Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
 • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2018. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito
Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvontahankkeen tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen valtakunnallista yleissuunnitelmaa. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito
Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen. Erityisesti tuetaan rehevien järvien ja merenlahtien tilaa parantavia hankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostushankkeita. 

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö
Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.  Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen. 

Kalataloudelliset kunnostukset
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus
Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2018. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset    

Toimitusosoitteet:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: [email protected] tai postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 156, 60101 Seinäjoki
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus (kalataloudelliset kunnostukset): [email protected], tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku
 • Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): [email protected] tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä

Linkit

 

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:

Rakennusperinnön hoito:

 • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458

Saariston ympäristönhoito:

 • Ylitarkastaja Hannu Mahla, puh. 0295 027 874

Haja-asutusalueitten jätevesineuvonta:

 • Vesitalousasiantuntija Sirpa Lindroos, puh. 0295 027 869
 • Vesitaloussuunnittelija Nico Karlström, puh. 0295 027 647

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:

 • Vesihuoltoryhmän päällikkö Ilkka Närhi, puh. 0295 028 022
 • Ylitarkastaja Tilda Rantataro, puh. 0259 027 668
 • Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, puh. 0295 024 221

Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen:

 • Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, puh. 0295 027 956
 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Tommi Seppälä, puh. 0295 027 932

Vesistöjen kunnostus ja tulvariskien hallinta:

 • Tulvasuojelu- ja kuivatusryhmän ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Tommi Seppälä, puh. 0295 027 932

 

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:

Kalataloudelliset kunnostukset  

 • Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puh. 0295 028 602
 • Kalastusbiologi Mika Sivil, puh. 0295 023 045

 

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksesta:

Ympäristökasvatus- ja valistus:

 • Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Lisätietoja myös: Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, p. 0295 020 900, [email protected]


Alueellista tietoa