Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vaikuta Etelä-Savon vesistöjen ja pohjavesien hoitoon (Etelä-Savon ELY-keskus)

Ensimmäiset koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat vuonna 2009 ja ovat voimassa vuoteen 2015. Nyt vesienhoitosuunnitelmia ollaan päivittämässä vuosille 2016-2021. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila.

Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi Etelä-Savon ELY-keskus odottaa kannanottoasi 1.10.2014 - 31.3.2015 välisenä aikana Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Saadun palautteen perusteella viimeistelty vesienhoitosuunnitelma toimitetaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuonna 2015.

Ehdotukset Vuoksen- ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi sisältävät näkemyksen vesienhoitoalueiden vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Ehdotetut toimenpiteet Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi esitellään yksityiskohtaisemmin Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotukset sekä suunnitelmien tausta-aineistona Etelä-Savon osalta toimiva Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaehdotus löytyvät verkkosivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo                                   

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Vesien tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä – ja hyvää suunnittelua. Kansalaisten ja vesien käyttäjäryhmien toivotaan osallistuvan vesienhoidon suunnitteluun ja käytännön toimiin. Kuulemisen yhteydessä pyydetään myös lausunnot Etelä-Savon alueen- vesienhoidon kannalta merkittäviltä toimijoilta.

Vesienhoidon suunnittelun taustalla on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) joka edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista vesienhoitoalueille. 

Etelä-Savon vesienhoidon kannalta keskeisiä asioita ovat:

  • erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen
  • hajakuormituksen vähentäminen
  • pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallinta
  • vesielinympäristöjen parantaminen
  • pohjavesien turvaaminen
  • ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen
  • vesienhoidon toimeenpanon turvaaminen 

Pintavesien osalta Etelä-Savossa huomiota on kiinnitettävä kuormitettujen vesien tilan parantamisen ohella nykyistä enemmän huomiota myös maakunnan erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan säilyttämiseen. Vesienhoidon toimenpiteet on suunniteltava sellaisiksi, että ne parantavat myös mahdollisuuksia sopeutua ilmastomuutoksen vaikutuksiin.

Pohjavesien hyvän tilan turvaamiseksi keskeisiä asioita ovat esimerkiksi maankäytön suunnittelu, pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamien riskien vähentäminen sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toimeenpano. Keskeistä on myös kaikin keinoin pyrkiä turvaamaan vesienhoidon toimeenpano sitouttamalla työhön mukaan kattavasti eri tahot ja saamalla toteutukseen riittävästi resursseja.

Vesienhoidon kannalta tärkeät teemat eivät ole merkittävästi muuttuneet edelliseen vesienhoitokauteen nähden. Esimerkiksi vesistökuormituksen vähentäminen valuma-alueella, vesistöissä tehtävät kunnostustoimenpiteet ja pohjavesien hyvän tilan turvaaminen ovat tärkeitä toisellakin vesienhoitokaudella.

Vaikuta tulvien hallintaan

Samaan aikaan vesienhoidon kuulemisen kanssa kuullaan myös tulvariskien hallintasuunnitelmista. Kymijoen vesistöalueelle valmistellaan parhaillaan tulvariskien hallintasuunnitelmaa, sillä vesistöalueella on kaksi valtakunnallisesti merkittävää tulvariskialuetta: Kymijoen alaosa ja Jyväskylä. Tulvien hallitsemisen suunnittelun tueksi ELY-keskukset pyytävät näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia tulvariskien hallinnasta.

Kymijoen vesistöalueen suunnitelmaehdotukseen voi tutustua ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/trhs/Kymijoki. Saatu palaute käydään läpi ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat vuonna 2015. Suunnittelun taustalla on laki tulvariskien hallinnasta (620/2010).

Ota kantaa!

Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitelmaehdotuksiin voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin sekä kunnissa, joiden ilmoitustauluilla on julkaistu kuulemista koskeva kuulutus.

Palautetta voi antaa verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Vuoksen vesienhoitoalueen kuulemissivulta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/osallistuminen sekä Etelä-Savon aluesivulta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo.

Palautetta voi lähettää myös ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä. Keskusteluun voi osallistua ja palautetta antaa myös Otakantaa.fi -verkkopalvelussa. Saadusta palautteesta laaditaan yhteenveto ja palautetta hyödynnetään lopullisia suunnitelmia laadittaessa.

Linkit:

Lisätietoja:

Vesienhoito:

Hydrobiologi Pertti Manninen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4209
Erikoissuunnittelija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4192

Tulvariskien hallinta:
Vesistöinsinööri Varpu Rajala, tulvariskien hallinta, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4224


Alueellista tietoa