Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Hämeen ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Häme)

Hämeen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2018 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat.

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Hämeen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Asikkalassa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja niiden päivittämiseen sekä pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen yleissuunnitelman mukaisesti. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta-avustusta voidaan hakea myös valtakunnalliseen neuvontahankkeeseen, jonka tavoitteena on jakaa puolueetonta tietoa jätevesien käsittelystä ja käsittelyn tehostamisesta, sekä ohjata asukkaita paikallisen neuvonnan piiriin ja toimenpiteisiin. Valtakunnallisen neuvontahankkeen tavoitteena on edistää mahdollisimman vaikuttavasti haja-asutuksen jätevesisäännösten toimeenpanoa ja tukea paikallisten jätevesineuvontahankkeiden työtä.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen. 

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava ELY-keskuksille viimeistään 30.11.2018. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakulomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue.   

Hämeen ELY-keskukselle osoitetun hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteella kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 LAHTI.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitetun hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 KUOPIO.

Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitetun hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteella kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 JYVÄSKYLÄ.

Linkit

Lisätietoja

Avustusten haun yleisneuvonta: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito: Pirjo Nordenswan, puh. 0295 025 156 ja Rauno Penttinen, puh. 0295 025 216

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta: Jussi Leino, puh. 0295 025 197

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Petri Siiro, puh. 0295 025 230

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito sekä vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Heini-Marja Hulkko, puh. 0295 025 183

Kalataloudelliset kunnostukset: Hannu Salo, puh. 0295 025 095 ja Teemu Hentinen, puh. 0295 024 037

Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa