Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Oulun Energian uuden voimalaitoshankkeen arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Arviointiohjelmassa on esitetty pääosin ne tiedot, joita YVA-lain ja -asetuksen mukaan arviointiohjelmassa tulee esittää. Yhteysviranomainen on edellyttänyt joitakin tarkennuksia tai selvitysten laajentamista koskien mm. hankekuvausta ja vaikutuksia vesistöihin, ilman laatuun ja ilmastoon.

Yhteysviranomaiselle on saapunut arviointiohjelmasta 12 lausuntoa ja 1 mielipide. Arviointiselostuksessa on kiinnitetty huomioita lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousseisiin teemoihin.

Hankkeen tarkoituksena on korvata Oulun Energian tuotantokäytöstä poistuvaa (Toppila 1) energiantuotantokapasiteettia uudella yhteistuotantovoimalaitoksella sekä aloittaa uusien biopolttoaineiden valmistus biojalostamolla. Hanketta suunnitellaan Oulussa Toppilaan Oulun Energian voimalaitosalueelle tai Laanilaan Kemira Oyj:n Oulun tehtaiden alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa hankevaihtoehtoina on esitetty:

Nollavaihtoehto:   Hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE1):   Toppilaan 350 MW:n yhteistuotantovoimalaitos ja biojalostamo (pyrolyysi- tai biohiililaitos).

Vaihtoehto 2 (VE2):   Laanilaan 450 MW:n yhteistuotantovoimalaitos ja biojalostamo (pyrolyysi- tai biohiililaitos), prosessihöyryn tuotanto ja alueen muiden laitosten prosessikaasujen ja sivutuotteiden poltto.

Vaihtoehto 3 (VE3):  Toppilaan 250 MW:n ja Laanilaan 200 MW:n yhteistuotantovoimalaitokset ja Laanilaan biojalostamo (pyrolyysi- tai biohiililaitos).

Lausunto on nähtävillä virka- ja aukioloaikoina Oulu 10:ssa (Torikatu 10, Oulu), Oulun kaupungin pääkirjastossa (Kaarlenväylä 3), Koskelan kirjastossa (Tullimiehentie 4), Puolivälikankaan kirjastossa (Mielikintie 1), Myllyojan kirjastossa (Karvarinaukio 11) sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). Lausunto on nähtävillä myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/oulunenergiavoimalaitosYVA.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Antti Petänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 450, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
 


Alueellista tietoa