Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Uudenmaan ilmanlaaturaportti  valmistunut (Uudenmaan ELY-keskus)

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla oli vuonna 2012 pääosin hyvää tai tyydyttävää. Syynä ajoittaiseen huonoon ja erittäin huonoon ilmanlaatuun olivat katujen keväisestä pölyämisestä peräisin olevat niin sanotut hengitettävät hiukkaset. Myös puun pienpoltto voi olla merkittävä paikallinen ilmanlaatuun vaikuttava tekijä.  Tämä käy ilmi kesällä 2013 valmistuneesta vuosiraportista, jossa käsitellään kuntien yhteisen ilmanlaadun seurannan tuloksia.

Ilmanlaatu oli hyvää tai tyydyttävää Lohjan mittausasemalla lähes koko vuoden. (99 % vuoden tunneista) Järvenpään mittausasemalla vastaava tuntimäärä oli 93 %. Järvenpäässä huonoja tai erittäin huonoja ilmanlaadun tunteja oli kuitenkin melko runsaasti, 2 % vuoden tunneista, mikä oli selvästi enemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun mittauspisteissä. Hengitettäville hiukkasille annetut raja-arvot eivät kuitenkaan ylittyneet Järvenpäässä tai Lohjalla.

Huonoon ilmanlaatuun ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien alentamiseen taajamissa tulisi kiinnittää huomiota. Katujen kunnossapitoa tehostamalla voidaan merkittävästi vähentää katupölyn määrää ilmassa. Puun poltossa on puolestaan tärkeää oikea poltto- ja varastointitapa. Puun poltosta syntyy terveydelle haitallisia päästöjä pienhiukkasia, häkää ja orgaanisia yhdisteitä. Osana alueellista ilmanlaadun seurantaa toteutetaan Uudellamaalla syksyllä 2013 "Käytä tulisijaasi oikein" -kampanja.

Pääosin liikenteestä peräisin olevan typpidioksidin pitoisuudet olivat selvästi raja- ja ohjearvojen alapuolella kaikilla mittausasemilla.  Otsonipitoisuuksien sekä rikkidioksidin, hiilimonoksidin, bentseenin ja arseenin sekä raskasmetallien pitoisuuksien arvioitiin olevan raja-, ohje- ja tavoitearvojen alapuolella. Pitoisuuksissa tapahtunutta kehitystä on toistaiseksi vaikea arvioida mittauspaikkojen vaihtelun vuoksi. Pitoisuudet olivat kuitenkin pääosin alhaisempia tai samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Uudenmaan alueellinen ilmanlaadun seuranta toteutettiin vuonna 2012 yhdeksättä kertaa. Viime vuonna jatkuvia mittauksia tehtiin Lohjalla ja Järvenpäässä. Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin lisäksi yhdeksässä suurimmassa kunnassa. Seurantaa toteuttaa käytännössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Tulokset on esitetty raportissa: Ilmanlaatu Uudellamaalla 2012. Raportti on saatavissa osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/91831

 

Lisätietoja:

  • Ilmansuojeluasiantuntija Päivi Aarnio, HSY, 045 6357698, etunimi.sukunimi(@hsy.fi
  • Ylitarkastaja Vesa Suominen, Uudenmaan ELY-keskus, 02950 21465, [email protected]

 


Alueellista tietoa