Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Alavuden Saarijärven pinta lasketaan rantojen kunnostamiseksi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)                                         

Alavuden Sydänmaalla sijaitsevan Saarijärven kunnostusta jatketaan laskemalla Saarijärven pinta selvästi normaalitasoa alemmas talveksi 2015-2016. Kyseessä on toinen talviaikainen lasku, sillä vedenpinta laskettiin väliaikaisesti talvella 2013-2014 Saarijärven padon uusimisen yhteydessä. Saarijärven väliaikainen pinnanlasku aloitetaan loppuviikon aikana hyödyntäen ohijuoksutusputkea. Järven pintaa voidaan laskea korkeintaan 1,5 metriä.

Ensi talven vedenpinnan laskun yhteydessä Saarijärven järvitoimikunta jatkaa uimarantojen kunnostuksia, järven ruoppauksia sekä järviruokoesiintymien poistoa. Suunnitteilla on myös pohjasedimentin jäädyttäminen ja tiivistäminen. Lisäksi rannanomistajilla on mahdollisuus kunnostaa ja ruopata rantoja. Vedenpinnan ollessa alhaalla ruoppaukset ja kunnostustyöt on mahdollista tehdä kuivatyönä, joten töiden aikaiset vesistövaikutukset jäänevät pieniksi. Saarijärven vedenpinta nostetaan normaalille tasolle kevään 2016 sulamisvesien avulla. Veden laskun vaikutuksia tullaan talven aikana tarkkailemaan.

Saarijärven pato uusittiin ja säännöstelyä muutettiin talven 2013-2014 aikana. Ruoppausten ja rantojen kunnostusten lisäksi järvitoimikunta mm. perkasi Korpiojaa, tyhjäsi Housulammen laskeutusaltaan ja niitti vesikasvillisuutta. Padon uusimisen tavoitteena oli Saarijärven aktiivisen säännöstelyn lopettaminen sekä vaikeasti säädettävän settipadon korvaaminen luonnonmukaisella kivipadolla. Talven 2013-2014 vedenpinnan laskusta ei havaittu aiheutuneen kalakuolemia. Saarijärveen tehdään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta kalaistutuksia hankkeen päättymisen jälkeen.

Kunnostustoimet ja säännöstelykäytännön muutos parantavat Saarijärven virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hanke on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luvan 28.12.2012, jota on muutettu tilapäisen vedenpinnaan laskemisen osalta 17.3.2015. Saarijärven padon ja säännöstelyn muutoksesta vastasi luvanhaltijan eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ruoppauksista ja muista kunnostustoimista vastaavat järvitoimikunta sekä rannanomistajat. Ensi talven toimenpiteiden lopullinen laajuus määräytyy saatavan rahoituksen suuruuden perusteella.

Alhaalla kuvia Saarijärven uudesta kivisestä pohjapadosta. Vedenpinta on nyt sateiden puutteen takia niin matalalla, ettei vettä virtaa yli.

Lisätietoja

  • Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Esa Ahonen, Saarijärven järvitoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0400 912686

Alueellista tietoa