tiedossa, koska hankkeen toteutus edellyttää erillistä rahoituspäätöstä.

Linkki nettisivuille: Vt 4 Vaajakosken kohdalla (www.vayla.fi)

Linkki on  päivitetty 16.12.2019, tiehankkeiden tiedot on siiretty Väyläviraston sivuille.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Minna Immonen
p. 0295 024 685
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa