Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Korvaukset rauhoitettujen lintujen aiheuttamista maatalousvahingoista kasvoivat - uusien korvausten hakuaika käynnistyy (Kaakkois-Suomi)
 

Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset tiedottavat

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen lintujen aiheuttamat maatalousvahingot olivat vuonna 2015 huomattavia. Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) maksoivat vuonna 2016 avustuksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista yhteensä noin 566 460 euroa. Avustusmäärä edelliseen vuoteen nähden nousi yli kaksinkertaiseksi.

Avustuksia maksettiin pääasiassa maataloudelle aiheutuneista vahingoista (noin 518 500 euroa). Eniten avustuksia maksettiin valkoposkihanhien, naakkojen ja kurkien maataloudelle aiheuttamista vahingoista, yhteensä noin 462 400 euroa. Suurimmat avustukset maksettiin Etelä-Pohjanmaan (noin 115 200 euroa), Kaakkois-Suomen (93 600 euroa) ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueille (74 700 euroa).

"Korvausten määrän kasvu johtuu osin kurki-, joutsen- ja valkoposkihanhikantojen vahvistumisesta sekä osittain lintujen päämuuttoreittien ja muuttokäyttäytymisen muutoksista", arvioi ylitarkastaja Hanne Lohilahti ympäristöministeriöstä.

Ympäristöministeriö edistää rauhoitettujen lajien suojelua myöntämällä avustuksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Maksettavat avustukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista (1626/1991). ELY-keskukset myöntävät avustukset ympäristöministeriölle vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa osoitetun määrärahan puitteissa.

Avustusta vuonna 2016 tapahtuneista vahingoista haetaan ELY-keskuksille osoitetuilla hakemuksilla seuraavasti:

  • hakemukset toimitetaan vuoden 2017 maaliskuun loppuun mennessä alueelliseen ELY-keskukseen
  • avustuksia voidaan myöntää maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheutuneista vahingoista 
  • hakemuksesta tulee käydä ilmi vahinkoja aiheuttanut laji, milloin ja missä vahinko on tapahtunut, vahingon laatu ja määrä ja vahingon korjaamisesta aiheutuneiden materiaalikulujen kuitit
  • maaseutusihteerin satovahinkoarvio tai rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoissa
  • muuna vahingon toteamisperusteena voidaan esittää esimerkiksi luonnontieteellisen keskusmuseon lausunto kalanviljelylaitokselle vahinkoa aiheuttavien kalasääskien määrästä
  • maataloudelle aiheutuneet vahingot lasketaan maaseutuviraston kasvilajien yksikköhinnoista ja normisadoista antamien määräysten perusteella

Ympäristöministeriön myöntämän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Avustuksia maksetaan vain suorista sadolle aiheutuneista vahingoista, eikä työkuluista aiheutuneita kustannuksia huomioida. Muita kuin maataloudelle aiheutuneita vahinkoja ei pystytä valtion tulo- ja menoarviossa osoitetun määrärahan puitteissa korvaamaan täysmääräisesti.

Korvaushakemuslomake pyydetään toimittamaan postitse tai skannattuna sähköpostin välityksellä oman alueen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö: ylitarkastaja Hanne Lohilahti, 0295 250 374, [email protected]

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, 0295 029 291, [email protected]

 


Alueellista tietoa