Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tulvariskit hallintaan ja vesien tila paremmaksi (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus on laatinut ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmiksi Lapin vesienhoitoalueille vuosille 2016–2021. Suunnitelmaehdotuksista ja niiden liitteenä olevista ympäristöselostuksista voi esittää mielipiteitä 1.10.2014–31.3.2015. Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi tutustua ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin sekä kunnissa, joissa ehdotukset ovat nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja Lapin ELY-keskuksessa.

Palautetta voi antaa Lapin ELY-keskukselle sähköpostilla (kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi ) tai kirjaamoon osoitettuna kirjeenä (Lapin ELY-keskus PL 8060, 96101 Rovaniemi). Lisäksi palautetta voi antaa vesienhoitosuunnitelmakohtaisilta tai tulvariskien hallintasuunnitelmakohtaisilta verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä palautelomakkeella. Suunnitelmista voi myös keskustella Otakantaa.fi -verkkopalvelussa. Saatu palaute käydään läpi ja siitä laaditaan yhteenveto. Lopullisia, vuoteen 2021 ulottuvia suunnitelmia valmisteltaessa otetaan huomioon kuulemisista sekä lausunnoista saatu palaute.

Lapin ELY-keskus järjestää avoimet yleisötilaisuudet tulvariskien hallintasuunnitelmista ja vesienhoitosuunnitelmista kuulemisen aikana. Yleisötilaisuuksien ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Tulvariskien hallinta

Lapista on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 merkittäviksi tulvariskialueiksi Kemijoen vesistöalueelta Rovaniemi, Kemijärvi ja Kittilä, Tornion-Muonionjoen vesistöalueella Tornio ja Ivalojoen vesistöalueella Ivalo. Samassa yhteydessä maa- ja metsätalousministeriö asetti viranomaisten yhteistyötä varten Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille tulvaryhmät. Tulvaryhmien tehtäviin kuuluu hallintasuunnitelmia varten laadittavien selvityksien käsittely, tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen ja hallintasuunnitelmaehdotuksien ja siihen sisältyvien toimenpiteiden hyväksyminen.

Lapin ELY-keskus on valmistellut yhteistyössä tulvaryhmien kanssa ko. vesistöalueille ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2016–2021. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään tulvariskien alustava arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä arviot tulvavahingoista. Suunnitelmissa esitetään lisäksi tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi, suunnittelun aikainen sidostahojen ja kansalaisten osallistuminen ja kuuleminen sekä suunnitelman ympäristövaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteitä on tarkasteltu mahdollisimman laajasti tulvien ennustamisesta aina maankäytön ja pelastustoimien suunnitteluun asti unohtamatta väestön omatoimista varautumista. Toimenpiteillä pyritään vähentämään haitallisia tulvia ja niistä aiheutuvia vahinkoja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia keinoja. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitetään toimenpiteiden etusijajärjestys.

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin kuuluvia tulvavaara- ja riskikarttoja voi katsella ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa: www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Vesienhoidon suunnittelu

Ensimmäiset vesien­hoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa v. 2009. Nyt valmistellaan vesienhoitosuunnitelmia vuoteen 2021. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan.

Vesien­hoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelma sisältää yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet esitellään toimenpideohjelmissa, joiden yhteenveto on keskeinen osa vesienhoitosuunnitelmaa.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2016-2021on laadittu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelusta vastaavat vesienhoitoalueilla toimivat ELY-keskukset yhdessä alueellisten yhteistyöryhmien kanssa. Yhteistyöryhmiin on koottu mahdollisimman kattavasti alueen eri sidosryhmien edustus.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksissa on esitetty vesistöjen tila-arvioita sekä kuvattu vesiin vaikuttavia tekijöitä. Vesistöille ja niiden valuma-alueille on esitetty niin konkreettisia toimenpiteitä kuin erilaisia ohjauskeinoja vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lapissa toimenpiteitä on esitetty mm. ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi, vesistöjen kunnostamiseksi sekä säännösteltyjen vesistöjen tilan parantamiseksi. 

Vesienhoidon tavoite, vesien hyvä tila, vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä. Kaikkien tahojen tulee tiedostaa omien toimiensa vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin sekä kantaa vastuunsa tilan parantamisesta ja säilymisestä. Toimien toteutus vaatii laaja sitoutumista ja yhteistyötä.

Järvien, jokien ja rannikkovesien tietoihin voi tutustua myös uudessa Vesikartta-palvelussa (paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta), missä voi tarkastella myös rajanaapureidemme Ruotsin ja Norjan pinta- ja pohjavesien tilaluokituksia.


Alueellista tietoa