Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kosteikkoja, suojavyöhykkeitä ja luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan Laihialla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Laihian kunnan alueella aloitetaan tänä kesänä maatalousalueiden kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu. Hankkeen aikana suunnittelualueelta kartoitetaan monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen soveltuvia paikkoja, suojavyöhykkeiden tarvetta sekä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita.

Kesäkuun 10. päivä järjestetään tiedotustilaisuus, jossa esitellään hanketta ja kerrotaan tämänhetkisestä maatalouden ympäristörahoitusjärjestelmästä. Tilaisuus pidetään Laihian Nuorisoseuralla (Alkiontie 6) klo 18.30 alkaen. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.00.

Monivaikutteiset kosteikot edistävät vesiensuojelua ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Suojavyöhykkeet puolestaan vähentävät vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormaa. Lisäksi suunnitelmaan inventoidaan maatalousympäristöön rajautuvia tai perinteisessä maatalouskäytössä olleita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, joita ovat mm. perinnebiotoopit, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, metsien reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet sekä uhanalaisten lajien esiintymät. Hankkeeseen liittyviä maastotöitä tehdään kesällä ja syksyllä 2014. Maastotyön tulokset esitellään syksyllä 2014 valmistuvassa julkaisussa.

Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja rahoituksesta vastaa Maa- ja metsätalousministeriö. Yleissuunnitelma tehdään yhteistyössä Laihian kunnan, MTK-Laihian, ProAgria Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ELY-keskuksen, Riistakeskus Pohjanmaan, Laihian riistanhoitoyhdistyksen, Kyrönseudun luonnonsuojeluyhdistyksen, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaan sekä Metsäkeskus Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kanssa.

Hankkeen taustaa 

Viime vuosikymmenten aikana, maatalouden tehostumisen myötä, on maisema muuttunut yksipuolisemmaksi ja luonnon monimuotoisuus vähentynyt maatalousympäristössä. Kuivatus on vähentänyt vesistöihin ja luonnon uomiin kuuluneita kosteikkoja ja tulva-alueita. Samalla maatalousalueilta huuhtoutuvat ravinteet ja kiintoaineet kuormittavat vesistöjä. Maatalousympäristöä hoitamalla voidaan vähentää tuotantotoiminnan haitallisia vesistövaikutuksia sekä palauttaa luonnon monimuotoisuutta ja maisemallisia arvoja.

Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa kartoitetuille kohteille tullaan esittämään toimenpidesuosituksia, joiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. Toimenpidesuositusten toteuttaminen on maanomistajalle vapaaehtoista. Suunnitelman toivotaan toimivan viljelijöille kannustimena ja apuna tarkempien tilakohtaisten suunnitelmien laadintaan.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia on Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella laadittu vuodesta 2003 lähtien. Aikaisempina vuosina yleissuunnitelmia on valmistunut Kristiinankaupungin Härkmerelle, Ylistaroon, Toholammille, Isoonkyröön, Veteliin ja Kurikkaan (Kauhajoki- ja Jalasjokivarsi 2007). Jalasjärven ja Kauhajoen yleissuunnitelmat (2010) ja Kuortaneen yleissuunnitelma (2011) olivat ensimmäiset, joihin kuuluivat sekä luonnon monimuotoisuus että monivaikutteiset kosteikot. Vuodesta 2012 myös suojavyöhykkeet kuuluvat suunnitteluun edellä mainittujen lisäksi. Tällaiset yleissuunnitelmat on laadittu Kauhavalle, Vöyrille ja Kurikkaan.

Lisätietoja (4.6. lähtien):

  • Projektisuunnittelija Anna-Maria Koivisto, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 050 351 2240, sähköposti: [email protected]

Alueellista tietoa