Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuustyötä aktivoidaan (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki ja Sysmä valmistelevat koko Pohjois-Päijät-Hämettä ja kaikkia liikkumismuotoja koskevaa tur-vallisen liikkumisen ohjelmaa. Sidosryhminä mukana ovat muun muassa Liikenneturva ja poliisi. Uuden liikenneturvallisuusohjelman laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2015, ja ohjelman on tarkoitus valmistua kesällä 2016. Pohjois-Päijät-Hämeen kuntien edellinen liikenneturvallisuus-ohjelma on vuodelta 2005.

Kunnissa tehtävän liikenneturvallisuustyön tueksi laaditaan liikenneturvallisuuden toimintaohjel-ma. Toimintaohjelmaan kerätään sellaisia liikennekasvatuksen ja viestinnän keinoja, joita eri hallintokunnan edustajat voivat hyödyntää omassa työssään. Kuntien hallinnonalan edustajat valmistelevat oman hallintoalansa toimintasuunnitelmaa yhdessä muiden työhön osallistuvien tahojen kanssa. Hallintokuntien toimintasuunnitelmien laatiminen käynnistettiin syksyllä 2015 yhteisellä aloitustilaisuudella, jossa olivat mukana Pohjois-Päijät-Hämeen kuntien edustajat.

Fyysisen liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä kootaan vaaranpaikkakartoituksen, maas-totarkastusten ja toimenpidepalaverin perusteella. Eri toimenpiteille määritellään kiireellisyys-luokat ja kustannusarvio. Liikenneympäristön nykytilan kartoittamisessa ja parantamistoimenpi-teissä huomio kiinnitetään erityisesti koulujen lähiympäristöön.


Autoilijoiden liikenneturvallisuus muuta maata huonompi

Pohjois-Päijät-Hämeessä tapahtui vuosina 2010–2014 yli 1000 liikenneonnettomuutta. Liiken-neonnettomuuksissa kuoli 18 ja loukkaantui noin 410 ihmistä vuosina 2010–2014. Asukaslukuun suhteutettuna Pohjois-Päijät-Hämeessä tapahtui koko maan keskiarvoa enemmän henkilöva-hinko-onnettomuuksia. Asukaslukuun suhteutettuna eniten henkilövahinko-onnettomuuksia ta-pahtui Hartolassa, mitä selittää kunnan kautta kulkeva valtatie 4. Väestöön suhteutettuna vähi-ten onnettomuuksia tapahtui Padasjoella. Kulkumuodoittain tarkasteltuna Pohjois-Päijät-Hämeessä tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui koko maan keskiarvoa enemmän henkilöauton kuljettajia ja matkustajia.

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi liikenneonnettomuudet aiheuttavat myös taloudellisia menetyk-siä kunnille. Liikenneviraston onnettomuuskustannusmallin ja vuoden 2013 yksikkökustannusten mukaisesti Pohjois-Päijät-Hämeessä vuosina 2010–2014 tapahtuneet onnettomuudet maksoi-vat vuosittain noin 37 miljoonaa euroa, josta kuntien osuuden arvioidaan olevan noin 15–20 %, eli noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa (pääasiassa terveys- ja sosiaalityön menot).


Päättäjät haluavat panostaa erityisesti liikennekasvatukseen

Vuodenvaihteessa Pohjois-Päijät-Hämeen kuntien päättäjille tehtiin liikenneturvallisuuskysely. Kyselyn tavoitteena oli tiedottaa liikenneturvallisuuden teemoista, kerätä tietoa liikenneturvalli-suustyön suunnittelun tueksi ja sitouttaa päättäjiä kuntansa liikenneturvallisuustyöhön. Kyselyyn vastasi 84 henkilöä suunnittelualueen kaupungin- / kunnanvaltuustoista sekä lautakunnista ja neuvostoista. Hieman alle puolet vastaajista (44 %) koki tietävänsä riittävästi kuntansa liikenne-turvallisuustilanteesta.

Enemmistö kyselyyn vastanneista (69 %) kannatti vuosittaisen määrärahan varaamista liiken-neonnettomuuksia ehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön kunnissa. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi nähtiin liikennekasvatuksen lisääminen kouluissa ja nuorisotyössä sekä liikenteen valvonnan lisääminen. Kyselyyn vastanneiden mukaan kehittämistarpeita on erityisesti valtatien 4 liikenne-turvallisuudessa, jalankulku- ja pyöräilyväylien kattavuudessa ja kunnossa, liikennekäyttäytymi-seen vaikuttamisessa ja liikenteen valvonnassa.

 


Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus, Sonja Heikkinen, 0295 021336
  • Asikkalan kunta, Petri Haapanen, 044 778 0430
  • Hartolan kunta, Taneli Rasmus, 044 743 2252
  • Heinolan kaupunki, Ari Matteinen, 0500 497 251
  • Padasjoen kunta, Sari Airiainen, 044 720 2001
  • Sysmän kunta, Matti Kurvinen, 044 7134 525
  • Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns,  050 358 0733 ja Erica Roselius, 040 736 9950

Alueellista tietoa