Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vt 13 Nuijamaantien yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi (Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa maantielain 18 §:n  tarkoittaman yleissuunnitelman laadinnan valtatien 13 (Nuijamaantie) parantamiseksi välillä Lappeenranta – Nuijamaa. Yleissuunnittelun lähtökohtana on juuri valmistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka perusteella jatkosuunnittelu tehdään YVA-vaihtoehdon 1 pohjalta. Ratkaisussa valtatie 13 parannetaan tavoitetilavuoteen 2035 mennessä korkeatasoiseksi, nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi päätieksi.

Toimivuus ja turvallisuus lähtökohtana: Vt 13 suunnitellaan nelikaistaisena valtatienä

Yleissuunnitelman laatimista on edeltänyt lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely).  Sen tarkoituksena oli tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittiin kahta nykyiseen valtatiehen perustuvaa parantamisvaihtoehtoa. Niitä verrattiin hankkeen toteuttamatta jättämiseen eli vaihtoehtoon 0.  Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset koottiin elokuussa 2014 valmistuneeseen arviointiselostukseen.  Yhteysviranomaisena toiminut Kaakkois-Suo-men ELY-keskuksen ympäristö -vastuualue antoi lokakuussa lausuntonsa YVA-selostuksesta. Lausunnossa todettiin, että arviointiselostus on hyvin laadittu ja riittävä. Yleissuunnitelman jatkosuunnittelussa otetaan huomioon yhteysviranomaisen painottamat asiat ja ohjeet.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten ja siitä saadun palautteen perusteella jatkosuun-nittelu on käynnistetty vaihtoehdon 1 pohjalta, jossa valtatie 13 parannetaan korkeatasoiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi nelikaistaiseksi valtatieksi. Mustolan ja Sataman eritasoliittymän välillä vastakkaiset ajosuunnat erotetaan toisistaan joko korotetulla keskialueella tai keskikaiteella. Sataman eritasoliittymästä raja-asemalle saakka erottaminen toteutetaan keskikaiteella. Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Ratkaisun keskeisin peruste on ollut turvata Nuijamaan rajanylityspaikan ja sille johtavan liikenneyhteyden toimivuus ja turvallisuus sekä osaltaan varmistaa alueen maankäytön kehittyminen turvaamalla kaavoituksen mukaisten maan-käyttösuunnitelmien toteuttamisedellytykset. Valtatien parantaminen korkeatasoisena päätienä on tärkeää myös ympäristön kannalta, koska toimenpiteet vähentävät liikenteen aiheuttamia päästöjä ja nykyisiä haittoja asukkaiden päivittäiselle liikkumiselle.

Yleissuunnitelma valmistuu loppukeväällä 2015

Yleissuunnitelmassa määritellään tien likimääräinen paikka nykyisessä valtatiekäytävässä ja eritasoliittymäratkaisujen tilantarve, suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja lii-kenteelliset perusratkaisut. Osana yleissuunnitelmaa esitetään toimenpiteet muun muassa meluhaittojen torjumiseksi ja ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Suunnittelun yleispiirtei-syys merkitsee esimerkiksi sitä, että yksityistiejärjestelyt tarkentuvat lopullisesti kuitenkin vasta seuraavissa tiesuunnitteluvaiheissa.

Yleissuunnitelma valmistuu loppukeväällä 2015.  Lainvoimainen yleissuunnitelma mahdollistaa jatkossa hankkeen tai sen osien yksityiskohtaisten tiesuunnitelmien laadinnan käynnistämisen. Yleissuunnitelman lainvoimainen hyväksymispäätös edellyttää myös alueella käynnissä olevien kaavaprosessien lainvoimaisuutta.

Yleissuunnitelman toteutumisen tavoitetila on asetettu vuoteen 2035, johon edetään vaiheittain rakentaen. Toimenpidetarpeita päivitetään jatkossa tiejakson toimivuus- ja liikenneturvallisuustarpeet sekä hankkeen rahoitusmahdollisuudet huomioiden.

Vt 13 hankeosuus on alustavasti ehdolla sekä Liikenneviraston kehittämis- että EU:n CBC-ohjelmiin.  Hankkeesta on mahdollista irrottaa jo seuraavalla EU -rahoituskaudella toteutettavaksi kiireellisimpiä liikennetilannetarpeeseen vastaavia toiminnallisia osakokonaisuuksia. Niitä ovat alustavasti valtatien liittyminen Nuijamaan rajanylityspaikkaan sekä Mustola - Soskua alue.

Yleisötilaisuus  16.12.2014

Suunnittelun edetessä tullaan varaamaan tilaisuuksia mielipiteen lausumiseen laadittavan yleissuunnitelman johdosta. Palautetta voi jättää jatkossa myös hankkeen internet-sivujen karttapalautejärjestelmän kautta.

Kaikille avoin I yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 16.12.2014 kello 17.30 – 19.00 Saimaan Kanavan liikunta- ja monitoimihallilla (Lyytikkälän urheilukenttä) osoitteessa Törömäentie 20, Lappeenranta.

Tilaisuudessa esitellään käynnistyvän yleissuunnittelun lähtökohtia ja alustavaa sisältöä sekä tiedotetaan suunnittelun etenemisvaiheista. Alueen asukkailla ja maanomistajilla on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa, esittää kysymyksiä, antaa palautetta ja vaikuttaa tulevan yleissuunnitelman ratkaisuihin.

Lisätietoja:

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto ovat nähtävillä internet-osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/vt13lappeenrantanuijamaaYVA

 

 


Alueellista tietoa