Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kouvolan Niska- ja Suolajärven säännöstelyn tarkistamishanke ei tarvitse YVA-menettelyä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Kouvolan Jaalassa sijaitsevaan Niska- ja Suolajärven suunnitteilla oleva säännöstelyn tarkistamishankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksen mukaan hankkeesta ei aiheudu laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia YVA-laissa mainittuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat lakisääteisen YVA-menettelyn käynnistämisen. Säännöstelyn muutokselle on haettava vesilain mukaisesti lupa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on suunnitellut Kymijoen Mäntyharjun reitillä sijaitsevan Niska- ja Suolajärven säännöstelyn tarkistamista. Säännöstely tapahtuu Kouvolan kaupungin pohjoisosassa Jaalassa sijaitsevalla Verlan voimalaitoksella. Ympäristöministeriö on osoittanut arviointimenettelyn soveltamispäätöksen Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Hankkeen sisältö

Vesilain mukaisessa lupahakemussuunnitelmassa Niska- ja Suolajärven keskivedenkorkeus nousee 4 cm vuoden 1992 jälkeen toteutuneelta tasolta. Veden korkeus palautetaan lähemmäksi voimassa olevan luvan tarkoituksena ollutta keskivedenkorkeuden tasoa nostamalla alimpia vedenkorkeuksia tasosta 15…20 cm tason muuttamatta ylimpiä veden korkeuksia.

Suolajärven menovirtaamasta vuosina 2002–2013 kulki keskimäärin 38,7 m3/s virtaama Verlan kautta ja 4,63 m3/s virtaama Jukakoskesta Sonnanjoen haaran kautta. Suolajärven purkautumiskäyrän yläosaa ei ole suunniteltu muutettavaksi eikä minimijuoksutusta muutettavaksi, joten tulvavesimäärät ja minimivirtaamat Verlan alapuolisessa vesistönosassa eivät muutu. Suunnitelman mukaan Sonnanjoen alivirtaamat kasvavat ja keski-virtaama kasvaa 0,29 m3/s virtaamasta 4,63 m3/s virtaamaan eli 6,3 %. Samalla Sonnanjärven vedenkorkeudet palautuvat ennen vuotta 1992 vallinneeseen tilaan.

Päätöksen perustelut

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan vesistön säännöstelyhankkeisiin, jos vesistön keskivirtaama on yli 20 m3/s ja virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat olennaisesti lähtötilanteeseen nähden. Niska- ja Suolajärvestä lähtevä vesimäärä on keskimäärin 43,4 m3/s, jolloin on arvioitava muuttuvatko virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet olennaisesti lähtötilanteeseen nähden.

Suunnitellun säännöstelyn muutoksen keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät hankkeen alivedenkorkeuden nostoon ja virtaaman muutokseen, mutta virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet eivät muutu olennaisesti lähtötilanteeseen nähden.

Yhteenvetona hankkeen ympäristövaikutuksista voidaan todeta, että hankkeesta ei todennäköisesti, käytettävissä olevien tietojen perusteella aiheudu sellaisia YVA-lain 4 §:n 2 momentissa mainittuja, arviointimenettelyä edellyttäviä vaikutuksia, jotka laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, aiheuttaisivat YVA-lain 4 §:n 1 tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Nähtävilläolo

Kuulutus ja päätös ovat kuulutusajan (19.12.2014 – 19.1.2015) nähtävänä Kouvolan kaupungin kirjaamossa Torikatu 10, 45100 Kouvola, Etelä-Savon ELY-keskuksen asiakaspalvelussa Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola.  Kuulutus on nähtävillä myös sähköisesti Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/etela-savo ja www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Päätös julkaistaan myös sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi >Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVA-päätökset >Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 158

Vesistöinsinööri Varpu Rajala Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p.  0295 029 260

Vesistöinsinööri Jukka Höytämö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 235


Alueellista tietoa