Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vesien tilan parantaminen vaatii tehokkaampia toimenpiteitä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ravinnekuormitus ja happamilta sulfaattimailta tuleva kuormitus on saatava kuriin jotta vesiemme tila saadaan parannettua. Yli puolet alueemme järvistä sekä kaksi kolmasosaa joista ja rannikkovesistä kärsii edelleen rehevöitymisestä tai happamuushaitoista. Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen tänään julkaisemassa ehdotuksessa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi listataan keinot, joilla pinta- ja pohjavesien hyvään tilaan päästäisiin vuoteen 2021 mennessä.

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi sisältää tietoa alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.  

Pintavesien ekologiseen ja kemialliseen tilaan sekä pohjavesien kemialliseen tilaan voi tutustua uudessa vesikartta-karttapalvelussa osoitteessa http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta.

Maatalouden toimenpiteet on nostettu tärkeiksi hoitotoimenpiteiksi, sillä suuri osa hoitoalueen vesistöistä sijaitsee intensiivisellä maatalousalueella.  Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa entisestään. "Maatalouden toimenpiteet ovat suurelta osin ratkaisevia pintavesien tulevaisuuden tilalle. Nykyiset toimet eivät ole riittäviä vähentämään kuormitusta joki- ja rannikkovesiin. Tarvitaan selkeästi enemmän erilaisten vesiensuojelukeinojen käyttöönottoa.  Nyt olisi oikeasti hyödynnettävä kaikki ympäristökorvausjärjestelmän mahdollisuudet", kertoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Vincent Westberg. Käytännössä maatalouteen tarvitaan lisää ja leveämpiä suojavyöhykkeitä, lisää peltoja, joilla on talviaikainen kasvipeite ja runsaasti eroosion torjuntaa. Westberg muistuttaa, että "ekologinen luokitus paranee sen mukaan mitä luonnollisemmassa tilassa vesistö on, siis mitä vähemmän ihmisen vaikutusta vesistössä on."

Pohjavesien tila ei ole kohentunut

Pohjavesien tila ei ole parantunut toivotulla tavalla. Pohjavesitiedon karttuessa on ilmennyt uusia pohjavesialueita, jotka ovat huonossa kemiallisessa tilassa. Syynä huonoon kemialliseen tilaan ovat kloridi-, metalli-, liuotinaine- ja torjunta-ainepitoisuudet.

Pohjavesivarojen turvaamisessa keskeisenä keinona on suojelusuunnitelmien laadinta pohjavesialueille. Suojelusuunnitelmissa voidaan ohjeistaa ja kohdistaa toimenpiteitä koskemaan kunnan pohjavesialueita. Pohjaveden suojeluseikat huomioivalla, järkevällä maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli pohjavesien hyvän tilan saavuttamisessa.

Vaikuta vesienhoitoon

Vesienhoidon suunnittelun tueksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia vesienhoidosta. Ehdotuksesta on alkanut tänään 1.10. kuuleminen. Jokainen aiheesta kiinnostunut voi antaa asiasta mielipiteensä tai kertoa ehdotuksensa. Kuuleminen kestää puoli vuotta 31.3.2015 saakka. Tämän jälkeen saadut kommentit kerätään yhteen ja niitä hyödynnetään suunnitelman lopullisessa versiossa.

Suunnitelmaehdotukseen voi tutustua ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa:

www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen/osallistuminen

Ehdotus on myös nähtävillä kaikissa alueen kunnissa, kuntien ilmoitustauluilla.
Palautetta voi antaa ELY-keskukselle esimerkiksi sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostilla tai kirjaamoon osoitettuna kirjeenä. Suunnitelmista voi keskustella Otakantaa.fi  -verkkopalvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi/vha3.  

Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoja:

Pintavedet:

  • Erikoissuunnittelija Vincent Westberg, puh. 0295 027 956

Pohjavedet

  • Vesihuoltoryhmän päällikkö Antti Hakola, puh. 0295 027 789

Alueellista tietoa