Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Terrafame Oy:n nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt arviointiselostuksen kuulemisvaiheeseen (Kainuu)

Terrafame Oy suunnittelee aloittavansa akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistamisen kaivoksen tehdasalueella.

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hanke on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) hankeluetteloon luettava hanke, johon on sovellettava YVA-lakia. Hankkeen YVA-menettely poikkeaa jonkin verran aiemmista Terrafamen YVA-hankkeista, koska hankkeeseen sovelletaan uutta 16.5.2017 voimaan tullutta YVA-lainsäädäntöä.

Menettelyssä tapahtunut muutos näkyy muun muassa siten, että arviointi on kohdennettu hankkeen kannalta merkittäviin ympäristövaikutuksiin ja yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta lausunnon sijaan perustellun päätelmän. Lisäksi kun hanke mahdollisesti etenee ympäristölupahakemukseksi, on lupaviranomaisen eli aluehallintoviraston varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa.

Arviointiselostuksen sisältö ja selostuksesta kuuleminen

Tänään kuulutetussa nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen arviointiselostuksessa esitetään muun muassa kuvaus hankkeesta ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, vaikutusten lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta.

Akkukemikaalien valmistuksen prosessivaiheet ovat lyhyesti 1) paineliuotus, 2) uutto ja 3) kiteytys. Akkukemikaalien valmistuksessa käytetään ammoniakkia, jota ei ole aiemmin ollut käytössä Terrafamen kaivoksella. Akkukemikaalien kiteyttämiseen tarvitaan höyryä. Hankkeen YVA-vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta erilaista kiteytysmenetelmää sekä erilaisia voimalaitosvaihtoehtoja höyryn tuottamiseksi.

Akkukemikaalitehtaan arviointiselostuksessa akkukemikaalien valmistamisen todennäköisesti merkittäviksi ympäristövaikutuksiksi on arvioitu myönteiset vaikutukset aluetalouteen, lisääntyvän raskaan liikenteen kielteiset vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä ammoniakin varastointiin ja käsittelyyn mahdollisesti liittyvien poikkeustilanteiden vaikutukset kaivoksen työturvallisuuteen sekä asukkaiden kaivoksen toimintaan kohdistuvien huolien lisääntymiseen. Arviointiselostuksen mukaan hankevaihtoehdot eivät olennaisilta osin poikkea ympäristövaikutuksiltaan toisistaan ja ovat arvioinnin perusteella toteuttamiskelpoisia.

Arviointiselostus on kuultavana 18.10.–19.11.2018 välisen ajan lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Kuulemisvaiheen päätyttyä yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen ottaa kantaa hankkeen merkittäviin ympäristövaikutuksiin.

Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto -hankkeen YVA-arviointiselostus on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafameakkukemikaaliYVA.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 20.11.2018 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteen voi jättää myös osoitteesta www.ymparisto.fi/terrafameakkukemikaaliYVA löytyvällä mielipidelomakkeella. Täytetty lomake toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään 31.10.2018 klo 18.00 alkaen Break Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2, Vuokatti). Ennen varsinaisen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Tilaisuus on kaikille avoin.

 

Lisätietoja

Hankkeesta: Terrafame Oy, Elina Salmela, p. 020 7130 800, etunimi.sukunimi@terrafame.fi

YVA-menettelystä: Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa