Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kirjalansalmen uutta siltaa esitetään nykyisen sillan itäpuolelle (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kirjalansalmen uuden sillan yleissuunnittelu käynnistettiin kesällä 2015. Yleissuunnitelmassa on tutkittu uuden sillan sijoitusvaihtoehtoja ja rakennetyyppiä sekä tarvittavia tiejärjestelyjä. Yleissuunnitelman laatiminen on nyt edennyt vaihtoehdon valintaan. Nykyisen sillan itäpuolelle sijoittuva vaihtoehto on todettu paremmaksi ratkaisuksi mm. mahdollisen Kaarinan läntisen ohitustien järjestelyiden osalta. Silta esitetään toteutettavaksi liittopalkkisillan ja vinoköysisillan yhdistelmänä. Sillan uusiminen edellyttää kaavamuutosta Paraisten puolella salmea. Paraisten kaupunki käynnistää Kirjalan saaren osayleiskaavan muutostyön rinnakkain sillan jatkosuunnittelun kanssa. Sillan suunnitteluratkaisuja ja vaikutuksia esitellään yleisölle elokuussa.

Yleissuunnitelma on edennyt vaihtoehdon valintaan

Yleissuunnitelmassa on tutkittu uuden sillan sijoitusvaihtoehtoja ja rakennetyyppiä sekä tarvittavia tiejärjestelyjä. Vaihtoehtoina on tarkasteltu uutta siltaa kummallekin puolelle nykyistä siltaa sen välittömään läheisyyteen. Nykyisen sillan itäpuolelle sijoittuva vaihtoehto on todettu paremmaksi ratkaisuksi mm. mahdollisen Kaarinan läntisen ohitustien järjestelyiden osalta. Lisäksi itäisellä vaihtoehdolla saadaan etäisyyttä vanhaan, maaperäolosuhteiltaan ongelmalliseen siltapenkereeseen. Myös tilaa rakennustyömaan vaatimille järjestelyille on itäpuolella enemmän.

Siltatyyppeinä on tutkittu vinoköysisiltaa ja teräspalkkisiltaa. Kirjalansalmen uusi silta esitetään toteutettavaksi yhdistelmänä, jossa Paraisten puoli toteutettaisiin liittopalkkisiltana ja Kuusiston puolen pääaukko vinoköysisiltana. Vinoköysisillan pylonien sijoittaminen on vapaampaa kuin palkkisillalla, mikä helpottaa ratkaisun teknistä suunnittelua salmen syvimmän kohdan ylityksessä. Myös vinoköysisillan ulkonäköä pidetään parempana.

Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu myös tunnelivaihtoehtoa, mutta sen ongelmiksi on todettu kustannusten lisäksi haitat mm. raskaalle ja kevyelle liikenteelle sekä erikoiskuljetuksille.

Sillan ympäristövaikutuksia on selvitetty mm. salmen virtausmallin avulla ja tarkempaa suunnittelua varten tehdään keväällä luontoselvityksiä. Seuraavaksi sillan suunnitteluratkaisuja ja vaikutuksia esitellään yleisölle elokuussa.

Uusi silta edellyttää yleiskaavamuutosta

Sillan uusimiseksi on tarve myös kaavamuutokselle Paraisten puolella salmea. Paraisten kaupunki käynnistää Kirjalan saaren osayleiskaavan muutostyön rinnakkain sillan jatkosuunnittelun kanssa, sillä uusi silta ja siihen liittyvät uudet tiejärjestelyt edellyttävät alueen osayleiskaavan muuttamista. Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan kaupungin kotisivuilla. Kaavatyössä hyödynnetään sillan yleissuunnittelun aikana kerättyä aineistoa ja vaikutusten arviointia jota täydennetään tarvittaessa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä ja kaavaehdotuksen on määrä valmistua alkuvuonna 2017. Tavoitteena on osayleiskaavamuutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa kesään 2017 mennessä.

Kirjalansalmen silta on portti saaristoon

Saaristotie mt 180 on ainoa yhteys Turunmaan saaristoon. Kaarinan ja Paraisten rajalla sijaitseva Kirjalansalmen silta on tulossa käyttöikänsä päähän ja se on uusittava 15 vuoden kuluessa. Sillan merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Siltayhteyden takana toimii suurteollisuutta, joiden kuljetuksille sillan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Liikennemäärä sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikaan liikennemäärät kasvavat entisestään ja ovat jopa 15 % suuremmat. Matkailun kannalta silta luo ensivaikutelman saaristoon saapumisesta. 

LISÄTIETOJA

- Hankkeesta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 029 5022 796 ja hankkeen nettisivuilla


- Kaavoituksesta: Paraisten kaupunki, kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, p. 040 488 5888 ja kaupungin kotisivuilla (kuulutukset)

 


Alueellista tietoa