Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto Ekokem-Palvelu Oy:n Kouvolan Teollisuusjätekeskuksen YVA-ohjelmasta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Ekokem-Palvelu Oy:n suunnittelee Kouvolan teollisuusjätekeskuksen toiminnan laajentamista Keltakankaan Hyötyvirta-alueella. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia jätteenkäsittelytoimintoja, lisätä vastaanotettavien jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrää sekä lisäksi laajentaa toiminta-aluetta nykyisestä erityisesti kaatopaikkojen osalta. Nykyisellä toiminta-alueella yhtiöllä on läjitysaluetta 3 - 4 vuoden tarvetta varten.

Nykyisen ympäristöluvan perusteella yhtiö voi vastaanottaa ja käsitellä erilaisia jätteitä ja vaarallisia jätteitä enintään 170 000 t/a. Nykyinen toiminta-alue on kokonaispinta-alaltaan 12 ha. Esitettyjen hankevaihtoehtojen perusteella vastaanotettavien jätteiden ja vaarallisten jätteiden määrää on tarkoitus lisätä, jolloin kokonaismäärä on 235 000 – 340 000 t/a ja samalla toiminta-alueen kokonaispinta-ala laajenisi 41 - 64 hehtaarin kokoiseksi.

Yhtiö on tehnyt ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma), joka on esitys hankkeen ympäristövaikutuksien arvioinnin toteuttamisesta. YVA-ohjelmassa on hankkeelle kolme toteuttamisvaihtoehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättäminen eli nykytila. Näiden vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia YVA-menettelyssä arvioidaan ja vertaillaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut YVA-ohjelmasta lausuntonsa.

YVA-menettelyn tavoitteena on ympäristövaikutusten laadukas arviointi ja tiedon tuottaminen päätöksentekoa varten sekä kansalaisten tiedon saannin sekä osallistumisen turvaaminen hankesuunnittelussa. Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen avoin tarkastelu ja vertailu ovat YVA-lain mukaisen prosessin kulmakiviä.

Ekokem-Palvelu Oy suunnittelema teollisuusjätekeskuksen toiminnan mittava muutos voi muuttaa myös hankkeen nykyisiä kokonaisvaikutuksia ja voi muodostaa uusia ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Hankkeen yhteydessä suunnitellaan otettavaksi käyttöön myös uusia jätteenkäsittelytoimintoja, joista osasta on vain vähän käytännön kokemusta Suomessa. Landfill mining on mm. jätteenkäsittelytoiminto, jonka tarkoituksena on hyödyntää Keltakankaan vanhalle kaatopaikalle läjitettyjä jätteitä. 

Vaikutusten arvioinnissa tulee selvittää käyttöönotettaviin uusiin jätteiden käsittelymenetelmiin ja uusiin käsiteltäviin jätejakeisiin liittyvän vaikutusten arviointia. Yksittäisistä arvioitavista vaikutuksista nousevat ELY-keskuksen näkemyksen mukaan merkittäviksi erityisesti vaikutukset ihmisiin, ilmanlaatuun (hajut ja pölyt), suoto-, pinta- ja pohjavesiin, maisemaan sekä toimintaan liittyviin riskeihin.

Hankkeesta vastaava laatii seuraavaksi YVA-selostuksen, jossa esitetään koottu arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksesta kuulutetaan erikseen ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2014.

ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomaisena antama lausunto Ekokem-Palvelu Oy:n YVA-ohjelmasta on kokonaisuudessaan luettavissa Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/teollisuusjatekeskuskouvolaYVA


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Asta Asikainen
P. 029 5029 221
sähköposti: [email protected]

 


Alueellista tietoa