Navigeringsmeny

Understöd kan sökas från programmet för tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

Observera! Ansökningstiden har gått ut.

NTM-centralen i Södra Savolax genomför en öppen projektansökan under perioden 15.9–31.10.2023 i Ökad vattenkompetens och internationalisering –program. Nu under den tredje, mer specifika ansökningsomgången, finns 240 000 euro till förfogande. Ansökan är riksomfattande. Understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

I projektansökan finansierar man utvecklingsprojekt som ökar den finländska vattenkompetensen, den affärsverksamhet som grundar sig på den samt internationaliseringen.

I denna tredje riktade tilläggsansökan är avsikten att särskilt stöda tvärsektoriell samverkan mellan vattenkompetens, energikompetens och digitalisering eller mellan vattenkompetens och väteekonomi. Särskilt vattenverk önskas delta i ansökningarna. Med tanke på det begränsade beloppet som kan sökas i tilläggsansökan, skulle finansieringen kunna täcka exempelvis tvärsektoriella utredningar.

Värdet på den globala affärsverksamheten inom vattenbranschen har uppskattats till 400–500 miljarder euro på årsnivå och trenden ökar i och med klimatförändringen. Produktionen av säkert vatten samt reningen och utnyttjandet av avloppsvatten har bedömts inneha en topplacering i fråga om Finlands tillväxtmöjligheter för affärsverksamhet. För att uppnå affärsmöjligheten riktas engångsbeloppet till EU: s återhämtningsfinansiering till programmet för tillväxt och internationalisering av vattenkompetens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Projekt som understöds

Ansökningar önskas särskilt inom följande områden:

1. Skapa och utveckla samarbetet mellan aktörerna inom vattenbranschen

Projekten finansierar konsortier som erbjuder nya lösningar. Med samarbete avses bland annat verksamhet i form av konsortier, regionala koncentrationer, vattentjänstverk samt nationella kluster och andra partnerskapsmodeller. En utmaning för internationaliseringen av kunskaperna inom vattenbranschen och tillväxten av affärsverksamheten är att företagen i branschen har en relativt liten storlek och begränsat utbud av produkter, teknologier och tjänster. Det behövs kompetensbaserade konsortier och lokomotivföretag som erbjuder helhetslösningar. Partnerskapen inom vattenbranschen måste utvecklas för att till exempel forskningsinstitutens och universitetens samt vattentjänstverkens kompetens kan inkluderas i konsortierna. De projekt som genomförs i samarbete fungerar också som referens för företag när de bygger internationella partnerskap. Projekten enligt punkten kan erbjuda lösningar till exempel inom vattenförsörjningen eller förvaltningen av vattenresurserna.

I projekten kan man utnyttja möjligheterna till samarbete mellan vattensektorn och andra sektorer: Alla partnerskapsaktörer behöver inte vara aktörer inom vattenbranschen, utan samarbetsmöjligheter kan också hittas i andra branschers riktning.

2. Främja tillväxt av internationell affärsverksamhet inom vattensektorn

I projekten stöds åtgärder som gör att finländarna i framtiden är mer betydande aktörer inom den internationella vattenaffärsverksamheten.

Finländskt kunnande inom vattenbranschen kan producera lösningar på globala utmaningar inom vattenbranschen. Med lösningar avses till exempel teknologier, metoder och servicekoncept, eventuellt för ett visst redan preliminärt identifierat marknadsområde.

För att öka den internationella affärsverksamheten krävs stark marknadskännedom och ett systematiskt samarbete med internationella samarbetspartner. I projekten kan man utnyttja Team Finland-nätverket, som har kontaktpersoner och verksamhetsställen på olika håll i världen. Dessutom kan utländska aktörer delta i projekten. Understödet kan dock endast beviljas organisationer som är registrerade i Finland.

Vattentjänsterna och administrationen av vattenresurserna är ofta verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för, och därför är en förutsättning för internationalisering ofta att den offentliga sektorn i högre grad deltar i företagens internationaliseringsverksamhet. Eftersom företagen producerar tjänster för vattentjänstverken i hemlandet är det också viktigt att vattentjänstverken deltar i internationella exportkonsortier för att säkerställa trovärdigheten hos den helhetslösning som konsortiet erbjuder. Vattentjänstverken har hittills endast sällan varit partners till företag i internationella projekt.

3. Kompetensen, tillväxten och förutsättningarna för internationalisering inom vattenbranschen stärks på andra sätt än de som avses i punkt 1–2

I projekten stöds lösningar som har konsekvenser med tanke på begränsningen av klimatförändringen eller anpassningen till klimatförändringen samt förebyggandet av naturförlust. Det kan också föreslås att de eftersträvade förutsättningarna ska stärkas på andra sätt, till exempel genom att intensifiera samarbetet och interaktionen även mellan aktörer inom vattenbranschen och andra sektorer. Det finns bland annat lovande erfarenheter av samarbete med aktörer inom energi- och avfallsbranschen. Projekten kan också vara till exempel projekt mellan vattenkompetenskluster och kluster inom cirkulär ekonomi, eller företagsprojekt som främjar vattenansvar.

Gör så här

Understödet söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Ansökan ska lämnas in inom utsatt tid senast den 31 oktober 2023 kl. 16.15. Ansökningar som anländer efter utsatt tid behandlas inte.

Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Finansieringen söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga en mer detaljerad projektplan till ansökan som är högst 15 sidor lång. Mer information om understödet och ansökan hittar du i ansökningsanvisningarna.

Ansökningsanvisningar: Understöd för projekt inom programmet Tillväxt av vattenkompetens och internationalisering (suomi.fi)

Till vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Servicen är kostnadsfri.

Bakgrund och lagstiftning


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 04.12.2023