Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Täydennys Terrafame Oy:n tuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kainuun ELY-keskus) ilmoittaa Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) täydennyksen "Sulatto" vireilläolosta.

Tuotantohanke koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoisesti kaivoksen sulkemista. Täydennyksessä hankevaihtoehto VE1c on esitetty pasuton jatkoksi rakennettava sulatto. Pasutossa Terrafamen nykyinen tuote, nikkelisulfidi, käsitellään nikkelioksidiksi. Sulatto jatkojalostaa pasutossa syntyvän nikkelioksidin nikkeli-rautaseokseksi, joka granuloidaan metalliseksi granulituotteeksi (Ni-Fe). Terrafame on täydennyksessään tarkentanut myös aikaisempaa hankekuvausta pasuton ja rikkihappotehtaan osalta sekä muuttanut hankevaihtoehtoja yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta 1.3.2017 antaman lausunnon (tiedote 2.3.2017) perusteella.

Kainuun ELY-keskus on kuuluttanut ympäristövaikutusten arviointiohjelman täydennyksen 12.5.2017.

Täydennyksessä esitetyt hankevaihtoehdot
 

Vaihtoehto 0 (VE0):

 • Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään.
 • Malmin louhinta on 15 M t/v.
 • Nikkelituotanto 30 000 t/v, nikkelituote myydään nykyisenä nikkelisulfidituotteena.
 • Ei uusia alueita.

Vaihtoehto 0+ (VE0+):

 • Kaivostoiminta jatkuu siten, että toimintaa kehitetään Terrafamen suunnitelmien mukaisesti.
 • Rakennetaan erilliset sivukivialueet KL1 ja KL2, sekundääriliuotuslohkot 5-8 sekä kipsisakka-altaan lohkot 7-8.
 • Malmin louhintamäärää kasvatetaan tasolle 18 Mt/v sivukiven louhintamäärien ollessa tasolla 18–30 Mt/v riippuen louhintatilanteesta.
 • Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1a (VE1a):

 • Primäärivaiheen liuotusalueelle rakennetaan uudet liuotuslohkot nro: 5 ja 6.
 • Malmintuotannon kasvattamisesta ja primääriliuotusalueen laajentamisesta johtuen nikkelin vuosituotanto nousee tasolle 35 000 - 37 000 t/v.
 • Sivukiven louhintamäärä tasolla 18–45 M t/v riippuen louhintatilanteesta.
 • Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1b (VE1b):

VE1a:n mukainen tuotanto + seuraavat toiminnot:

 • Vaihtoehdon VE1a mukaisen tuotantotason noston lisäksi metallien talteenottolaitoksen tuotantoprosessiin lisätään pasutto, jonka jälkeen 50–100 % nikkelituotteesta myydään nikkelioksidina.
 • Pasuton (nikkelisulfidista -> nikkelioksidia) kanssa samaan aikaan rakennetaan myös rikkihappotehdas, joka mahdollistaa osittaisen omavaraisuuden bioliuotuksessa käytettävän rikkihapon suhteen. Pasutto mahdollistaa rikkivetypitoisten hönkien polton, jonka jälkeen lipeän käyttö vähenee, millä on positiivisia vaikutuksia myös vesipäästöihin.

Vaihtoehto 1c (VE1c):

VE1b:n mukainen tuotanto + lisätään sulatto, jonka jälkeen tuote myydään nikkeligranulituotteena (Ni-Fe).

Vaihtoehto 2 (VE2):

 • Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain.
 • Ensimmäisessä vaiheessa lopetetaan malmin louhinta. Bioliuotus ja metallien talteenotto lopetetaan asteittain noin neljän vuoden kuluessa.
 • Sekundääriliuotusalueen ja kipsisakka-altaiden viimeisten osien arvioidaan olevan peitettynä noin 5–7 vuoden kuluttua lopettamispäätöksestä.
 • Lopettamispäätöksen jälkeen nikkelituotanto pysyy merkittävänä arviolta 1,5 vuotta sulkemispäätöksen jälkeen johtuen bioliuotuksen pitkistä viipymistä. Esim. jos lopettamispäätös tehtäisiin vuoden lopussa, olisi seuraavan vuoden nikkelituotanto todennäköisesti yli 20 000 t.

Kainuun ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen yhteysviranomainen. YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana toimii Terrafame Oy. Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on osa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Arviointiohjelma nähtävillä
 

Arviointiohjelman täydennys on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 12.5.−12.6.2017 seuraavissa paikoissa:

Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4
Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13
Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1
Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7
Sonkajärven kunta, Rutakontie 28
sekä internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA

Arviointiohjelman täydennyksestä voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 12.6.2017 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA on mielipidelomake, jonka voi täytettynä palauttaa Kainuun ELY-keskukselle.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antaa kuulemisen jälkeen oman lausunnon arviointiohjelman täydennyksestä hankkeesta vastaavalle. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa.

Lisätietoja

Hankkeesta: Terrafame Oy, Elina Salmela sekä Jaana Koivumaa, p. 020 7130 800, etunimi.sukunimi(at)terrafame.fi

YVA-menettelystä: Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, p. 029 502 3668, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa