Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi poikkeusluvan Kangas–Annala -tiehanketta varten (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 22.12.2014 myöntänyt Kauhavan kaupungille luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan, joka koskee Ämpin sillan ja Annalan kylän välisen tieosuuden rakentamista Kauhavalla.  

Kankaan ja Annalan kylät yhdistävä tieosuus on ollut suunnitteilla vuosikymmeniä. Tien rakentaminen perustuu yksityislain mukaiseen tietoimitukseen. Tie- ja siltahankkeen toteuttajana on Kauhavan kaupunki, ja tarkoituksena on vastata alueen yleisiin liikennetarpeisiin. Ämpin sillan edellyttämä vesitalouslupa on saanut lainvoiman syyskuussa 2014 korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä luvasta tehdyt valitukset.

Asia tuli ELY-keskuksessa vireille syksyllä 2013, kun paikallinen luonnonsuojeluyhdistys yhdessä kahden maanomistajan kanssa vaati ELY-keskusta keskeyttämään tien rakentamisen luonnonsuojelulain vastaisena.  Suunniteltu tie kulkee Kauhavan Alajoen alueen läpi, joka kuuluu Suomen kansainvälisesti merkittäviin lintualueisiin (IBA, Important Bird Area). Alue on erityisen tärkeä muuton aikainen levähdysalue metsähanhelle, joka on riistalaji ja jota luonnonsuojelulain rauhoitussäännökset eivät siten koske. Alueella esiintyy kuitenkin myös useita luonnonsuojelulailla rauhoitettuja lintulajeja, joiden häiritseminen on kiellettyä erityisesti lisääntymisaikana ja tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla. ELY-keskus katsoi, että tien käytöstä aiheutuu kiellettyä häiriötä rauhoitetuille linnuille lisääntymisen ja muuton aikana ja hankkeen toteuttamiseksi tulee hakea luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Suunnitellun tiealueen läheisyydessä on lisäksi havaittu viitasammakoita ja liito-oravia, jotka ovat EU:n luontodirektiivin tiukan suojelun piirissä. ELY-keskuksen arvion mukaan tie on mahdollista toteuttaa niin, että viitasammakon ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Näiden lajien suojelusta ei siten tarvittu poikkeusta. ELY-keskuksen päätöksessä edellytetään rakentamistöiden tekemistä lintujen pesimis- ja muuttoajan sekä viitasammakon lisääntymisajan ulkopuolella.

Poikkeuslupa lintujen rauhoitussäännöksistä voidaan myöntää, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja jokin EU:n lintudirektiivissä mainittu poikkeamisperuste täyttyy. Kauhavan kaupunki perusteli hakemustaan yleisellä turvallisuudella. Pelastuslaitos katsoi lausunnossaan, että hanke parantaa pelastustoimen ja muidenkin hälytysajoneuvojen toimintavalmiutta ja kohteiden saavutettavuutta. ELY-keskus katsoo päätöksen perusteluissa, että hanke edistää yleistä turvallisuutta lyhentämällä päivittäiseen asiointiin tarvittavia ajomatkoja, ohjaamalla raskasta maatalousliikennettä pois vilkkaammin liikennöidyiltä teiltä ja parantamalla pelastustoimen toimintavalmiutta. Tieyhteys ylittää Lapuanjoen kohdassa, jossa siltojen väli on yli 20 kilometriä. Silta asettuu liikennetarpeen mukaisesti ja luontevasti olemassa olevien joenylityspaikkojen väliin.

ELY-keskus katsoi, että edellytykset luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan myöntämiselle siten olivat olemassa.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Aulis Rantala, puh. 0295 027 911
  • Ylitarkastaja Riina Arffman, puh. 0295 027 773

Alueellista tietoa