Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kansalaisilla mahdollisuus vaikuttaa vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vesien tilan parantaminen vaatii tehokkaampia toimenpiteitä

Ravinnekuormitus on saatava kuriin, jotta vesiemme tilaa saadaan parannettua. Suurin osa Lounais-Suomen järvistä, joista ja rannikkovesistä kärsii edelleen rehevöitymisestä ja niiden tila on korkeintaan tyydyttävä. Tänään julkaistussa ehdotuksessa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi listataan keinot, joilla pinta- ja pohjavesien hyvään tilaan päästäisiin vuoteen 2021 mennessä.

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi sisältää tietoa alueen vesistöistä, pohjavesimuodostumista, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.  

Pintavesien ekologiseen ja kemialliseen tilaan sekä pohjavesien kemialliseen tilaan voi tutustua uudessa vesikartta-karttapalvelussa osoitteessa:

Maatalouden toimenpiteet on nostettu tärkeiksi hoitotoimenpiteiksi, sillä suurin osa alueemme vesistöistä sijaitsee intensiivisellä maatalousalueella.  Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa entisestään ja ympäristökorvausjärjestelmän mahdollisuudet tulisi hyödyntää tehokkaasti.  Käytännössä maatalouteen tarvitaan lisää suojavyöhykkeitä, talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja runsaasti eroosion torjuntaa. Vesiemme hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä maatalouden lisäksi myös haja-asutuksessa, metsätaloudessa, turvetuotannossa, yhdyskuntien jätevedenkäsittelyssä ja kalankasvatuksessa. Lisäksi alueella tulee toteuttaa vesistökohtaisia kunnostustoimenpiteitä.

Pohjavesien tila ei ole kohentunut

Pohjavesien tila ei ole parantunut toivotulla tavalla ja seurantatiedon lisääntyessä on ilmennyt lisää riskipohjavesialueita. Syynä huonoon kemialliseen tilaan ovat torjunta-aineet, liuotinaineet, raskasmetallit ja korkeat kloridipitoisuudet.

Pohjavesivarojen turvaamisessa keskeisenä keinona on suojelusuunnitelmien laatiminen pohjavesialueille. Pohjaveden suojeluseikat huomioivalla järkevällä maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli pohjavesien hyvän tilan saavuttamisessa. Lisäksi pohjavesien tilan parantamiseksi tärkeitä toimenpiteitä ovat pohjaveden tilan seuranta, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesisuojausten rakentaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.

Tulvariskit ovat todellisia

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tulvariskien hallintasuunnitelmia on valmisteilla kolme: Kokemäenjoen vesistöalueelle, Uskelanjoen vesistöalueelle sekä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueelle. Näillä alueilla sijaitsevat merkittävimmät tulvariskikohteemme Porissa, Huittisissa, Salossa ja Turun sekä Rauman seudulla. Suunnitelmissa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla, eli huomioimalla tulvariskialueet rakennuspaikan valinnassa. Valmiustoimilla, kuten tulvakarttojen ja valmiussuunnitelmien laatimisella sekä kansalaisille tiedottamisella, voidaan parantaa yhteiskunnan varautumista tulviin. Myös tulvavaara- ja tulvatilannetoiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten vesistön säännöstely sekä jää- ja hyydepatojen ehkäisy, ovat keskeisessä asemassa tulvariskien vähentämisessä.

Kaikissa suunnitelmissa esitetään myös kiinteitä tulvasuojelutoimenpiteitä, kuten valumavesien pidättämistä ja kiinteistökohtaisia suojauksia. Kokemäenjoen vesistössä tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suurien tulvasuojeluhankkeiden toteuttamista; Porissa olemassa olevien uomien ruoppausta sekä Harjunpäänjoen alaosan järjestelyä, Huittisissa ja Kokemäellä Säpilän oikaisu-uoman rakentamista.

Kansalaispalaute on tärkeää, sillä suunnitelmien on tarkoitus palvella erityisesti rantakiinteistöjen omistajia. Paikallistuntemusta tarvitaan, jotta tulvariskien hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.

Vaikuta vesienhoitoon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää näkemyksiä vesienhoitosuunnitelmaan ja tulvariskien hallintasuunnitelmiin. Suunnitelmaehdotuksista on alkanut tänään 1.10. kuuleminen. Jokainen aiheesta kiinnostunut voi antaa asiasta mielipiteensä tai kertoa ehdotuksensa. Kuuleminen kestää puoli vuotta 31.3.2015 saakka. Tämän jälkeen saadut kommentit kerätään yhteen ja niitä hyödynnetään suunnitelmien lopullisissa versioissa. Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuoden 2015 lopussa.

Vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen voi tutustua ympäristöhallinnon verkkopalvelussa osoitteessa:

ja alueemme tulvariskien hallintasuunnitelmiin voi tutustua osoitteissa:

Vesienhoitosuunnitelmaehdotus on myös nähtävillä kaikissa alueen kunnissa (kuntien ilmoitustauluilla) ja tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat nähtävillä niissä kunnissa, joiden alueita ne koskevat.
Palautetta voi antaa ELY-keskukselle esimerkiksi sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostilla tai kirjaamoon osoitettuna kirjeenä. Suunnitelmista voi keskustella Otakantaa.fi -verkkopalvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi.

Lisätietoja:

Vesienhoito:
ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel (0295 022 879, [email protected]) ja ylitarkastaja Maria Mäkinen (pohjavedet 0295 022 913, [email protected])

Tulvariskien hallinnan suunnittelu:
vanhempi insinööri Olli-Matti Verta (0295 022 961, [email protected])


Alueellista tietoa