Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Kemiönsaaren Olofsgårdin tuulivoimapuistoa koskevasta YVA-selostuksesta yhteysviranomaisen lausunnon (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Föreningen Konstsamfundet r.f. suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista omalle maa-alueelleen Kemiönsaaren eteläosaan Olofsgårdin alueelle. YVA-menettelyssä tarkastellut hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0 (VE 0): Olofsgårdin maatuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Olofsgårdin alueelle rakennetaan 15 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Olofsgårdin alueelle rakennetaan 9 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto.

Tuulivoimalan teho on noin 3 MW, napakorkeus 141 metriä ja roottorin läpimitta 130 metriä. Tuulivoimaloiden vuotuinen sähköntuotto olisi yhteensä noin 80–130 GWh vuodessa. Uutta liityntävoimajohtoa ei tarvita, vaan sähkönsiirrossa voidaan hyödyntää hankealueen nykyisiä 110 kV:n voimajohtoja.

Yhteysviranomaiselle toimitettiin YVA-selostuksesta 17 lausuntoa ja 12 mielipidettä. Mielipiteissä oli yhteensä 111 allekirjoittajaa. Puhelinhaastattelujen ja mielipiteiden perusteella alue koetaan rauhallisena saaristomaisemana ja asukkaat ovat huolissaan erityisesti vaikutuksista meluun, maisemaan, linnustoon ja kiinteistöjen arvoon sekä tulipalon ja voimaloista sinkoavien jäiden riskeistä. Merkittävimmät maisemavaikutukset kohdistuisivat läheisiin kylämaisemiin sekä eteläpuoliseen meri- ja saaristomaisemaan. Arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristöalueille arvioidaan aiheutuvan vähän maisemavaikutuksia. Lentoestevalot vaikuttaisivat merkittävästi pimeän ajan ympäristön luonteeseen. Mallinnusten perusteella 1-2 asuinrakennusta ja 8-9 loma-asuntoa sekä useita toteuttamattomia lomarakennuspaikkoja voisi altistua yöaikana melulle, joka ylittää ympäristöministeriön tuulivoimaloiden ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Yli 8 tuntia vuodessa välkevaikutuksia voisi aiheutua 8-18 asuinkiinteistölle.

Vaikutus muuttolinnustoon on todennäköisesti suuri, koska Kemiönsaari kuuluu ainakin seuraavien lajien valtakunnallisesti tärkeisiin muuttoreitteihin: kurki (kevät ja syksy), maakotka (syksy), hiirihaukka (syksy), varpushaukka (syksy) ja merikotka (syksy). Lukuisat tuulivoimahankkeet Kemiönsaarella lisäävät merikotkan törmäysriskiä vähän kerrallaan, joten yhdysvaikutusta lajiin tulisi arvioida paremmin. Stormossenin Natura-alueesta esitetyn Natura-vaikutusarvion tarveharkinnan perusteella ELY-keskus katsoo, ettei varsinaista Natura-vaikutusarviota tarvita.

Selostuksessa on arvioitu myös merkittävimmät yhteisvaikutukset eli yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja kaavoitus, melu, välke, linnusto, muuttavat lepakot ja maisema, huomioiden kymmenkunta tuulivoimahanketta noin 30 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Arviointi on riittävä, vaikkakin siihen liittyy epävarmuustekijöitä, koska osa hankkeista on vielä varhaisessa suunnitteluvaiheessa eikä minkään toteuttamisesta tai laajuudesta ole päätetty.

YVA-selostuksen mukaan sekä VE1 että VE2 ovat toteuttamiskelpoisia kun jatkosuunnittelussa otetaan huomioon luontovaikutusten (viitasammakko, lepakot, linnusto) lieventäminen, muinaisjäännökset, elinolosuhteisiin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten lieventäminen sekä tuulivoimavaihemaakuntakaava.

ELY-keskus katsoo kuitenkin muuttolinnustoon ja muuhun törmäysriskialttiiseen lajistoon kuten merikotkaan kohdistuvien vaikutusten olevan mahdollisesti suurempia kuin selostuksessa on arvioitu ja niiden riittävän lieventämisen olevan mahdotonta. Siten tuulivoimapuisto on linnustovaikutusten näkökulmasta todennäköisesti toteuttamiskelvoton VE1 ja VE2 laajuisena. Hankealueelle voisi olla sijoitettavissa noin 4-5 tuulivoimalaa tiiviiseen ryhmään siten, että otetaan huomioon lintujen muuttoreitit ja metson soidinalue.

Pienempi voimalakokonaisuus lieventäisi myös melu- ja välkevaikutuksia eikä olisi vaihemaakuntakaavan vastainen. Ympäristöministeriön 9.9.2014 vahvistamassa Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavassa on osoitettu maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet, joista Kemiönsaarella on neljä. Olofsgårdin alue luokiteltiin vaihemaakuntakaavaselvityksissä tuulivoimalle soveltumattomaksi luontoarvojen, erityisesti linnustovaikutusten, takia.

ELY-keskus katsoo, että YVA-selostuksesta saa perusteellisen, monipuolisen ja selkeän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Vaikutukset on käsitelty YVA-lain mukaisesti ja painottaen keskeisimpiä vaikutuksia eli niitä, jotka kohdistuvat maisemaan, kulttuuriympäristöön, kaavoitukseen ja linnustoon sekä melu- ja välkevaikutuksiin.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi esimerkiksi osayleiskaavoitusta, rakennuslupia, lentoestelupia, puolustusvoimien lausuntoa sekä erikoiskuljetuslupia. Jatkosuunnittelussa ja seurantaohjelmassa tulee huomioida erityisesti muutto- ja pesimälinnustoon ja lepakoihin kohdistuvat vaikutukset. Melu-, välke- sekä maisemavaikutusten arviointi tulee tarvittaessa päivittää vastaamaan voimaloiden sijoittelua ja tyyppiä.

Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiselostus liitteineen ovat nähtävissä verkkosivulla: http://www.ymparisto.fi/olofsgardtuulivoimapuistoYVA (ymparisto.fi)

Lisätietoja

YVA-menettely: ylitarkastaja Anu Lillunen, p. 0295 023 005, anu.lillunen(a)ely-keskus.fi

Tuulivoimaloiden linnusto- ja lepakkovaikutukset: ylitarkastaja Ville Vasko, p. 0295 023 008, ville.vasko(a)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa