Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kuuden tuulivoimalan hanketta ei tarvitse YVAta Sysmässä (Hämeen ELY-keskus)

NWE Sales Oy on valmistellut kuuden tuulivoimalan hanketta Sysmän kirkonkylän itäpuolelle Rekolanvuorten alueelle ja tiedusteli ELY-keskukselta YVA-menettelyn tarvetta hankkeessa. Hämeen ELY-keskus päätti, että hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Jos hanke laajenee, arviointimenettelyn tarve pitää selvittää uudelleen.

Suunniteltu tuulivoimala koostuu kuudesta teholtaan noin 3,3, megawatin ja napakorkeudeltaan enintään 145 metrin tuulivoimalasta; siiven pituus on 65−70 metriä. Hanke on kooltaan alle YVA-asetuksen hankeluettelon kokorajan, joka on vähintään 10 tuulivoimalaa tai 30 megawatin kokonaisteho. Sen vuoksi ELY-keskus arvioi hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyttä ja YVA-menettelyn tarvetta YVA-asetuksen 7 §:n mukaisesti tarkastelemalla hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta.

Hankkeen maisemavaikutukset voivat olla merkittäviä

Tuulivoimaloiden keskeisimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat melu, välke ja maisemalliset vaikutukset. Tässä hankkeessa lähin vakituinen asutus on noin 900 ja vapaa-ajan asutus noin 1500 metrin päässä. Melu- ja välkevaikutuksille saattavat altistua lähimpänä hankealuetta olevien alle kymmenen rakennuksen asukkaat ja loma-asukkaat. Maisemavaikutusten kohteena voivat olla paitsi hankkeen ympärillä oleva asutus myös Sysmän taajaman asutus sekä matkailijat ja muut autolla ohi kulkevat, mahdollisesti myös Päijänteen rantojen loma-asutusta ja vesillä liikkujia. Hankealueella on kuusi metsä- tai vesilain perusteella arvokkaaksi luokiteltavaa kohdetta, ja lintujen syysmuuton aikana hankealueella ja sen läheisyydessä havaittiin mm. runsaasti hanhia.

Arvioidessaan Sysmän tuulivoimahankkeen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä ELY-keskus katsoi, että hankkeella saattaa olla merkittäviä maisemaan kohdistuvia vaikutuksia lähialueiden valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennetun kulttuuriympäristön vuoksi. Pelkästään merkittävät maisemalliset vaikutukset sekä mahdolliset luontovaikutukset eivät kuitenkaan riitä siihen, että hankkeen voitaisiin katsoa todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joten edellytyksiä YVA-menettelyn soveltamiselle ei ELY-keskuksen mielestä ollut.

Tarvittava osallistuminen ja kuuleminen hoidettava muiden menettelyiden yhteydessä

Vaikka varsinaista YVA-menettelyä ei hankkeelta edellytetä, hankkeesta vastaavan on kuitenkin oltava selvillä hankkeensa ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja tarvittava osallistumisen ja kuulemisen järjestäminen on mahdollista ja syytä hoitaa hankkeen edellyttämien kaavoitus- ja rakennuslain ja mahdollisten muiden lakien mukaisten menettelyiden yhteydessä. ELY-keskuksen YVA-päätöksessä ei ole otettu kantaa siihen, voiko hankkeen toteuttaminen tapahtua suunnittelutarveratkaisulla ja rakennusluvilla.

Päätös on nähtävillä Sysmän kunnassa 10.−30.6.2014. Se tulee myös sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivulle (valintasivu alla). Päätöksestä voi nyt valittaa vain hankkeesta vastaava. Hankkeen mahdollisten myöhempien lupakäsittelyvaiheiden yhteydessä myös muilla tahoilla on mahdollisuus valittaa samalla YVA-päätöksestä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

YVA-päätösten valintasivu


Alueellista tietoa