Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)                                   

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että arviointiohjelma on selkeä ja pääosin riittävä. Arviointiselostuksessa tulee karttojen selkeyteen kiinnittää erityistä huomiota.

Arviointiselostusvaiheessa tulee sähkönsiirtoa ja liittymispistettä sähköverkkoon tarkentaa mm. voimajohtojen ja sähköaseman omistaja- ja nimitiedoilla. Ympäristöselvitykset ja vaikutusten arvioinnit tulee laatia myös voimajohdon/johtojen alueelta.

Suunnitellut tuulivoimalat voivat aiheuttamaa häiriöitä tv-signaaliin. Arviointiselostuksessa on esitettävä kuinka negatiiviset vaikutukset antenniTV-vastaanotolle aiotaan välttää. Arviointiselostuksessa tulee omana kohtanaan käsitellä hankkeen vaikutuksia Puolustusvoimien valvontajärjestelmiin.

Maisemavaikutuksia on arvioitava erityisesti asutuksen ja loma-asutuksen näkökulmasta. Arviointiselostuksessa on arvioitava vaikutuksia myös maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Virkistysvaikutusten arvioinnissa on huomioitava alueen käyttö mm. metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen ja luonnossa liikkumiseen.

Hankealueella tai sen läheisyydessä olevat metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt ja muut arvokkaat luontokohteet tulee voida jättää voimaloiden, voimajohtojen ja tiestön rakentamisen ulkopuolelle.

Murtomäen tuulivoimaloiden vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että voidaan päätellä riittävän luotettavasti tuulivoimaloiden vaikutukset sekä pesimä- että muuttolinnustoon.              

Hankkeen melumallinnus ja mallinnustietojen raportointi tulee tehdä ympäristöministeriön uuden ohjeistuksen mukaisesti. Erikseen tulee tehdä pienitaajuisen melun laskenta ja verrata tuloksia sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen sisämelun ohjearvoihin.

Lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksia tulee arvioida ainakin linnuston, maiseman ja melun osalta.

Ympäristövaikutukset tulee olla arvioituna siten, että sen vaihtoehdon (mukaan lukien tiet ja sähkönsiirto), jolle on tarkoitus laatia tuulivoimayleiskaava, ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä riittävällä tavalla.

Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen perustiedot

YIT Rakennus Oy suunnittelee tuulivoimapuiston perustamista Pyhäjärven Murtomäkeen. Murtomäki sijaitsee Pyhäjärven länsiosassa lähellä Haapajärven kuntarajaa. Tuulivoima-alue sijaitsee Murtomäen ja Murtonevan alueella Kuonanjärven ja Vittoudennevan välissä Pyhäsalmi-Haapajärvi - ratalinjan eteläpuolella.

Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 2-5 MW tehoisina napakorkeuden ollessa noin 130-150 metriä ja roottorin halkaisija noin 120-140 metriä. Arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa, joissa alueella toteutettaisiin 16 tai 25 voimalaa vaihtoehdosta riippuen, sekä ns. nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Sähköverkkoon liitytään ratalinjan pohjoispuolella kulkevan 110 kV voimajohdon kautta.

YVA-menettelyssä selvitetään päätöksenteon kannalta merkittävät ympäristövaikutukset

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma niistä selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehdä. Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää mahdollisiin lupahakemusasiakirjoihin ja sitä hyödynnetään kaavoituksessa.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tuli ELY-keskukselle yhteensä 13 lausuntoa. Hankkeen arviointiselostuksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2015. YVA-menettely on suunniteltu päättyväksi yhteysviranomaisen lausuntoon kesäkuussa 2015. Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on käynnistetty osayleiskaavan laadinta suunnitellun tuulipuiston alueelle.

ELY-keskuksen lausunto on nähtävillä Pyhäjärven kaupunginvirastossa ja kirjastossa, Haapajärven kaupunginvirastossa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/murtomaentuulivoimapuistoYVA

Lisätietoja

Yhteysviranomaisen lausunnosta: ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 524, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa YIT Rakennus Oy, Juhani Jankkari, puh. 050 538 8644, etunimi.sukunimi@yit.fi


Alueellista tietoa