Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Pirkanmaalla hiilidioksidipäästöt ovat laskussa, vesien tila on parantunut, mutta yhdyskuntajätettä ei vielä saada hyödynnettyä tehokkaasti (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan kasvava väestö ja teollisuus aiheuttavat melkoisia paineita luonnolle ja ympäristölle. Suhdanteista riippumatta ympäristökuormitus on jatkuvasti huomattavaa, samoin energian ja luonnonvarojen käyttö. Ympäristöstä huolehtiminen on kuitenkin edistynyt Pirkanmaalla monin tavoin, ja yleinen kiinnostus ympäristöä kohtaan on kasvanut.

Tämä selviää Ympäristön tila Pirkanmaalla 2013 -katsauksesta, jossa tarkastellaan ympäristön tilaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueella. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä. Katsaukset perustuvat EU:n ympäristödirektiiviin, joka velvoittaa tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta.

Pirkanmaalla hiilidioksidipäästöt laskussa

Ilmastonmuutos etenee Pirkanmaalla kuten muuallakin maailmassa. On kuitenkin tärkeää, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja siihen varautumiseen suhtaudutaan vakavasti.  Esimerkiksi korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttö uusiutuvilla energianlähteillä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Pirkanmaalla hiilidioksidipäästöt ovat laskusuunnassa.  Siihen on vaikuttanut mm. vuoden 2008 taloudellinen taantuma sekä bioenergian (erityisesti puuhakkeen) käytön lisääntyminen ja vastaava fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen.   Pirkanmaan merkittävin energianlähde on maakaasu, mutta puuenergian kokonaiskäyttö on kasvussa.

Vedet pääosin hyvässä tilassa

Vuonna 2013 valmistuneen uuden vesien tilan ekologisen luokittelun mukaan suurin osa Pirkanmaan pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia. Pirkanmaan järvien lukumäärästä 75 % ja pinta-alasta 79 % on vähintään hyvässä tilassa.

Pirkanmaan pohjavesien tila on pääosin hyvä.   Kaiken kaikkiaan Pirkanmaalla on 92 kpl vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta ja 59 kpl vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta.  Näistä 20 on riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta eli riskialueita on neljä enemmän kuin vuonna 2009. Pirkanmaalla pohjavesialueiden riskit kohdistuvat taajamiin erityisesti harjujaksolla, joka kulkee Pälkäneeltä Hämeenkyröön Tampereen kaupunkiseudun halki. Osa ongelmista aiheutuu menneistä riskitoiminnoista, joista nyt näkyy jälkiä pohjavedessä.

Luomutuotanto lisääntynyt Pirkanmaalla

Luomutuotanto on sekä kasvi- että eläintuotannon osalta lisääntynyt 2000-luvun puolivälin jälkeen. Pirkanmaan pelloista 11,7 % ja maatiloista 10,4 % on luomutuotannossa. Tuotannon kasvua selittää ensisijaisesti se, että kysyntä ja kiinnostus luomuun on kasvanut. 

Tavoitteena yhdyskuntajätteen tehokkaampi hyödyntäminen

Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen määrä on pysynyt Pirkanmaalla viime vuosina suunnilleen samalla tasoilla. Vuonna 2011 yhdyskuntajätettä syntyi Pirkanmaalla 225 000 tonnia. Kotitalousjätteen osuus tästä oli 274 kg asukasta kohti. Yhdyskuntajätteestä yli puolet meni edelleen kaatopaikalle, vaikka tavoitteena on, että jätettä voitaisiin hyödyntää yhä enemmän. Jätteiden hyötykäytöllä voidaan myös vähentää jätteiden ilmastovaikutuksia.  Avainasemassa on saada biohajoavat jätteet paremmin hyödynnetyksi.

Lähitulevaisuudessa on odotettavissa, että yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste tulee nousemaan reilusti sekä uuden sähköä ja lämpöä yhdyskuntajätteistä tuottavan voimalaitoksen että materiaalikierrätyksen myötä.

Lisätietoja:

Ympäristön tila Pirkanmaalla 2013 -katsaus (pdf, 5,5, Mt)

SYKE ja YM: Talouskriisi on vaikuttanut ympäristön tilaan (tiedote 11.12.2013)

www.ymparisto.fi/ymparistontila2013

Pirkanmaan ELY-keskus, Heikki Kaipainen, puh. 0295 036 338, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa