Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Käyttäjätarpeista perusteita valtatien 4 kehittämiselle (Keski-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskukset ja Liikennevirasto laativat parhaillaan valtatien 4 kehittämisselvitystä välille Lusi–Haaparanta. Selvityksen tavoitteena on luoda keskeisten sidos- ja asiakasryhmien kanssa yhteinen näkemys väylän tavoitetilasta pitkällä aikajänteellä sekä tuottaa perusteltu vaiheittainen etenemispolku tavoitetilaan pääsemiseksi. Työtä on toteutettu uuden liikennepolitiikan mukaisesti laajassa vuorovaikutuksessa korostamalla käyttäjien palvelutasotavoitteita sekä yhteistyötä maakuntien ja kuntien maankäytön suunnittelun kanssa.

Valtatien 4 välin Lusi–Haaparanta palvelutasolähtöisen kehittämisselvityksen laatiminen on käynnistetty vuoden 2014 alussa. Selvitys laaditaan uuden liikennepolitiikan hengessä, mikä tarkoittaa muun muassa aiempaa perusteellisempaa käyttäjäryhmien ja niiden tarpeiden tunnistamista sekä tarpeisiin vastaamista ratkaisut ja ajoitus optimoiden. Tarpeisiin vastataan myös muilla kuin perinteisillä tienpidon toimenpiteillä. Toimenpiteitä määritettäessä otetaan entistä vahvemmin huomioon realistiset toteuttamisedellytykset ja liikennejärjestelmän kaikkien toimijoiden keinot.

Työn yhteydessä on tunnistettu tekijöitä, jotka ohjaavat jatkossa toimenpiteiden määrittämistä aiempaa käyttäjälähtöisemmin. Liikenneturvallisuus sekä tavaraliikenteen tasainen nopeus ja häiriöttömyys korostuvat koko yhteysvälillä. Näiden ohella korostuu matka-ajan merkitys erityisesti kaupunkiseuduilla ja niitä ympäröivillä työssäkäyntialueilla. Kaupunkiseutujen välillä on suhteellisesti eniten vapaa-ajanmatkoja, joilla palvelutasovaatimuksena korostuu mukavuus. Raskaan liikenteen suuri määrä ja merkitys koko yhteysvälillä korostavat nelostien merkitystä, mikä nostaa tien teknisille ominaisuuksille asetettavia tavoitteita.

Työ on toteutettu laajassa vuorovaikutuksessa keskeisten sidos- ja asiakasryhmien kanssa. Työn yhteydessä on järjestetty sekä Jyväskylässä että Oulussa kaksi sidosryhmätyöpajaa, joista saatiin tärkeää tietoa liikkumisesta ja kuljetuksista. Lisäksi on tehty kattavat aineistoanalyysit, joiden perusteella on tarkasteltu muun muassa valtatien 4 roolia osana valtakunnallista ja alueellista liikennejärjestelmää sekä käyttäjäryhmien tarpeita yhteysvälin eri osissa. Työpajojen tulosten sekä muun käyttäjätiedon perusteella on määritelty valtatien 4 kehittämisen kannalta merkittävimmät palvelutasotekijät koko yhteysvälille sekä sen eri osille.

Työ jatkuu vaiheittaisen kehittämispolun määrittämisellä

Kevään ja kesän 2014 aikana määritetään yhteysvälin palvelutason tavoitetila sekä kehittämisen periaatteet yhteysvälin eri osilla. Näiden pohjalta tehdään perusteltu esitys yhteysvälin kehittämistoimenpiteistä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Äänekoskella 25.4.2014 järjestettyyn sidosryhmäseminaariin osallistunut Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen oli tyytyväinen tehtyyn työhön. "Tunnistan tässä selvitystyössä hallituksen peräänkuuluttamia uuden liikennepolitiikan aineksia. Kuten viime päivät ovat osoittaneet, toimintaympäristössä tapahtuu suuria muutoksia, joiden vaikutukset meidän tulee pystyä huomioimaan", toteaa Vehviläinen.

Työ valmistuu kesän 2014 aikana. Työn tuloksia käytetään mm. kun tehdään esityksiä seuraavan hallituskauden väylähankkeiksi. Työllä viestitään myös muiden tahojen vastuuta väylän ja sen palveluiden kehittämisessä.

Lisätietoja:

Johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 024 698, [email protected]

Johtava konsultti Mika Savolainen suunnittelua tekevästä Sito Oy:stä, p. 020 747 6747, [email protected]


Alueellista tietoa