Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kotoutumislaki uudistuu 1.1.2025 – toimeenpanoon valmistaudutaan

Kuntien rooli vahvistuu

Vuoden 2025 alusta kuntien kokonaisvastuu maahan muuttaneiden henkilöiden kotoutumisen edistämisessä vahvistuu. Maahan muuttaneet ja samalla tiettyyn kuntaan muuttaneet asukkaat tarvitsevat tukea uudessa yhteiskunnassa ja ympäristössä toimimiseen. Monikielisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita vahvistetaan, mielellään osana kunnan muita ohjaus- ja neuvontapalveluita.

Yhteiskuntaorientaatiota ulkomailta muuttaneille uusille kuntalaisille

Uusi laki tuo kunnille mukanaan myös velvoitteen järjestää ulkomailta muuttaneille uusille kuntalaisille yhteiskuntaorientaatiota, jonka kohderyhmänä ovat työnhakijat sekä uutena ryhmänä kotivanhemmat. Kotivanhempien orientaatioon mukaan ottamisella pyritään vahvistamaan kotona lapsia hoitavien vanhempien, etenkin naisten, kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja saamista palvelujen piiriin.

Yhteiskuntaorientaatiota tulee tarjota maahan muuttaneen omalla kielellä tai kielellä, jota hän ymmärtää. Jotta ohjaus- ja neuvontapalveluita ja yhteiskuntaorientaatiota voidaan tarjota, ja uudet tulijat löytävät palvelut, tulee kuntien myös kehittää tiedotuskanavia eri kielisiä kuntalaisia ajatellen. Myös viranomaisten on tarpeen tiivistää yhteistyötä ja luoda uusia käytäntöjä, jotta uudet kuntalaiset tavoitetaan mahdollisimman kattavasti.

Kotoutumislain uudistuksen (KOTO24) tavoitteet

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Lisäksi kotoutumislain kokonaisuudistuksen tavoitteena on

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahan muuttaneiden kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla muutoksia: hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kotoutumislain kanssa samaan aikaan voimaan tuleva TE-palvelujen siirto kunnille. Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin.

Pirkanmaalla viranomaisyhteistyö on kotoutumisen kentällä perinteisesti vahvaa

Kotoutumisen edistäminen perustuu vahvaan yhteistyöhön. Pirkanmaalla yhteistyörakenteet ovat jo olemassa. Maakunnassa on tehty vuosia vahvaa yhteistyötä monien alueellisten palveluiden kehittämisessä, joista mainittakoon esimerkiksi Tampereen kaupungin ylläpitämä monikielinen neuvonta Mainio, jonka palveluita voidaan toivottavasti uuden kotoutumislain hengessä hyödyntää koko Pirkanmaalla.

Koulutusorganisaatioiden vahva verkostoyhteistyö Pirkanmaan laajuisesti taas tarjoaa oivat mahdollisuudet sekä yhteiskuntaorientaation että laajemmin kieli- ja kotoutumiskoulutusten kehittämiseen yli kuntarajojen.

Pirkanmaan ELY-keskus ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät 10.10. uudistuvaa kotoutumislakia koskevan Pirkanmaan aluekeskustelun. Tilaisuudessa keskusteltiin uudistuksen toimeenpanosta ja kuntien valmistelutilanteesta sekä tehtävien järjestämisestä ja rahoituksesta. Keskustelujen antia hyödynnetään uudistuksen toimeenpanon suunnittelussa.

Lisätietoa

https://kotoutuminen.fi/kotoutumislain-uudistus

https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus