Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Avustuksia haettavana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta 30.11.2018 mennessä:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistöjen käyttöön
 • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa niihin määrärahat.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joissa rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea yksityiset rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt. Vuonna 2019 avustuksia myönnetään pääasiassa yksityisille omistajille.    

Saariston ympäristönhoito

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoidon toimiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa koskevia avustuksia voidaan käyttää seuraavissa kunnissa oleviin saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, sekä näissä kunnissa oleviin suluissa mainittuihin saariin ja muihin alueisiin, vaikka niihin on kiinteä tieyhteys. Tuen piiriin kuuluvia saaristoalueita on alueella seuraavasti: Kotka (myös Tiutinen), Pyhtää (myös Munapirtti), Parikkala (myös Korpijärvi-Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä ja Harmaitsaari), Ruokolahti (myös Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä ja Kekäleenniemi) sekä Taipalsaari (myös Kirkkosaari, Rehula, Vehkataipale, Kattelussaari, Nieminen ja Merenlahti). Avustusta voivat hakea saaristokunnat ja luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta

Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekemiseen, myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Vesistöjen käyttö

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja tilaa tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Hankkeiden tavoitteena voi olla vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen.

Vesienhoito

Vesienhoitoon suunnatut avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta ja ympäristötavoitteiden saavuttamista palveleviin hankkeisiin. Vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista tukevat pintavesien ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet voivat olla muun muassa erilaisia vesistöjen kunnostushankkeita ja valuma-aluekunnostuksia sekä pohjavesien pilaantuneisuusselvityksiä. ELY-keskus suuntaa vesihoidon tukea erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pintavesien ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Kalataloudelliset kunnostukset

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021.

Haku

Hakemukset on toimitettava Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 30.11.2018 mennessä. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelussa, josta hakemuksen voi myös lähettää. Suomi.fi palveluun pääsee ja hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue   

Hakemuksen voi myös lähettää Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola.
puh. 0295 029 000 (vaihde)s-posti: [email protected]

Linkit

Lisätietoja:

 • Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito: Tuija Mustonen,  p. 0295 029 201,
  Annu Tulonen,  p. 0295 029 226
 • Jätevesineuvonta: Juha Skippari, p. 0295 029 286
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Esa Houni, p. 0295 029 233, Heidi Rautanen,  p. 0295 029 279
 • Vesistöjen käyttö ja vesienhoito: Pekka Vähänäkki, p. 0295 029 302, Ilkka Närhi, p: 0295 029 265, Antti Haapala, p. 0295 029 103, Markus Tapaninen p. 0295 029 292
 • Kalataloudelliset kunnostukset (Varsinais-Suomen ELY-keskus): Vesa Vanninen.  p. 0295 029 095

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa