Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

ELY-keskus on arvioinut Lahti Energian monipolttoainevoimalaitoksen YVAn riittävyyden (Hämeen ELY-keskus)

Lahden Kymijärven ja Okeroisten alueille suunniteltujen monipolttoainevoimalaitoksen ja polttoaineterminaalien ympäristövaikutusten arviointi on ollut pääosin riittävää, mutta joiltakin osin sitä on tarpeen tarkentaa hankkeen suunnittelun edetessä. Keskeisimpiä tarkennettavia ovat tiedot hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheen meluvaikutuksista ja niiden lieventämisestä, Hämeen ELY-keskus toteaa Lahti Energia Oy:lle Bio2020-hankkeen YVA-selostuksesta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

Lahti Energia Oy:n Bio2020-hankkeessa on tarkoitus rakentaa Kymijärven laitosalueelle sähköä ja kaukolämpöä tuottava polttoaineteholtaan noin 310 MW:n voimalaitos siihen liittyvine laitosrakenteineen, varastoineen ja sähkön siirron rakenteineen. Kymijärven alueella rakentaminen edellyttää myös runsaasti kallion louhintaa. Laitoksen polttoaineina voidaan käyttää mm. biopolttoaineita, kierrätyspolttoainetta, turvetta ja hiiltä. Kymijärven laitosalueelle rakennettaisiin myös biopolttoaineen varastoalue, mutta enintään noin 40 % voimalaitoksen tarvitsemasta puuperäisestä polttoaineesta varastoitaisiin Okeroisiin rakennettavassa polttoaineterminaalissa.

Melu hankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia

ELY-keskus katsoo, että etenkin Kymijärven alueella, jossa melu on yksi merkittävimpiä ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, on tärkeää arvioida myös laitosalueen lähiympäristön kokonaismelutilanne uuden laitoksen käyttöönoton jälkeen, toisin sanoen kaikkien uusien ja entisten laitosten ja toimintojen sekä liikenteen aiheuttaman melun yhteisvaikutukset. Kun hanke etenee rakentamis- ja käyttövaiheisiin, on tarpeen tehdä riittävän usein melumittauksia, jotta kussakin vaiheessa ja tilanteessa voidaan ottaa käyttöön asutuksen kannalta riittävät meluntorjuntatoimet.

Okeroisten alueella on ennen rakentamisen käynnistämistä selvitettävä vaikutusalueen mahdolliset yksityiskaivot sekä niiden vedenlaatu ja antoisuus. Rakentamisaikana on seurattava hankkeen pohjavesivaikutuksia ja vaikutuksia kaivoihin.

Sekä Kymijärven että Okeroisten laitosalueilla on tarpeen seurata niillä muodostuvien hulevesien määrää ja koostumusta sekä hulevesien vesistövaikutuksia.

Asemakaavoissa ympäristövaikutusten lieventäminen huomioon

Suunniteltu toiminta edellytti molemmilla hankealueilla asemakaavojen laadintaa ja muuttamista. Lahden kaupunginhallituksen 7.4.2014 hyväksymissä kaavaehdotuksissa on joitakin asemakaavamerkintöjä, joilla voidaan lieventää toimintojen ympäristövaikutuksia. Kaavamerkinnät koskevat mm. maisemoitavien suojavallien rakentamista. Lausunnossaan YVA-selostuksesta kaavoittaja toivoi, että merkinnät otettaisiin huomioon mahdollisissa ympäristöluvissa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon sen riittävyydestä. Hankkeen suunnittelu jatkuu mm. ympäristövaikutusten arvioinnista saatujen tietojen pohjalta. Yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen hankkeelle voidaan hakea lupia. YVA-lain mukaan hanketta koskevista lupa- ja muista päätöksistä on käytävä ilmi, kuinka arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on otettu päätöksissä huomioon.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta on ymparisto.fi-verkkopalvelussa hankkeen YVA-sivulla. 


Alueellista tietoa