Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Kurikan Jalasjärven Korvanevan turvetuotantoon liittyvästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon Kurikan Jalasjärven Korvanevan turvetuotantoon liittyvästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Vapo Oy toimitti 24.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on arvioitu Korvanevan turvetuotannon toteuttamisvaihtoehdon ja hankkeen toteuttamatta jättämisen mahdollisia ympäristövaikutuksia.

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Kurikassa (entisen Jalasjärven kunnan alueella) sijaitsevalla 305,4 hehtaarin suuruisella Korvanevan tuotantoalueella. Kyseessä on uusi turvetuotantohanke, joka kuitenkin sijaitsee olemassa olevien turvetuotantoalueiden välittömässä läheisyydessä osin rajautuen tuotannossa oleviin tai tuotannosta jo poistuneisiin tuotantokenttiin. Hankkeen tavoitteena on turvata energianturpeen tuotanto ja varmistaa osaltaan energian ja lämmön katkeamaton tuotanto lähialueen voimalaitoksilla. Vesienkäsittely suunnitellaan toteutettavaksi pintavalutusmenetelmällä.

Yhteysviranomainen katsoi lausunnossaan, että Vapo Oy:n Korvanevan turvetuotantohankkeeseen liittyvä arviointiselostus ei täytä YVA-asetuksen 10 §:n mukaisia sisällöllisiä vaatimuksia. Arviointiselostukseen ei ole sisällytetty yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan edellyttämää vaihtoehtoa eivätkä perustelut vaihtoehdon poisjättämiselle ole yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan riittävät. Lisäksi arviointiselostuksessa on muitakin puutteita, jotka käyvät ilmi yhteysviranomaisen lausunnosta.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Niina Pirttiniemi, puh. 0295 027 904

Alueellista tietoa