Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Nikkelipäästö Kokemäenjokeen Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaalta (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Laiterikon vuoksi nikkelisulfaattia pääsi tehtaan jäähdytysveteen ja sen mukana Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta. Jokeen päässyt nikkelimäärä oli 66 tonnia ja sulfaattia oli tehtaan antamien tietojen mukaan ainakin sama määrä. Tehtaan ympäristöluvan (10.12.2004) mukainen nikkelin päästöraja-arvo on 1,5 kg/vrk eli noin 550 kg/vuosi. Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioi parhaillaan ympäristöseurannan tuloksia.

Kokemäenjoen veden laatua alettiin välittömästi seurata eri pisteissä, ja seuranta on nyt ulotettu koko jokimatkalle Porin Pihlavanlahteen asti. Korkein Kokemäenjoen pohjan tuntumasta mitattu nikkelipitoisuus on 8 800 mikrogrammaa litrassa, kun ympäristön laatunormi on 20 mikrogrammaa litrassa. Talousveden laatunormi on sama. Myös alajuoksulla pitoisuudet ylittyivät maanantaina 7.7. monikymmenkertaisesti. Viimeisimpien (9.7.) tulosten perusteella pitoisuudet ovat laimentuneet huomattavasti patoaltaassa.

Nikkeli ei mittauksissa todettuina pitoisuuksina ole akuutti myrkky eikä sen tiedetä kertyvän kaloihin. Tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella ei osata sanoa minkälaista haittaa näistä pitoisuuksista aiheutuu eliöstölle. Jatkotutkimuksen tarvetta suunnitellaan mm. RKTL:n kanssa.

- Pitoisuuksista ei aiheudu vaaraa jokivedessä uiville henkilöille, mutta allergiset reaktiot voivat olla mahdollisia, totesi asianmukaisen riskinarvioinnin tehnyt Harjavallan suurteollisuuspuiston työterveyslääkäri Markku Pavela tiistain tiedotustilaisuudessa. Terveydensuojelulain mukaisesti ihmiselle aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kuuluu ensisijaisesti kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kokemäenjoen veden käytön suhteen on kuitenkin syytä olla varovainen, kunnes pitoisuudet ovat laskeneet alle talousveden raja-arvon 20 mikrogrammaa litrassa. Mahdollisista käyttörajoituksista neuvotellaan kuntien terveysviranomaisten kanssa. 

Ympäristöseurannan tulosten arviointi on meneillään

Toiminnanharjoittajalle kuuluvien ympäristöluvassa määrättyjen velvollisuuksien mukaan toiminnan harjoittaja (Norilsk Nickel Harjavalta Oy) on pääasiassa vastannut tähän asti seurannasta sekä tiedottamisesta ELY -keskukselle ja kuntien ympäristönsuojelulain valvontaviranomaiselle. Päästön jälkeisen ympäristöseurannan tuloksia on arvioitu ELY -keskuksessa (arviointi kesken), joka on ohjeistanut vesinäytteiden ottoa ja lähiajan seurantaa. ELY -keskus on tiedottanut päästöstä poliisille, poliisin mahdollisia omia näytteenottoja varten.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tulee pyytämään toiminnanharjoittajalta selvitystä tapahtuneesta, arvioita ympäristöhaitoista ja -vahingoista sekä siitä, miten vastaavat tilanteet ehkäistään. ELY-keskus tulee selvityksen saatuaan arvioimaan valvontaviranomaisen jatkotoimenpiteet.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Harri Helminen, p. 0295 022 865


Alueellista tietoa