Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ilmastonmuutokseen varautuminen korostaa toimivien hulevesirakenteiden merkitystä

Kukapa ei huomaisi, jos kaivo ei toimi kunnolla, tai se on kokonaan tukossa? Tarkat tiedot maanteiden hulevesirakenteiden sijainnista ja kunnosta auttavat varautumaan sade- ja sulamisvesien aiheuttamiin ongelmiin sekä niiden korjaamiseen. Pirkanmaalla teiden hulevesirakenteiden kartoitus on loppusuoralla.

Hulevesikaivon tarkistus tiellä.
Kuva Field Finland Oy

Pirkanmaan maanteiden hulevesirakenteita on inventoitu osana Väyläviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueen valtakunnallista kartoitustyötä vuodesta 2021 alkaen.  Työn on määrä valmistua tänä kesänä. Hulevesirakenteiden inventoinnit ovat kattaneet maanteiden hulevesikaivot ja -putket, purkupisteet sekä mahdolliset liittymäkohdat esimerkiksi kuntien hulevesijärjestelmiin.

Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta velvoittaa ilmoittamaan hulevesiviemäriverkkojen tarkan sijainnin liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Sijaintitietopalveluun viimeistään vuoden 2023 aikana.

Hulevesirakenteiden inventoinnit palvelevat suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa

Tiedot hulevesirakenteista palvelevat laajaa käyttäjäkuntaa suunnittelijoista maanrakentajiin. Maanteiden osalta niitä voidaan hyödyntää laajasti tienpidon toimenpiteiden suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tarkat tiedot kuivatusrakenteiden kunnosta ja toimivuudesta palvelevat infrarakenteiden elinkaaren hallintaa ja maanteiden hoitourakoiden toimenpidetarpeiden suunnittelua. Hyvin toimivat kuivatusjärjestelmät ylläpitävät tierakenteiden kestävyyttä ja toimivuutta, ja lisäävät tienkäyttäjien turvallisuutta. Tiedot hulevesirakenteista täydentävät kokonaiskuvaa kuivatusjärjestelmistä, kuten myös tiedot maantierummuista ja ojituksista.

Yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden ylläpitämien hulevesirakennetietojen kanssa kuva hulevesien hallinnan kokonaisuudesta tarkentuu koko ajan. Toimivaltarajat maanteiden, katujen, yksityisteiden ja kiinteistöjen välillä edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä ja hulevesijärjestelyistä sopimista.

Ilmastonmuutoksen myötä on varauduttava mahdollisiin kasvaviin sademääriin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Hulevesirakenteiden toimivuuden merkitys korostuu entisestään sade- ja sulamisvesien hallinnassa, erityisesti intensiivisen rakentamisen ja maankäytön alueilla.

Kokonaiskuva maanteiden hulevesirakenteista tarkentuu

Hulevesirakenteiden inventointitiedot viedään Väyläviraston keskitettyyn Velho-tietovarastoon, josta ne siirtyvät Traficomin sijaintitietopalveluun eri toimijoiden hyödynnettäviksi. Aiemmin valtion maanteiden hulevesikaivojen sijainti oli sidottu tien keskilinjageometrian tieosoitteeseen. Nyt tehtävissä inventoinneissa kaivoista ja niiden vesijuoksujen putkista mitataan todellinen, tarkka sijainti koordinaatteineen ja korkeustietoineen, jolloin hulevesijärjestelmästä saadaan tieto kokonaisuudessaan.

Maastoinventointien lähtötietoina on hyödynnetty aiempia rekisteri- ja suunnitelmatietoja. Inventointien edettyä on selvinnyt, että Pirkanmaallakin maanteiden hulevesikaivoja on huomattavasti aiemmin tiedettyä enemmän.

Hulevesikaivojen löytäminen maastossa on työlästä ja se voi vaatia välillä todellista salapoliisityötä. Turvallinen työskentely vilkkaassa tieympäristössä on vaativaa ja edellyttää erityisiä liikenteenohjausjärjestelyitä. Jatkossa tiedot hulevesirakenteista saadaan yhä useammin tiehankkeiden mallipohjaisista suunnitelmista ja tarkoista toteumatiedoista ilman maastoinventointeja.

Kokonaiskuva rakennetun ympäristön hulevesirakenteista tarkentuu koko ajan eri toimijoiden tietojen laadun ja saavutettavuuden parantuessa. Maanteiden hulevesirakenteiden kartoitustyö on tärkeä osa tämän palapelin kokoamista, jotta tiedetään mistä ja mihin hulevesiä johdetaan, ja miten niitä voidaan jatkossa hallita vielä nykyistä paremmin.

Lisää aiheesta

Sijaintitietopalvelu, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvelu/sijaintitietopalvelu-etusivu

Hulevesirakenteiden inventointi, Väyläviraston ohjeita 14/2021: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2021-14_hulevesirakenteiden_web.pdf