Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kovesjoen vesistöalueella kunnostukset suunnitelmista toteutukseen

Suunnitelmia alkaa olla jo roppakaupalla, mutta toteutus vielä uupuu. Tämä on tilanne eri puolilla Suomea erilaisissa vesistö- sekä valuma-aluekunnostuksiin tähtäävissä hankkeissa. Toiveena on, että päästäisiin tekemään niitä ihan oikeita vesiensuojelun toimenpiteitä ja iskemään "kuokka maahan".

Tähän tilanteeseen haetaan nyt oppia Parkanon Kovesjoen vesistöalueelle sijoittuvassa pilotissa, jossa KVVY Tutkimus Oy Pirkanmaan ELY-keskuksen tilauksesta selvittää hyviä käytänteitä päästä suunnitelmista toteutukseen. Pilotissa tuodaan esille hyvin toimivia asioita, jotka edistävät toteuttamista, mutta on myös tärkeää tuoda näkyväksi niitä seikkoja, jotka mahdollisesti estävät tai hidastavat toimenpiteiden toteuttamisen.

Tavoitteena on, että pilottien myötä hyvät esimerkit, kokemukset ja toimintamallit lisäävät kestävää valuma-aluelähtöistä vesienhallinnan suunnittelua ja sitä paljon kaivattua toteutusta. Piloteilla on erilaisia kehittämisteemoja ja -tehtäviä. Tarkoituksena onkin tuottaa tietoa ja kokemuksia keinoista, joilla saadaan edistettyä valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa ja vesiensuojelua.

Piloteissa otetaan huomioon maa- ja metsätalouden tarpeet, vesienhoidon ja -suojelun tavoitteet, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Yhteistyö eri toimijoiden ja sektoreiden välillä on tärkeää. Alueen maanomistajat ovat pilotin keskiössä. Heidän kontaktointi ja mukaan saaminen ovat avainasemassa toimenpiteiden toteutuksessa.


Kovesjoki. Kuva Kimmo Ala-Rautalahti

Ykkösvaiheessa suostumukset, kakkosvaiheessa rakentaminen

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa tänä keväänä on tavoitteena saada maanomistajia mukaan antamaan suostumuksensa esimerkiksi heidän mailleen rakennettavan kosteikon perustamiseen. Kosteikot pidättävät valuma-alueelta tulevia ravinteita ja kiintoainetta, sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot voivat toimia myös niin sanottuina riistakosteikkoina, jotka hyödyttävät muun muassa metsästyksestä innostuneita.

Pilotin toinen vaihe pitää sisällään kohteiden käytännön rakentamisvaiheen, joka sijoittuisi vuodelle 2024. Pilotin ykkösvaiheen toteuttajaksi valikoitui kilpailutuksen myötä KVVY Tutkimus Oy. Urakkavaihe kilpailutetaan erikseen syksyllä 2023.

Pilotin kohteena on Kovesjoen vesistöalue ja painopisteenä erityisesti Kovesjärven alue. Koska metsätalouden kuormitus on alueella maakunnan suurinta ja alueella sijaitsee arvokas ja elinvoimainen taimenkanta, on alue määritetty yhdeksi Pirkanmaan vesiensuojelun tehostamisalueeksi.

Jos alueella tehdään esimerkiksi metsänhakkuita tai suunnitellaan kunnostusojitusta, toimenpiteissä tavoitellaan vesiensuojelun perustasoa korkeampaa vaatimustasoa kuormituksen syntymisen ehkäisemiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi useiden eri vesiensuojelumenetelmien yhtäaikaista käyttöä ja myös vesiensuojelurakenteiden määrän kasvattamista. Tavoitteena on, että kuormitusta alapuolisiin vesistöihin, kuten puroihin, noroihin tai järviin ei syntyisi, mikä on tavoitteena kaikissa toimenpiteissä alueesta riippumatta.

Ympäristöministeriö on rahoittanut Kovesjoen vesistöalueen sekä kolmen muun valuma-aluepilotin vesiensuojelun tehostamisohjelman maa- ja metsätalouden vesienhallinnan teeman alla eri puolilla Suomea. Pilottien sisältöjen suunnitteluun ja pilottialueiden valintaan on osallistunut 13 ELY-keskusta.  Pilotteja ohjaavat pilottien sijaintialueiden ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävään nimetyt ELY-keskukset.

Yhteystiedot:

  • Pirkanmaan ELY-keskus: Ylitarkastaja Anne Mäkynen, [email protected], p. 029 5036352
  • KVVY Tutkimus Oy: suunnittelupalvelut johtaja Janne Pulkka, [email protected], p. 050 553 9554

Huom!

Pirkanmaan ELY-keskus ja KVVY Tutkimus Oy järjestävät pilottihankkeesta asukastilaisuuden:

Pelto- ja metsävedet haltuun – maanarvo nousuun!

3.5.2023 klo 17–19, Kovesjoen kylätalo (Laholuomantie 180, 39620 KOVESJOKI)

Sisältö:

  • Hankkeesta kertominen (ELY-keskus)
  • Uusia mahdollisuuksia vesienhallinnan kautta maanomistajille (KVVY Tutkimus Oy)
  • Kunnostus2-hanke - Ikaalisten reitin vesienhoitotyön koordinointihankkeen toimet Kovesjoen alueella 2023-2025 (KVVY Yhdistys ja SYKE)