Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Vaikuta vesienhoidon, merenhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Sisävesien ja meren tilan parantaminen vaatii tehokkaampia toimenpiteitä

Ravinnekuormitus on saatava kuriin, jotta vesiemme tilaa saadaan parannettua. Suurin osa Lounais-Suomen järvistä, joista ja rannikkovesistä kärsii edelleen rehevöitymisestä ja niiden tila on korkeintaan tyydyttävä. 1.10. julkaistussa ehdotuksessa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi listataan keinot, joilla pinta- ja pohjavesien hyvään tilaan päästäisiin vuoteen 2021 mennessä.

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi sisältää tietoa alueen vesistöistä, pohjavesimuodostumista, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.  

Pintavesien ekologiseen ja kemialliseen tilaan sekä pohjavesien kemialliseen tilaan voi tutustua uudessa vesikartta-karttapalvelussa osoitteessa:

Maatalouden toimenpiteet on nostettu tärkeiksi hoitotoimenpiteiksi, sillä suurin osa alueemme vesistöistä sijaitsee intensiivisellä maatalousalueella.  Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa entisestään ja ympäristökorvausjärjestelmän mahdollisuudet tulisi hyödyntää tehokkaasti.  Käytännössä maatalouteen tarvitaan lisää suojavyöhykkeitä, talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja runsaasti eroosion torjuntaa. Vesiemme hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä maatalouden lisäksi myös haja-asutuksessa, metsätaloudessa, turvetuotannossa, yhdyskuntien jätevedenkäsittelyssä ja kalankasvatuksessa. Lisäksi alueella tulee toteuttaa vesistökohtaisia kunnostustoimenpiteitä.

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi on julkaistu 15.1.2015

Merenhoidon tavoitteena on saavuttaa meren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Toimenpideohjelma kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Se on laadittu meriympäristöön kohdistuvien ihmisen aiheuttamien paineiden vähentämiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi. Toimenpideohjelmassa on arvioitu jo käytössä olevien toimenpiteiden riittävyyttä meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja esitetty uusia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeellisia vesienhoitosuunnitelmissa ehdotettujen sekä jo käytössä olevien toimenpiteiden lisäksi.  

Merenhoidon toimenpideohjelmassa toimenpiteitä on esitetty rehevöitymisen, haitallisten aineiden, melun ja muun energian mereen johtamisen, alusten päästöjen sekä meriroskan vähentämiseksi. Lisäksi esitetään toimenpiteitä haitallisten vieraslajien torjumiseksi ja merenpohjan fyysisten vahinkojen vähentämiseksi. Keinoja esitetään myös merellisten luonnonvarojen kestävän käytön ja hoidon parantamiseksi.

Merellisellä aluesuunnittelulla ja suojelualueita kehittämällä sekä muilla luonnonsuojelun toimilla voidaan saavuttaa kaikkien luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien suojelun taso on suotuisa.

Pohjavesien tila ei ole kohentunut

Pohjavesien tila ei ole parantunut toivotulla tavalla ja seurantatiedon lisääntyessä on ilmennyt lisää riskipohjavesialueita. Syynä huonoon kemialliseen tilaan ovat torjunta-aineet, liuotinaineet, raskasmetallit ja korkeat kloridipitoisuudet.

Pohjavesivarojen turvaamisessa keskeisenä keinona on suojelusuunnitelmien laatiminen pohjavesialueille. Pohjaveden suojeluseikat huomioivalla järkevällä maankäytön suunnittelulla on merkittävä rooli pohjavesien hyvän tilan saavuttamisessa. Lisäksi pohjavesien tilan parantamiseksi tärkeitä toimenpiteitä ovat pohjaveden tilan seuranta, maa-ainesottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen, pohjavesisuojausten rakentaminen sekä neuvonnan ja valvonnan tehostaminen.

Tulvariskit ovat todellisia

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tulvariskien hallintasuunnitelmia on valmisteilla kolme: Kokemäenjoen vesistöalueelle, Uskelanjoen vesistöalueelle sekä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueelle. Näillä alueilla sijaitsevat merkittävimmät tulvariskikohteemme Porissa, Huittisissa, Salossa ja Turun sekä Rauman seudulla. Suunnitelmissa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla, eli huomioimalla tulvariskialueet rakennuspaikan valinnassa. Valmiustoimilla, kuten tulvakarttojen ja valmiussuunnitelmien laatimisella sekä kansalaisille tiedottamisella, voidaan parantaa yhteiskunnan varautumista tulviin. Myös tulvavaara- ja tulvatilannetoiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten vesistön säännöstely sekä jää- ja hyydepatojen ehkäisy, ovat keskeisessä asemassa tulvariskien vähentämisessä.

Kaikissa suunnitelmissa esitetään myös kiinteitä tulvasuojelutoimenpiteitä, kuten valumavesien pidättämistä ja kiinteistökohtaisia suojauksia. Kokemäenjoen vesistössä tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suurien tulvasuojeluhankkeiden toteuttamista; Porissa olemassa olevien uomien ruoppausta sekä Harjunpäänjoen alaosan järjestelyä, Huittisissa ja Kokemäellä Säpilän oikaisu-uoman rakentamista.

Kansalaispalaute on tärkeää, sillä suunnitelmien on tarkoitus palvella erityisesti rantakiinteistöjen omistajia. Paikallistuntemusta tarvitaan, jotta tulvariskien hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.

Kaikki suunnitteluaineistot ovat esillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa - jokainen voi vaikuttaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää näkemyksiä merenhoidon toimenpideohjelmaan, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaan sekä kolmeen tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Kuuleminen vesienhoidon ja tulvariskien suunnitelmaehdotuksista on alkanut 1.10.2014 ja merenhoidosta 15.1.2015.

Jokainen aiheesta kiinnostunut voi antaa asiasta mielipiteensä tai kertoa ehdotuksensa. Kuuleminen kestää 31.3.2015 saakka. Tämän jälkeen saadut kommentit kerätään yhteen ja niitä hyödynnetään suunnitelmien ja toimenpideohjelmien lopullisissa versioissa. Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuoden 2015 lopussa.


Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Vesienhoitosuunnitelmaehdotus ja merenhoidon toimenpideohjelmaehdotus ovat myös nähtävillä kaikissa alueen kunnissa (kuntien ilmoitustauluilla) ja tulvariskien hallintasuunnitelmat ovat nähtävillä niissä kunnissa, joiden alueita ne koskevat.

Palautetta voi antaa ELY-keskukselle esimerkiksi sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostilla tai kirjaamoon osoitettuna kirjeenä. Suunnitelmista voi keskustella Otakantaa.fi –verkkopalvelussa.

 
Lisätietoja:

Vesienhoito:
ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel (0295 022 879, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) ja
ylitarkastaja Maria Mäkinen (pohjavedet 0295 022 913, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi)

Merenhoito:
johtava asiantuntija Janne Suomela (0295 022 947, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Tulvariskien hallinnan suunnittelu:
vanhempi insinööri Olli-Matti Verta (0295 022 961, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Alueellista tietoa