Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Aurinkovuoren vanhaa kaatopaikkaa tutkittiin Asikkalassa (Päijät-Häme)

Aurinkovuoren vanhan kaatopaikan maaperää ja pohjavettä tutkittiin loppuvuodesta 2016. Tutkimuksilla selvitettiin jätetäytön paksuutta ja ominaisuuksia sekä pohjaveden tilaa kaatopaikalla ja sen ympäristössä. Tutkimustulosten perusteella arvioitiin ympäristö- ja terveysriskejä. Tutkimushanke toteutettiin Asikkalan kunnan, Hämeen ELY-keskuksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Kaatopaikkatutkimukset

Kaatopaikalle on viety jätteitä 1950-luvulta mahdollisesti 1970-luvulle saakka. Kaatopaikka sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Aurinkovuoren I-luokan pohjavesialueella ja Kolavaisen vedenottamon valuma-alueella. Tutkimusten mukaan jätteen määrä kaatopaikalla on suhteellisen vähäinen. Kaatopaikka on peitetty noin 0,5 – 2 metrin puhtaalla maakerroksella ja jätetäyttö ulottuu enimmillään 10 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pohjaveden pinta kaatopaikka-alueella on noin 40 metrin syvyydellä maanpinnasta. Kaatopaikka-alueelta otettiin maanäytteitä yhteensä 12 pisteestä. Muutamassa näytteessä havaittiin kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. Pohjavesinäytteitä otettiin kuudesta pohjavesiputkesta. Kaatopaikan lähialueen pohjavesiputkista otetuissa näytteissä oli hieman kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, jotka saattavat olla peräisin jätetäytöstä. Vedenottamolta otetussa näytteessä ei havaittu haitallisia aineita.

Ympäristö- ja terveysriskit

Jätetäyttö sijoittuu puhtaiden peittomaiden alapuolelle, joten kaatopaikasta ei ole haittaa tai vaaraa ulkona liikkujille. Kaatopaikan välittömässä läheisyydessä ei ole asuntoja, joten altistumista tätä kautta ei myöskään tapahdu. Ainoa mahdollinen altistusreitti on altistuminen pohjaveden välityksellä. Kaatopaikalta peräisin olevien haitta-aineiden kulkeutuminen vedenottamolle ja siitä aiheutuva terveysriski on pieni. Vedenottamolta vuosittain otetuissa vesinäytteissä ei ole havaittu haitallisia aineita. Veden laatua tullaan tarkkailemaan jatkossa vedenottamon lisäksi myös kaatopaikan ja vedenottamon läheisyydessä olevista tarkkailuputkista. Kunnostustarpeen arvioinnin mukaan kaatopaikalla ei ole kunnostustarvetta nykyisellä käytöllä eikä sillä arvioida olevan merkittäviä ekologisia tai terveydellisiä riskejä.

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelma

Kaatopaikan tutkimukset kuuluvat valtakunnalliseen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit kestävällä tavalla hallintaan. Ohjelman kohteet valitaan ympäristöhallinnon ylläpitämästä valtakunnallisesta Maaperän tilan tietojärjestelmästä (MATTI). Kohteet pisteytetään ja järjestetään kiireellisyysluokkiin. Suurimmat pisteet saaneet kohteet tullaan tutkimaan ja tutkimustulosten perusteella kiireellisimmät etenevät kunnostusvaiheeseen. Valtakunnallista tutkimus- ja kunnostusohjelmaa toimeenpanee Pirkanmaan ELY-keskus.

 

Lisätiedot:

Erikoissuunnittelija Virve Ulonen, Hämeen ELY-keskus, virve.ulonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 251

Hankinta-asiantuntija Petri Heino, Pirkanmaan ELY-keskus, petri.heino(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 326

Tekninen johtaja Harri Hirvonen, Asikkalan kunta, harri.hirvonen(at)asikkala.fi, puh. 044 7780290

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa