Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon uusiminen välillä Hännilä-Hämeenlahti ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savo)

Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohdon uusimiseen välillä Hännilä (Joroinen)-Hämeenlahti (Jyväskylä) ei ole tarpeen soveltaa lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Etelä-Savon ELY-keskuksen 3.4.2017 tehdyn päätöksen mukaan hankkeesta ei aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia YVA-laissa mainittuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat lakisääteisen YVA-menettelyn käynnistämisen.

Huutokosken ja Hämeenlahden välisen voimajohdon rakentamishankkeesta valmistui joulukuussa 2016 sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys. Hankkeen rakentaminen ajoittuu alustavan aikataulun mukaan vuoden 2020 tienoille ja rakentamisen suunnitellaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusittava 110 kV voimajohtoreitti sijoittuu Joroisten (0,7 km), Pieksämäen (47,5 km), Kangasniemen (6,6 km), Hankasalmen (14,7 km), Toivakan (2,8 km), Laukaan (12,2 km) ja Jyväskylän (12,8 km) alueelle. Ympäristöministeriö on osoittanut päätöksen teon arviointimenettelyn soveltamisesta otsikon mukaisessa hankkeessa Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Nykyisin Hämeenlahden ja Huutokosken sähköasemien välillä on pääosin 1940-luvulla valmistunut kantaverkon voimajohto. Välillä Hännilä-Huutokoski voimajohto on uusittu vuonna 1981. Voimajohdon uudistamisen yhteydessä nykyiset jännitetasoltaan 110 kilovoltin voimajohdot Hämeenlahdelta Hännilään suunnitellaan korvattavan uudella 110 kilovoltin vastaavalla, mutta siirtokyvyltään vahvemmilla voimajohdoilla. Hankkeen toteutustavan lähtökohtana on uusien voimajohtojen sijoittaminen 18-20 metriä korkeana teräsporttaalipylväsrakenteena nykyisen voimajohdon paikalle.

Vanha voimajohto ja kaikki sen rakenteet uusittavalta osalta puretaan. Pylvästyyppi on noin 3-5 metriä nykyistä korkeampi, mutta pylväiden määrä vähenee nykyisestä, koska korkeampi pylväs mahdollistaa pidemmät jännevälit. Voimajohtoa uusittaessa voimajohdon jännitetaso ei muutu.

Voimalinjan uusiminen entisellä paikalla ei aiheuta suuria muutoksia

Voimalinjan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät hankkeen rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, mutta ne ovat paikallisia ja tilapäisiä, kuten rakentamisen työvaiheiden haitta alueella liikkumiselle. Rakentamisessa hyödynnetään aiempaa johtoaluetta eikä uusia tieuria tarvita.

Voimalinja heikentää maisemakuvan yhtenäisyyttä johdon lähiympäristössä. Hankkeen ympäristöselvityksen mukaan suorat vaikutukset Lapinjärven-Teerikankaan Natura-alueeseen eivät kasva nykyisestä, koska voimajohtoaluetta ei levennetä nykyisestään. Hankkeessa ei ole tarvetta luonnonsuojelulain 65 § mukaiseen Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten tarkempaan arviointiin. Rakentamisen aikaisia riskejä ovat vaikutukset yhdyskuntien veden hankintaan, mutta ne ovat estettävissä huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella. Voimajohtokäytävä on huomioitu Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakuntakaavoissa ja kuntakaavoissa. Nykyisen voimajohdon välittömään läheisyyteen eli alle 100 metrin päähän voimajohdon keskilinjasta sijoittuu 91 asuin- tai loma-asuntoa. Voimajohto rajoittaa paikallisesti maankäyttöä johtoalueella ja osin sen läheisyydessä: sillä ei voi olla rakennuksia eikä toiminta johtoalueella saa vaarantaa sähköturvallisuutta. Rakennusrajoitusalue laajenee 10 metriä nykyistä ulommaksi ja rajoittaa lähinnä lisärakentamista voimajohdon suuntaan.

Yhteenvetona hankkeen ympäristövaikutuksista voidaan todeta, että hankkeesta ei todennäköisesti, käytettävissä olevien tietojen perusteella, aiheudu sellaisia YVA-lain 4 §:n 2 momentissa mainittuja, arviointimenettelyä edellyttäviä vaikutuksia, jotka laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteis-vaikutukset huomioon ottaen, aiheuttaisivat YVA-lain 4 §:n 1 tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rin-nastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Päätös on kuulutusajan (6.4.17.–20.4.2017) nähtävänä alueen kuntien (Joroinen, Pieksämäki, Kangasniemi, Hankasalmi, Toivakka, Laukaa ja Jyväskylä) ilmoitustauluilla ja sähköisesti Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/yva välilehdellä YVA-päätökset aluevalinta Etelä-Savo.

Linkit:

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelun asiantuntija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 158

 

 

 

 


Alueellista tietoa