Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lehmäjoen yläosan ja Untamalanluoman peruskuivatus käynnistyy (Pohjalaismaakunnat)

Lehmäjoen yläosalla ja Untamalanluoman alaosalla kesätulvat ovat sateisina kesinä yleistyneet 2000-luvulla niin, että tulva on peittänyt alleen jopa 100 ha alueen. Tällä Seinäjoen kaupungin ja Isonkyrön kuntien alueella sijaitsevalla viljelysalueella tulva on noussut pelloille sateista riippuen kolmesta neljään kertaan kesäaikana. Edellisestä ojien perkauksesta on kulunut yli 40 vuotta.

Maanomistajien hakemassa ojitustoimituksessa käsiteltiin ojitusta koskeva suunnitelma ja sen toteuttamisedellytykset, kustannusarvio sekä hyödynsaajien kustannusosittelu. Ojitustoimitus saatiin päätökseen vuoden 2016 loppupuolella ja hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta vielä samana vuonna. Hankkeen verollinen kustannusarvio on noin 734 000 €.

Lehmäjoen yläosan ja Untamalanluoman peruskuivatushanke käsittää mm.

  • 9 kuivatusaluetta, joiden yhteenlaskettu hyötypinta-ala 365 ha
  • hyötyalueella 93 kiinteistöä ja 58 ojitusyhteisön jäsentä
  • Lehmäjoen yläosan ja Untamalanluoman perkausta
  • 10 avo-ojan kaivu ja 7 putkiojan rakentaminen

Lehmäjoen perkaus toteutetaan suunnitelman mukaisesti toispuoleisena kaivuna kesävesipinnan yläpuolelta, eikä jokea tulla syventämään alueella esiintyvien happamien sulfaattimaiden takia. Untamalanluomaa perataan noin 3 km matkalla poistamalla pohjasta liete ja rakentamalla ravinteita ja kiintoainesta pidättävä tulvatasanne molemmin puolin. Uomien luiskien loivennus, putousportaat (13 kpl) ja laskeutusaltaat (10 kpl) pienentävät eroosiota ja vähentävät kunnossapidon tarvetta. Viljelyn tehostamiseksi avo-ojia korvataan putki-ojilla. Toteutuksen arvioitu alkamisaika on kesällä 2017.

Hankkeen toteutuksesta vastaa ojitustoimituksessa perustettu Untamalanluoman alaosan ojitusyhteisö, jonka jäseniä ovat kaikki hankkeesta kuivatushyötyä saavat kiinteistöt. Ojitusyhteisön käytännön tehtävistä huolehtivat viisi toimitsijaa ja päätoimitsija Topi Saari. 

Ojitusyhteisöllä on hankkeen valmistumisen jälkeen kunnossapitovelvollisuus uomista, putkiojista, pohjakynnyksistä, putousportaista ja laskeutusaltaista niin, että ne pysyvät suunnitelman mukaisina. Rumpujen ja siltojen kunnossapito kuuluu niiden käyttäjille. Ojitusyhteisö kokoontuu tulevina vuosina yhteisön sääntöjen mukaisesti päättämään toimitsijoista, kunnossapidosta ja sen laajuudesta. 

Liitekartta:

Taustatietoja:

Lisätietoja:  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • vesitalousasiantuntija Outi Leppiniemi, puh. 0295 028 016
  • johtava vesitalousasiantuntija Väinö Haapamäki, puh. 0295 027 787

Untamalanluoman alaosan ojitusyhteisö:

  • päätoimitsija Topi Saari, puh. 044 976 7518

 

 


Alueellista tietoa