Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Virtaan voimalaitoksen toiminta Sysmässä pysyy keskeytettynä (Hämeen ELY-keskus)

Korkein hallinto-oikeus on 17.4.2014 antamallaan päätöksellä hylännyt Virtaankosken Voima Oy:n valituksen Virtaan voimalaitoksen toiminnan keskeyttämistä koskevassa hallintopakkoasiassa. Päätöksen seurauksena Sysmän Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaan voimalaitoksen toiminta pysyy keskeytettynä siihen saakka, kunnes voimalaitoksella on lainvoimainen vesilain mukainen lupa toiminnalleen. Toiminta on ollut keskeytettynä marraskuusta 2012 lähtien. Vesilain valvontaviranomaisena Hämeen ELY-keskus jatkaa toimintaa Virtaan voimalaitoksen lupa-asian kuntoon saamiseksi. ELY-keskus seuraa luvanhakuprosessin etenemistä ja vauhdittaa sitä tarvittaessa.

Luvan tarve on ollut esillä ja käsittelyssä jo vuosia

Virtaan voimalaitoksen vesilain mukaisen luvan tarpeesta on käyty keskustelua valvontaviranomaisen ja voimalaitoksen omistajan välillä jo vuosikymmeniä. Koska keskustelut eivät olleet tuoneet asiaan ratkaisua, Hämeen ympäristökeskus saattoi vuonna 2006 asiassa vireille hallintopakkohakemuksen luvantarpeen ratkaisemiseksi. Itä-Suomen ympäristölupavirasto antoi samana vuonna asiassa päätöksen, jossa se totesi, että voimalaitoksella ei ole tarvittavaa lupaa, ja määräsi Virtaankosken Voima Oy:n hakemaan voimalaitokselle vesilain mukaisen luvan. Lupahakemus tuli panna vireille kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta sillä uhalla, että laitoksen toiminta voitaisiin keskeyttää. Vaasan hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus hylkäsivät Virtaankosken Voima Oy:n päätöksestä tekemät valitukset ja pitivät ympäristölupaviraston hallintopakkoa koskevan päätöksen voimassa. Päätös sai lainvoiman keväällä 2010.

Virtaankosken Voima Oy toimitti Etelä-Suomen aluehallintovirastoon määräajassa hakemuksen, joka ei kuitenkaan täyttänyt vesilain ja -asetuksen vaatimuksia. Koska hakija ei kehotuksista huolimatta täydentänyt hakemustaan, aluehallintovirasto joutui tammikuussa 2012 antamallaan päätöksellä jättämään asian käsittelyn sikseen. Koska voimalaitos toimi edelleen luvatta, Hämeen ELY-keskus haki aluehallintovirastolta hallintopakkopäätöksessä annetun toiminnan keskeyttämisuhan toimeenpanoa. Aluehallintoviraston kesäkuussa 2012 antamalla päätöksellä Virtaan voimalaitoksen toiminta määrättiin keskeytettäväksi siihen saakka, kunnes laitoksella olisi lainvoimainen lupa. Päätöksen mukaan toiminta oli keskeytettävä, vaikka päätökseen haettaisiinkin muutosta, jollei valitusviranomainen toisin määräisi. Aluehallintoviraston päätöksen nojalla voimalaitoksen toiminta keskeytettiin marraskuussa 2012. Virtaankosken Voima Oy valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka toukokuussa 2013 antamallaan päätöksellä hylkäsi valituksen ja piti toiminnan keskeyttämistä koskevan päätöksen voimassa. Toiminnanharjoittaja valitti hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on nyt käsitellyt valituksen ja antamallaan lainvoimaisella päätöksellä hylännyt sen.

Vaaraa ja haittaa ei saa keskeytyksen aikanakaan aiheuttaa

Vaikka voimalaitoksella ei ole vesilain mukaista lupaa ja toiminta pysyy keskeytettynä, voimalaitoksen omistajan on vesilain nojalla pidettävä voimalaitoksen rakenteet sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa tai yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia. Myös patoturvallisuuslain mukaan padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että se toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa ihmishengelle tai terveydelle. Lisäksi voimalaitoksen omistajan on vesilain säännösten perusteella säädeltävä veden juoksutusta siten, että vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta ei aiheudu. Padon omistaja on vastuussa siitä, jos padosta tai sen käytöstä aiheutuu korvattavaa edunmenetystä.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Terhi Moilanen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 205

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh, 0295 025 173


Alueellista tietoa