Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskus antoi lausuntonsa Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen laajennushankkeen arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Hankkeesta vastaava on selvittänyt biokaasulaitoksen laajentamista Oulussa. Hanke sijoittuu olemassa olevan biokaasulaitoksen välittömään yhteyteen Oulun Jätehuolto Oy:n Ruskon jätekeskusalueelle. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa olemassa olevan biokaasulaitoksen vuosittaista käsittelykapasiteettia ja jatkojalostaa prosessissa syntyvää biokaasua ja nestejaetta. Oulun biokaasulaitos käsittelee tällä hetkellä Oulun Jätehuolto Oy:n biojätteet sekä muita alueen biohajoavia jätejakeita yhteensä 19 000 tonnia vuodessa biokaasuksi ja kierrätysravinteiksi. Jatkossa laitos voi käsitellä vastaavia jätejakeita 60 000 tonnia vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankevaihtoehtoina on esitetty:

Nollavaihtoehto VE0+:     
Biokaasulaitoksen laajennusta ei toteuteta. Olemassa oleva biokaasulaitos käsittelee edelleen alueen biohajoavia jätejakeita 19 000 tonnia vuodessa. Syntynyt biokaasu toimitetaan hyödynnettäväksi kaasuna ja/tai jatkojalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai liikennekäyttöön. Syntyneet ravinnejakeet hyödynnetään neste- ja kiintojakeina teollisuuteen tai peltokäyttöön.

Vaihtoehto VE1:    
Biokaasulaitos laajennetaan käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia alueen biohajoavia jakeita. Syntynyt biokaasu toimitetaan hyödynnettäväksi kaasuna ja/tai jatkojalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai liikennekäyttöön. Syntyneet ravinnejakeet hyödynnetään neste- ja kiintojakeina teollisuuteen ja peltokäyttöön. Tarvittaessa voidaan toteuttaa typenkonsentrointiprosessi nestejakeelle, jolloin osa vesistä viemäröidään.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arvioinnille asetetut vaatimukset. Mikäli hanke etenee lupavaiheeseen, arviointia on täydennettävä lausunnossa todettujen puutteiden osalta. Vaaditut täydennykset tulee esittää toiminnan ympäristölupaa koskevassa hakemuksessa.

Typenkonsentrointiprosessi ja lannoitetuotteiden varastointi ovat vesistöpäästöjen kannalta laitoksen keskeisiä toimintoja. Hankkeesta vastaavan tulee tehdä ympäristölupahakemuksessa prosessijätevesiä ja hulevesiä koskevat käsittelyratkaisuesitykset. Tällaisia seikkoja ovat ainakin prosessijätevesien riittävä esikäsittely laitoksella ennen johtamista jätevedenpuhdistamolle sekä selvitys riittävästä viemärikapasiteetista. Toiminnanharjoittajalla tulee ympäristöluvan lisäksi olla muut toiminnan vaatimat edellytykset, kuten jätevesisopimus puhdistamon kanssa puhdistamolle johdettavista teollisuusjätevesistä.

Ympäristölupahakemukseen täydennettäviä ja korjattavia tietoja ovat hajumallinnuksen lähtötietojen tarkempi esittäminen ja mallinnukseen mukaan otettavien päästölähteiden uudelleenarviointi ja tarvittaessa täydentäminen sekä yhteisvaikutusten arviointi. Myös laadittu meluselvitys tulee liittää ympäristölupahakemukseen. Hankkeessa tulee laatia pölyn leviämismallinnus.

On tärkeää, että kaikki mahdolliset toiminnan häiriötilanteet tunnistetaan etukäteen ja niihin varaudutaan ennalta riittävällä tavalla sekä suunnitellaan tarvittavat toimet häiriön aikana. Esimerkiksi lietemäisen mädätysjäännöksen sijoitus- ja varastointipaikat mahdollisessa säiliöaltaan häiriötilanteessa tulee pystyä osoittamaan ennalta.

Yhteysviranomaiselle saapui arviointiselostuksesta 10 lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä virka- ja aukioloaikoina Oulun kaupungin palvelukeskus Oulu 10:ssä (Torikatu 10), Oulun kaupungin pääkirjastossa (Kaarlenväylä 3), Koskelan kirjastossa (Tullimiehentie 4), Kaijonharjun kirjastossa (Kalevalantie 5), Puolivälinkankaan kirjastossa (Mielikintie 5), Myllyojan kirjastossa (Karvarinaukio 11) ja Tuiran kirjastossa (Valtatie 47) sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).

Lausunto löytyy myös sähköisenä osoitteesta: www.ymparisto.fi/gasumbiotehdasoybiokaasulaitosYVA.


Lisätietoja
Yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 335, [email protected]


Alueellista tietoa