Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Karjalan pohjavesialueiden luokitukset tarkistetaan (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarkistaa maakunnan pohjavesialueiden luokitukset lainsäädännössä tapahtuneiden muutoksien vuoksi vuosien 2017 ja 2018 aikana. Pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta siten kuin ne määritettäisiin ensimmäisen kerran. Luokituksessa otetaan huomioon uutena perusteena myös pintavesi- ja maaekosysteemit, jotka ovat pohjavedestä suoraan riippuvaisia, esimerkiksi lähteet ja pienvedet. Luokitus ei tuo uusia suojeluelementtejä, vaan se lähinnä informoi pohjavesialuetta koskevasta muiden lakien mukaisesta suojelusta, jonka pohjalta ekosysteemit huomioidaan.

Pohjavesialueet on aikaisemmin rajattu määrittämishetkellä käytettävissä olleiden maaperä- ja pohjavesigeologisten tutkimustulosten perusteella. Mahdollisten rajausten tarkistusten tulee myös perustua päivitettyyn tutkimustietoon. Uutena pohjavesialueiden määrittely- ja luokitteluperusteena olevien pohjavedestä suoraan riippuvaisten pintavesi- ja maaekosysteemien selvittäminen tehdään pääosin hyödyntämällä olemassa olevia selvityksiä, joita tarvittaessa täydennetään maastotyöskentelyllä.

ELY-keskus määrittää pohjavesialueelle uloimman rajan sekä muodostumisalueen rajan. Pohjavesialueen uloin raja määritetään alueelle, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun tai muodostumiseen. Muodostumisalueen raja osoittaa alueen, jolla maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia ja jolla maaperä mahdollistaa veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi.

Pohjavesialueet luokitellaan seuraaviin luokkiin:

- 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet
- 2-luokka: muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet
- E-luokka: pohjavesialueet, joiden pohjavedestä luonnonsuojelu- tai muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.
E-luokka voi olla lisämääreenä luokkien 1 ja 2 pohjavesialueilla (1E, 2E) tai itsenäisenä luokkana E.

Pohjois-Karjalassa on nykyisin 115 vanhan luokituksen mukaista I-luokan pohjavesialuetta (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja 227 vanhan luokituksen mukaista II-luokan pohjavesialuetta (vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue). Vuoteen 2017 mennessä luokituksesta on poistettu noin 70 - 77 pohjavesialuetta, jotka otetaan myös huomioon luokituksien tarkistamisessa.

Lisätietoja

- http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet?f=PohjoisKarjalan_ELYkeskus

- Ympäristöasiantuntija Mika Huttunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 024 202, mika.huttunen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa