Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Uusia metsiensuojelualueita Etelä-Savoon 640 hehtaaria (Etelä-Savon ELY-keskus)

Uusia metsiensuojelualueita saatiin Etelä-Savoon vuonna 2015 noin 640 hehtaaria, josta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) suojelukohteita oli 445 hehtaaria ja ns. vanhojen luonnonsuojeluohjelmien kohteita 196 hehtaaria. Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus perusti Natura- ja rantojensuojeluohjelman alueille rantarakentamiselta suojeltuja alueita 27 hehtaaria sekä hankki vesialueita saimaannorpan suojelukohteilla 638 hehtaaria. 

Suojeltujen alueiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin 1310 hehtaaria, ja niiden rahallinen arvo noin 5,71 miljoonaa euroa. Suojelukohteiden rahoitus jakautui siten, että kauppahintoihin ja rauhoituskorvauksiin käytetiin 3,82 milj. euroa, valtion vaihto-omaisuutta (kiinteistöjä) käytettiin 0,35 milj. euron arvosta ja valtiolle perintönä tulleita kiinteistöjä suojeltiin 1,54 milj. euron arvosta.

Yksityismaan luonnonsuojelualueen perustaminen on ollut maanomistajien suosiossa METSO-ohjelmassa myös vuonna 2015. Yksityismaan luonnonsuojelualuetta perustettiin 273 hehtaaria (27 kpl), määräaikaisia suojelusopimuksia tehtiin 10 hehtaaria (2 kpl), kiinteistökauppoja 45 hehtaaria (3 kpl) ja valtion perintönä METSO-ohjelmaan tuli 116 hehtaaria (2 kpl).

METSO-ohjelmassa luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet

METSO tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan. Maanomistajan tarjouksen pohjalta ELY-keskus ja maanomistaja neuvottelevat ja sopivat suojelun toteutustavasta, kohteen rajauksesta, rauhoitusmääräyksistä ja suojelusta maksettavasta korvauksesta.

METSO-ohjelmassa on määritelty luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet, jotka suuntaavat suojelutoimia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Luontoarvojen ohella kohteen sijainti suhteessa suojelualueverkostoon on tärkeä valintaperuste. Etelä-Savon METSO-kohteet jakautuivat vuonna 2015 eri luontotyyppeihin seuraavasti: runsaslahopuustoiset kangasmetsät (242 ha), puustoiset suot ja soiden reunametsät (66 ha), lehdot (26 ha), metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot (18,6 ha), puustoiset perinnebiotoopit (13,8 ha). Kohteisiin sisältyi myös pienialaisesti metsäluhtia ja tulvametsiä sekä pienvesien lähimetsiä. Harjujen paahdeympäristöjä kaivataan suojeluun, mutta niitä ei sisältynyt kuluneen vuoden suojelukohteisiin.

Valtakunnallisesti arvokkaita soita on kartoitettu viime vuosina. Soidensuojelutyöryhmän arvokkaiksi luokittelemia puustoisia reheviä soita suojellaan maanomistajien vapaaehtoisen tarjonnan perusteella osana METSO-ohjelmaa. Soita pyritään suojelemaan vesitaloudellisina kokonaisuuksina. Korvet ja muut rehevät puustoiset suot ja niiden reunametsät ovat ensisijaisesti rahoitettavia suojelukohteita. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4175
Luonnonsuojeluasiantuntija Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4229


Alueellista tietoa