Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtämisestä Sastamalaan -hankkeen arviointiohjelmasta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kemira Chemicals Oy toimitti helmikuussa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtämisestä Sastamalaan.  Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Kemira Chemicals Oy:n suunnitelma siitä, miten se tulee arvioimaan tehtaalle siirrettävän uuden tuotantolinjan ympäristövaikutuksia. Hankkeen ympäristövaikutukset ovat erilaisia tehtaan normaalin toiminnan aikana ja poikkeustilanteissa kuten ympäristöonnettomuuksien seurauksena tai hankkeen rakentamisen aikana. 

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Hanke sijoittuu Kemiran Sastamalan (entinen Äetsä) tehdasalueelle nykyisiin rakennuksiin. Tehdasrakennusten ulkopuolelle rakennetaan säiliöitä sekä niiden suoja-altaat ja täyttöalueet sekä vuoto- ja keräilyaltaita. Kemikaalikuljetukset lisääntyvät noin 500 kuljetuksella vuodessa (nykyisin 6000), ja niitä on ympäri vuorokauden, mutta ne ajoittuvat pääosin päiväaikaan.

Siirrettävä tuotanto sisältää kolmen kemikaalin valmistuksen panosprosesseina. Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi lisääntyy 11 uudella kemikaalilla ja kemikaalien kulutus noin 2.6 prosenttia. Tuotantolinjojen prosessi- ja jäähdytysvesi otetaan Kokemäenjoesta. Prosessien jätevedet kierrätetään tuotannossa tai toimitetaan hävitykseen vaarallisina jätteinä. Reaktorien poistoilma lauhdutetaan ja puhdistetaan.

Ympäristöohjelmassa oli esillä kaksi vaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0. Tuotanto Sastamalan tehtaalla jatkuu nykyisellään. Vaasan tehdas lopetetaan, ja tuotanto loppuu tai siirtyy ulkomaille.
  • Vaihtoehto 1. Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotanto siirretään Sastamalan tehtaalle. Vaasan tehdas lopetetaan.

Tavoiteaikataulun mukaan säiliöalueen rakentaminen ja tuotannon siirto ajoittuisivat syksyyn 2014 ja tuotantolaitos aloittaisi toimintansa vuodenvaihteessa 2014/2015.

Arviointiohjelmaan esitetään muutamia tarkistuksia

Pirkanmaan ELY-keskus kuulutti YVA-ohjelman hankkeen vaikutusalueella, johon kuuluu Sastamalan lisäksi Kokemäenjoen varrella sijaitseva Huittinen. Pirkanmaan ELY-keskus lähetti lausuntopyynnön lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Turkuun, jotta Kokemäenjokeen ja sen kautta mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset tunnistetaan lisättäväksi arviointiohjelmaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on YVA-lain mukaisessa yhteysviranomaisen lausunnossaan esittänyt arviointiohjelman sisältöön tarkistuksia tarvittavista arvioinneista. 

Arviointiohjelmassa on merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistettu hyvin. Tärkeimmiksi arviointiohjelmaan otettaviksi ympäristövaikutuksiksi tunnistettiin kemiantehtaan ympäristöonnettomuuksien seurausten arviointi ja näiden riskien hallinta. Tämän lisäksi tulee arvioida Kokemäenjokeen ja sen kautta Huittisten vedenottamoon ja edelleen Virttaankankaan tekopohjavesilaitokseen kohdistuvat ympäristövaikutukset.  Näissä arvioinneissa tulee selvittää myös, kuinka hyvin hanke ja tehdasalue kestävät ennustettuja ilmastonmuutoksen tulva- ja rankkasadetilanteita.  Tehdasalueella tiedetään olevan edelleen elohopealla pilaantuneita maaperän kohtia. Nyt selvitetään ensin hankkeen rakentamiseen tarvittavat maa-alat, ja tulosten perusteella arvioidaan seurauksia, joita voisi aiheutua, mikäli elohopeaa pääsisi Kokemäenjokeen.

Vesistömallinnuksella lisätietoa ympäristöriskeistä

Ympäristövaikutuksia Kokemäenjokeen arvioidaan laskennallisella vesistömallilla.  Vesistömallin tulosten perusteella tulee arvioida, aiheutuisiko poikkeustilanteissa merkittävää haittaa vesilaitoksille, jokiveden laadulle ja vesieliöstölle eri etäisyyksillä tehtaasta (kuten lähellä tehdasta, uimarannalla ja joen alajuoksun varrella sijaitsevalle Natura-alueelle).  Pirkanmaan ELY-keskus edellytti lausunnossaan, että arviointiohjelmaan lisätään tarveharkinta siitä, tuleeko hankkeesta laatia luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi.

Hankkeen YVA-menettelyssä hankkeen vaikutusalueen asukkaiden ja toimijoiden osallistuminen on yksi arviointiohjelman tärkeimmistä asioista. Pirkanmaan ELY-keskus otti lausunnossaan huomioon osallistumisen järjestämisestä annetun mielipiteen ja yleisötilaisuuden keskustelun aiheesta (muistio ympäristöhallinnon Internet-sivulla).  Osallistumisen kautta saadun palautteen perusteella ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan otetaan selvitettäväksi mm. kuljetusreitit Pehulan taajamassa.

Seuraavassa vaiheessa ympäristövaikutuksia tarkastellaan hankkeen arviointiselostuksessa

Tämän arviointiohjelmavaiheen jälkeisessä YVA-selostusvaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiselostuksen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja ohjelmasta annetun lausunnon pohjalta.

Lausunto nähtävillä kunnissa ja internetissä

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto on yleisön nähtävillä vähintään kuukauden ajan vaikutusalueen kunnissa ja luettavissa kirjastoissa ja Internetissä:

  • Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2A ja Äetsän kirjasto, Keikystie 3
  • Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36 ja kirjasto Lauttakylänkatu 26
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • www.ymparisto.fi/KemiranSastamalanYVA

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa