Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

ELY-keskus antoi lausuntonsa Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että arviointiohjelma on selkeä ja pääosin riittävä. ELY-keskus painottaa lausunnossaan alueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointia.

Fingrid Oyj:n näkemyksen mukaan arviointiohjelmassa kuvattu liityntätapa voimajohtoon ei ole mahdollinen. Hankkeen koosta johtuen Oltavan tuulivoimapuisto tulee liittää kantaverkon sähköasemalle. Uuden liityntäratkaisun mahdollisesti edellyttämien voimajohtojen ympäristövaikutukset tulee arvioida arviointiselostuksessa.

Maisemavaikutukset on arvioitava erityisesti asutuksen ja loma-asutusalueiden sekä arvokkaiden kohteiden näkökulmasta. Arviointiselostuksessa on arvioitava vaikutuksia myös maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja huomioitava Pyhäjoen kulttuuriympäristöohjelman kohteet. 

Linnustoselvityksissä on perusteltua panostaa erityisesti harvalukuisten, uhanalaisten ja muiden suojelun arvoisten lajien esiintymiin. Muuttolinnuston osalta etenkin syksyinen kurkimuutto on huomioitava.

Arviointiohjelmassa ei ole mainittu happamia sulfaattimaita tai niiden mahdollista esiintymistä alueella. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella happamoittavien aineiden vaikutuksia sekä varauduttava niiden hallintaan.

Kalastovaikutuksia ei ole sisällytetty arviointiohjelmaan. Hankealueen alapuolisessa Liminkaojassa on harvinaista merivaelteista harjusta, minkä takia kalastoon mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten arviointi ja minimointi tulee olla tarkastelussa mukana.

Melumallinnuksessa on käytettävä uusia ympäristöministeriön tuulivoimaloille laadittuja meluohjearvoja. Erikseen tulee tehdä pienitaajuisen melun laskenta ja verrata tuloksia sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen sisämelun ohjearvoihin. 

Lähialueiden tuulivoimahankkeet etenevät koko ajan, joten arviointiselostuksessa hanke- ja kaavoitustilanne on syytä päivittää. Lisäksi tulee selvittää lähialueen kaivoshankkeet ja -valtaukset. Yhteisvaikutuksia muiden lähialueen hankkeiden kanssa tulee arvioida etenkin melun, maiseman ja linnuston osalta.

Ympäristövaikutukset tulee olla arvioituna siten, että sen vaihtoehdon (mukaan lukien tiet ja sähkönsiirto), jolle on tarkoitus laatia tuulivoimayleiskaava, ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä riittävällä tavalla.

Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen perustiedot

Tornator Oyj ja Taaleritehtaan pääomarahastot Oy suunnittelevat yhteishankkeena tuulivoimapuiston rakentamista Pyhäjoen Oltavan alueelle. Suunniteltujen voimaloiden yksikkötehot tulisivat olemaan 2,4-5 MW ja koko puiston kokonaisteho 62,4-130 MW. Voimaloiden napakorkeus tulisi olemaan enintään 145 metriä ja roottorin halkaisijat 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 213 metriä.

Hankkeen vaihtoehdot ovat:
VE 0: hanketta ei toteuteta
VE 1: alueelle toteutetaan enintään 26 tuulivoimalaa

Tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhäjoen kunnan Liminkakylän pohjoispuolella sijaitsevalle Oltavan alueelle. Etäisyys hankealueen keskeltä Pyhäjoen kuntakeskukseen on noin 16 kilometriä. Vihannin ja Merijärven taajamiin on etäisyyttä noin 17 kilometriä ja Oulaisten kaupunkiin noin 20 km.

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan uusi 20kV/110 kV muuntoasema. Hankealueen keskelle sijoittuu olemassa oleva Fingrid Oyj 220 kV+110 kV voimajohtokäytävä. Tuulivoimapuistohanketta varten ei rakenneta uusia ilmajohtoja.


YVA-menettelyssä selvitetään päätöksenteon kannalta merkittävät ympäristövaikutukset

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma niistä selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehdä. Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää mahdollisiin lupahakemusasiakirjoihin ja sitä hyödynnetään kaavoituksessa.

Hankkeen arviointiselostuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2014. YVA-menettely on suunniteltu päättyväksi yhteysviranomaisen lausuntoon vuoden 2015 alkupuolella. Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on käynnistetty osayleiskaavan laadinta suunnitellun tuulipuiston alueelle.

ELY-keskuksen lausunto on nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/oltavantuulivoimahankeYVA

Lisätietoja 

Yhteysviranomaisen lausunnosta: ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 524, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Hankkeesta: Raino Kukkonen, Tornator Oyj, puh. 010 563 0107, etunimi.sukunimi@tornator.fi ja Pauli Maaninka, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, puh. 050 527 5550, etunumi.sukunimi@taaleritehdas.fi


Alueellista tietoa