Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Oriveden kultakaivoksen läheisen puron sedimentin uraanipitoisuudet ovat korkeita (Pirkanmaan ELY-keskus)

Orivedellä sijaitsevan Dragon Mining Oy:n kultakaivoksen alapuolisen puron sedimentistä eli pohjan kiintoaineksista otetut alustavat näytteet sisältävät keskiarvoa runsaasti enemmän uraania. 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen keskiviikkona 11.9.2013 puron sedimentistä ottamissa näytteissä uraanipitoisuus puron Ala-Jalkajärven puoleisella suulla oli 180 milligrammaa / kilo. Toisessa näytteessä, joka otettiin lähempää kaivosta, pitoisuus oli 64 milligrammaa / kilo.  Luonnonpitoisuuksiin verrattuna uraanipitoisuudet ovat korkeita, sillä Pirkanmaan purosedimenttien uraanipitoisuus on keskimäärin 2 - 6 milligrammaa / kilo.  Koko Suomen purosedimenttien uraanipitoisuus vaihtelee välillä 0,3 - 106 milligrammaa / kilo (vuonna 2006).   

Säteilyturvakeskuksen mukaan mitattujen sedimenttinäytteiden uraanipitoisuuksista ei aiheudu säteilysuojelullista haittaa ihmiselle. Lisäksi uraani on suhteellisen kiinteästi paikallaan sedimentissä eikä ole siten helposti liikkuvassa muodossa.

Uusia näytteitä sedimentistä ja vedestä

Pirkanmaan ELY-keskus ottaa lähipäivinä lisänäytteitä kaivoksen alapuolisista vesialueista (Ala-Jalkajärvi, Peräjärvi, Näsijärven Paarlahti) sekä kaivoksen yläpuolisesta Ylä-Jalkajärvestä. Näytteitä otetaan sekä vedestä että pohjan sedimentistä.  Analyysituloksia voidaan odottaa ensi viikon puolen välin jälkeen.

Eri alueilta otettavien näytteiden avulla pyritään ensi vaiheessa selvittämään alueen luontaista uraanipitoisuutta ja uraanin levinneisyyttä.  Kaivostoiminnasta johtuvien vaikutusten lisäksi on mahdollista, että myös erilaiset luonnonolosuhteet vaikuttavat alueen uraanipitoisuuksiin.

Kaivoksen malmissa ja sivukivissä uraanipitoisuus on ollut alhainen

Pirkanmaan ELY-keskus velvoitti Dragon Mining Oy:n tekemään vuoden 2012 alussa erillisselvityksen kaivoksen kuivatusvesistä ja vesistövaikutuksista. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemässä erillisselvityksessä tarkasteltiin mm. kadmiumin ja myös muiden metallien, sulfaatin ja typen aiheuttamaa alapuolisen Ala-Jalkajärven pilaantumista. Uraanipitoisuutta ei analysoitu mm. siitä syystä, että kaivoksen malmissa ja sivukivissä uraanipitoisuus on ollut alhainen, jopa alle suomalaisen kallioperän keskimääräisen uraanipitoisuuden.

Lisätietoja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

  • Ylitarkastaja Vesa Hyvärinen p. 050 351 6523 (tavoitettavissa 17.- 18.9.2013)
  • Ympäristövalvontapäällikkö Tuija Sievi-Korte p. 050 534 2815

Alueellista tietoa