Navigeringsmeny

Understöd kan sökas från programmet för tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

Inom programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens kan man ansöka om understöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax mellan 8.2–29.4.2022. Det totala understödet som erbjuds är cirka 2 miljoner euro. Ansökan är riksomfattande. Understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

I projektansökan finansierar man utvecklingsprojekt som ökar den finländska vattenkompetensen, den affärsverksamhet som grundar sig på den samt internationaliseringen.

Med ansökan förverkligas Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Genom återhämtningsfinansieringen främjas tillväxt och internationalisering när det handlar om vattenkompetens. Värdet på den globala affärsverksamheten inom vattenbranschen har uppskattats till 400–500 miljarder euro på årsnivå och trenden ökar i och med klimatförändringen. Produktionen av säkert vatten samt reningen och utnyttjandet av avloppsvatten har bedömts inneha en topplacering i fråga om Finlands tillväxtmöjligheter för affärsverksamhet.

Projekt som understöds

Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

1. Skapa och utveckla samarbetet mellan aktörerna inom vattenbranschen

Med samarbete avses bl.a. verksamhet i form av konsortier, regionala koncentrationer, vattentjänstverk samt nationella kluster och andra partnerskapsmodeller. Utmaningen är att företagen i branschen är av relativt liten storlek och har ett begränsat utbud av produkter, teknologi och tjänster. Det behövs kompetensbaserade konsortier och lokomotivföretag som erbjuder helhetslösningar. Partnerskapen inom vattenbranschen måste utvecklas för att till exempel forskningsinstitutens och universitetens samt vattentjänstverkens kompetens kan inkluderas i konsortierna. I projekten kan man också utnyttja samarbete med andra branscher. 

2. Främja aktörernas förutsättningar att delta i internationell verksamhet inom vattenbranschen

Vattentjänsterna och administrationen av vattenresurserna är ofta verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för, och därför är en förutsättning för internationalisering ofta att den offentliga sektorn i högre grad deltar i företagens internationaliseringsverksamhet. Eftersom företagen producerar tjänster för vattentjänstverken i hemlandet är det också viktigt att vattentjänstverken deltar i internationella exportkonsortier för att säkerställa trovärdigheten hos den helhetslösning som konsortiet erbjuder.

3. Främja utveckling, testning eller internationalisering av lösningar inom vattenbranschen

För att den finländska kompetensen inom vattenbranschen ska kunna producera lösningar även på globala utmaningar inom vattenbranschen behövs investeringar i inhemska och internationella projekt som producerar ny teknologi, metoder och servicekoncept samt fungerar som referenser för internationalisering. Projekt enligt punkten kan erbjuda lösningar till exempel inom vattenförsörjningen eller administrationen av vattenresurserna.

4. Kompetensen, tillväxten och förutsättningarna för internationalisering inom vattenbranschen stärks på andra sätt än de som avses i punkt 1–3

Det kan också föreslås att de eftersträvade förutsättningarna ska stärkas på andra sätt, till exempel genom att intensifiera samarbetet och interaktionen även mellan aktörer inom vattenbranschen och andra sektorer. Det finns bland annat lovande erfarenheter av samarbete med aktörer inom energi- och avfallsbranschen. Projekten kan också vara till exempel projekt mellan vattenkompetenskluster och kluster inom cirkulär ekonomi, eller företagsprojekt som främjar vattenansvar.

Gör så här

Understödet söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst (direktlänk här). Ansökan ska lämnas in inom utsatt tid senast den 29 april 2022 kl. 16:15. Ansökningar som anländer efter utsatt tid behandlas inte.

Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Finansieringen söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga en mer detaljerad projektplan till ansökan (högst 10 sidor lång). Mer information om understödet och ansökan hittar du i ansökningsanvisningarna.

Ansökningsanvisningar: Understöd för projekt inom programmet Tillväxt av vattenkompetens och internationalisering (pdf)

Till vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Servicen är kostnadsfri.

Bakgrund och lagstiftning


Regional information


Ta kontakt

  • Kundservice för miljöfrågor
    0295 020 901 mån.–fre. kl. 9–16 (lna/mta)
    ​​​​​kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi
  • Obs! 20.6.-12.8. betjänar vi kl. 9-15.