Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Laihian keskusta-alueen tiesuunnitelmia viimeistellään (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Valtatie 3:n kehittäminen Tampereen ja Vaasan välillä ja erityisesti Laihian kohta on herättänyt vilkasta ja hyvin kriittistäkin keskustelua liittyen suunnitelmaluonnoksiin, hankkeen vaikutuksiin ja vuoropuheluprosessiin. Erityisesti esille ovat nousseet liikenneturvallisuus, eritasoliittymien tarpeellisuus, viihtyvyys ja melutason kasvaminen. Suunnittelun tavoitteena on koko 250 kilometrin pituisen yhteysvälin parantaminen.

Miksi valtatietä parannetaan?

Valtatiet ovat Suomen tieverkolla elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansalaisten liikkumisen pääväyliä ja niiden kehittämiseen, liikenteen sujumiseen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kehittämisen näkökulmana on koko liikennejärjestelmä ja tarkastelu tehdään aina yhteysväleinä, ei paikallisina parantamiskohteina. Valtatien 3 suunnittelua ohjaa koko yhteysvälin parantamistavoite. Jakson pituus on noin 250 kilometriä. Yhteysvälillä on Laihian kohdan kehittämishankkeen lisäksi useita muita tieverkon kehittämiskohteita. Tieinvestointien rahoitus ei ole näillä näkymin kasvamassa. Koko valtatieverkkoa ei siksi saada kerralla kuntoon, mutta "pienistä puroista syntyy joki", kuten sanotaan.

Laihialla ongelmana on valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen liikenteen sekoittuminen valtatieverkolla. Liikennemäärät suunnittelualueella vaihtelevat 5000–9200 ajoneuvoon vuorokaudessa. Laihian kohdalla valtatie 3 ja valtatie 18 muodostavat merkittävän puutteen valtatieverkoston laatutasossa. Nopeustaso on 60 km/h, pääteillä on kiinteistöjen liittymiä ja valo-ohjattuja liittymiä, jotka aiheuttavat sekä sujuvuuspuutteita että ongelmia liikenneturvallisuudessa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskiössä tieosuutta kehitettäessä. Taajamajakso on hyvin onnettomuusherkkä. Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2007- 2011 yhteensä 38 onnettomuutta, joista 9 johti henkilövahinkoihin. Valtatien 3 onnettomuusriski on suuri, 2,5-kertainen valtateiden keskiarvoon verrattuna.

Tiesuunnittelussa koko Suomessa, niin myös Laihialla, noudatetaan tiettyä standardia ja suunnitteluohjeita. Tiesuunnitelmien, liittymien ja suojateiden osalta on olemassa hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, joita tulee noudattaa, että liikennejärjestelyjen taso säilyy.

Tiesuunnittelu on asemakaavatasoista suunnittelua. Tiesuunnitelmaratkaisuilla selvitetään tarvittavat aluevaraukset sekä mahdolliset muutostarpeet kaavoituksessa.

Kiertoliittymät ja liikennevaloliittymät valtatieverkolla ovat tilapäisiä ratkaisuja, joita joudutaan yleensä toteuttamaan, jos rahoitusta eritasoratkaisuille ei ole saatavilla. Laihialla tällainen tilapäisratkaisu on ollut vt 3 ja vt 18 liittymässä jo pitkään. On aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen, johon myös liikennepoliittisessa selonteossa on esitetty rahoitusta. On mahdollista, että koko tiesuunnitelmaa ei saada ensimmäisessä vaiheessa toteutettua jos rahoitus ei riitä koko hankkeelle. Selvää on kuitenkin se, että tehtävillä tiesuunnitelmilla on merkittävä kustannussäästö valtiolle, koska ne mahdollistavat huomattavan paljon enemmän maksavan ohikulkutievarauksen poistamisen yleiskaavasta. Samalla myös näillä osin Laihian maankäyttö selkiytyy ja alueet voidaan varata muuhun toimintaan.

Saaduissa palautteissa on toivottu ohikulkutietä Laihian eteläpuolelta, mutta samalla on esiin tuotu pelko siitä, että nyt laadittavan tiesuunnitelman vuoksi valtatiellä 3 ohi kulkeva liikenne ei enää pysähdy Laihialla. Palautteet ovat olleet siis osittain ristiriidassa keskenään.

Laihian kunta on ollut tiesuunnitelmien laatimisessa aktiivisesti mukana koko hankkeen ajan. Kunnan osalta tiesuunnitelma mahdollistaa edellytyksiä uuden rakentamiselle ja elinkeinoelämän kehittämiselle. Kaavojen toiminnot eivät voi täysimääräisinä toteutua, jollei alueen tie- ja katuverkko ole maankäyttösuunnitelmien mukainen. Uutta maankäyttöä kunta saa runsaasti mm. nykyisen valtatien 18 liittymän pohjoispuoliselle alueelle valtatien uuden linjauksen vuoksi ja vanhan valtatien muuttuessa kunnan kaduksi.

Ratkaisuehdotukset lisäävät turvallisuutta

Suunnitelmaratkaisujen liikenneturvallisuus valtatien 3 ja erityisesti Ampujantien osalta on herättänyt kritiikkiä. Myös Laihiantie/ Kauppatien turvallisuusolosuhteiden heikkeneminen on huolestuttanut asukkaita.

Tällä hetkellä Ampujantieltä/ Laihiantietä Kirkonkylän koululle mentäessä valtatien nykyisen alikulkukäytävän kautta on yhdeksän suojatien ylitystä ja muutamia ylityksiä ilman suojatiemerkkejä. Pienempien teiden liittymissä on monissa kohdin heikot näkemät. Suunnitellussa ramppiliittymässä näkemät tulevat olemaan hyvät ja jalankulkijan tarvitsee ylittää vain yksi kaista kerrallaan, kun kaistojen välissä on tulppasaareke. Lisäksi Ampujantien nykyinen nelihaaraliittymä suojatieylityksineen on varsin turvaton.

Nykyään Ampujantieltä Perälän koulun suuntaan käveltäessä on valtatien läheisyydessä vaarallinen tienylitys. Uudessa järjestelyssä Ampujantie voidaan ylittää valtatien viereen rakennettavaa kevyen liikenteen väylää käyttäen, jolloin tämä vaarallinen ylityspaikka poistuu. Uutena ylityspaikkana tulee uuden ramppiliittymän kohta Ampujantiestä Perälän suuntaan. Liikenne rampilla tulee olemaan vähäisempää kuin mitä se on Ampujantiellä nykyään. Lisäksi tien ylitys voidaan tehdä kaista kerrallaan eikä kahden kaistan yli, kuten Ampujantien ylityksessä nykyään joudutaan tekemään. Kevyenliikenteenväylän kulkeminen alikulkutunnelissa tien rinnalla on varsin tyypillinen ratkaisu eikä se heikennä liikenneturvallisuutta. Tällöin kevyenliikenteenväylä on erotettu ajoradasta, joko reunakivellä tai yhdistetyllä tukimuuri- kaideratkaisulla.

Ampujantien eritasoliittymän ratkaisu on auditoitavana ulkopuolisella liikenneturvallisuustarkastajalla. Tulosten perusteella arvioidaan mahdolliset suunnitelman muutokset tai täydentämiset.

Laihian kunta ja ELY- keskus selvittävät valtatien 3 parantamisen vaikutuksia Laihiantien/ Kauppatien liikenneturvallisuuteen. Liikenteen määrän arvioidaan lisääntyvät nykyisestään Laihiantiellä noin 500 - 1500 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2040 mennessä. Suojateiden havaittavuutta ja liikenneturvallisuutta parannetaan muun muassa suojatiesaarekkein.

Huolena myös melu, tärinä ja pohjavesi 

Meluntorjuntaan kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. Valtateiden lähialueiden asuinkiinteistöjen pihamelu torjutaan valtioneuvoston määrittämän ohjearvon mukaisille melutasoille. Arvion mukaan nykyisin melualueilla olevia asukkaita on noin 150- 200 ja meluntorjuntojen toteuttamisen jälkeen vain muutamia.

Tärinän vaikutuksiin voidaan vaikuttaa suunnittelun keinoin sekä olemassa olevien väylien ylläpidolla. Keskeistä on tien pinnan ja päällysteen tasaisuudet. Päällysrakenteet suunnitellaan liikennekuorman kantaviksi ja maaperäolosuhteiden muuttuessa jyrkät muodonmuutokset kestäviksi. Näihin kaikkiin paneudutaan rakenteiden suunnittelussa. Talojen tärinä ei lisäänny ajonopeuden kasvaessa. Ampujantien alueella tehdään nykytilanteen tärinämittaukset huhti- toukokuun aikana. Asiantuntija on esittänyt kiinteistöt, joista saadaan riittävän kattavasti selvitettyä alueen nykyinen tärinätilanne. Tulokset analysoidaan ja niitä verrataan aikanaan hankkeen tilanteeseen, kun rakentaminen on valmis.

Myös pohjavesien suojelu ja hallinta huomioidaan suunnitteluvaiheessa. Pohjaveden pinnan alenemisen vaikutuksia hallitaan niin, että pohjaveden pinnan ei sallita laskevan rakentamiskohteessa. Tähän on olemassa erilaisia keinoja. Suunnittelu edellyttää pohjavedenpinnan ja maaperäolosuhteiden tutkimista. Saatavien tietojen avulla arvioidaan pohjaveden pinnan aleneminen ja vaikutukset kiinteistöille. Ampujantie ja Ratikyläntien alikuluissa suunnittelun lähtökohtana on betoninen vesitiiviskaukalo, joka estää pohjaveden pinnan alenemisen ja tätä kautta läheisten rakenteiden vaurioitumisen. Lyhytaikaisia pohjaveden pinnan alenemisia voidaan tarvittaessa hallita mm. tukiseinillä.

Hankkeen vuoropuhelu

Tavoitteena ovat sujuvat ja turvalliset tiejärjestelyt koko Laihian alueella ja liikenteen haitallisten vaikutusten ehkäisy ja minimointi.

Vuorovaikutusta ja vuoropuhelua asukkaiden kanssa on ollut hankkeen aikana runsaasti. Hankkeesta on järjestetty mm. kaksi yleisötilaisuutta, työpaja alueen asukkaille ja monia henkilökohtaisia tapaamisia niitä halunneille. Lisäksi olemme toimittaneet jatkuvasti tietoa, esittäneet kirjallisia perusteluita valituille suunnitteluratkaisuille ja yrittäneet etsiä kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja suunnitteluohjeiden puitteissa. Monia palautteita on pystyttykin huomioimaan, mutta kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja on usein vaikea löytää, varsinkaan jos kanta on se, että koko hanketta ei toteuteta tai esitetään toteuttamiskelvottomia ratkaisuja.

Lunastettavien asuinkiinteistöjen osalta kiinteistöjen omistajat ovat olleet aktiivisia ja ilmoittaneet mahdollisuudesta oman asuinkiinteistönsä lunastamiseen. Tämä on osaltaan taannut selvästi paremmat suunnitteluratkaisut mm. Maunulan ja Ampujantien eritasoliittymien kohdille ja säästänyt monia muita kiinteistöjä lunastuksilta sekä taannut ihmisille, jotka haluavat jatkossakin asua talossaan rauhan. Neuvottelut lunastusten osalta ovat joidenkin asuinkiinteistöjen osalta vielä kesken.

Vuoropuhelu hankkeen osalta jatkuu edelleen. Toivomme rakentavaa palautetta ja näkemyksiä suunnitteluratkaisuihin. On edelleen aika vaikuttaa. Tehtäväämme kuitenkin kuuluu tiesuunnitelman laatiminen Laihian kohtaan ja tämän tehtävän tulemme myös tekemään. Valmis tiesuunnitelma tulee olemaan paras mahdollinen Laihian kohtaan eri osapuolten palaute, liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat huomioiden.

Lisätietoja:

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746 ja suunnitelmaa laativassa konsulttitoimistossa Sito Oy:ssä Paavo Mero, puh. 020 747 6134.

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa:  

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt-3-laihian-kohta

 


Alueellista tietoa