Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Osaaminen näkyviin myös ennakoiden (Häme)

Osaaminen näkyviin -teemaviikon järjesti tänä vuonna Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Viikon aikana käytiin lukuisia mielenkiintoisia keskusteluita ja tuotiin esiin osaamisen tunnistamisen ja näkyväksi tekemisen merkityksellisyyttä. 
On tärkeää tunnistaa nykyistä osaamista, mutta myös tärkeää kyetä ennakoimaan sitä, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Hämeen ELY-keskuksen toiminta-alueella (Kanta- ja Päijät-Häme) on parin viime vuoden aikana panostettu erityisesti yhteisen ymmärryksen luomiseen osaamistarpeiden ennakoinnin nykytilasta ja tämän pohjalta tunnistettujen kehittämistarpeiden yhteiseen edistämiseen.

Mitä minä osaan? Osaanko minä? Minä osaan!

Oman osaamisen esille tuominen voi olla haastavaa ja vaikeaakin. Jokaisella meistä on osaamista: joko työpaikalla, harrastuksissa tai muutoin saavutettua. Aina ei itsekään hoksaa, mitä kaikkea oikeasti osaa. 
Oman osaamisen pohdintaan kannattaa kuitenkin käyttää aikaa, sillä oman osaamisen tunnistaminen auttaa pärjäämään työssä, arjessa ja elämässä. Käsitys omista kyvyistämme ohjaa sitä, kuinka asetamme päämäärämme ja mitä tavoittelemme.

Osaamisen tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti asetettuja tavoitteita. Jos tavoitteena on uusi ammatti tai uralla eteneminen, on seuraavaksi selvitettävä, kuinka omaa osaamista tulisi kehittää tavoitteeseen pääsemiseksi. Tai mitkä ylipäätään ovat niitä ammatteja, tai osaamisia, joita tulisi omaan taitovalikoimaan lisätä työmarkkina-arvon varmistamiseksi myös tulevaisuudessa?

Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?

Entä jos työnäsi on suunnitella koulutuksia tai teet uraohjausta? Minkälaisia osaamisia tulisi erityisesti huomioida suunniteltaessa koulutuskokonaisuuksia tai palveluita? Mitkä osaamiset liittyvät yksiselitteisesti johonkin tiettyyn alaan ja mitkä ovat ns. poikkileikkaavia yleisosaamisia, joita jokaisen tulisi hallita? Mikä tilanne on näiden osalta nyt ja kolmen vuoden päästä?

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat omassa tai naapurimaakunnassa? Kenties olet yrittäjä ja etsit uutta osaamisen kehittämiseen keskittyvää liiketoimintakohdetta – tässäkin auttaa tieto siitä, millaiselle osaamiselle on kysyntää ja mistä on puutetta ja millä alueella.

Osaamistarvetieto maakuntien aluekehityksen apuna

Kohtaanto-ongelma syntyy, kun työelämän osaamistarpeet eivät kohtaa työtä hakevien osaamisten kanssa. Tällöin työnantajat eivät löydä osaavaa työvoimaa, eivätkä työnhakijat töitä. Osaamistarvetieto yhteen koottuna muodostaa kokonaisuuden, jonka perusteella alueen toimijat (esim. ELY-keskus, TE-toimisto, kuntakokeilut, oppilaitokset, kunnat…. jne.) voivat käydä yhteistä keskustelua tarvittavista toimenpiteistä havaittujen kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi.  Osaamistarvetietoja analysoimalla alueen toimijat voivat suunnitella esim. alueen koulutustarjontaa siten, että työnhakijoiden osaaminen päivitetään vastaamaan alueen työelämän tarpeita. Tiedon pohjalta voidaan myös suunnata toimenpiteitä työvoiman ylitarjonta-aloilta pula-aloille tai kehittää uutta yritystoimintaa. 

Hämeen ELY-keskuksessakin on havahduttu osaamistarvetiedon hyödyntämisen merkityksellisyyteen osana sen aluekehitystehtävää. Monitoimijaisesta joukosta koostuva Hämeen osaamisen & ohjauksen koordinaatioryhmä asetti vuodenvaihteessa 2020–21 yhdeksi alueellisen jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen kehittämistyön painopisteeksi yhteisen ennakointitoiminnan, erityisesti osaamistarpeiden ennakointiin liittyen. Aiheesta on uutisoitu ja kerrottu aiemmin esim. ELY-keskuksen uutiskirjeessä. Kaikki linkit edellisiin uutisiin löytyvät ELY-keskuksen jatkuvan oppimisen Hämeen aluesivuilta.

Osaamistarpeiden ennakoinnin Hämeen malli

Osaamistarpeiden keräämisen ja hyödyntämisen nykytilaa kuvaavan ja sen pohjalta suosituksia antaneen selvitystyön perusteella Hämeen ELY-keskus ja TE-toimisto kutsuivat alueelliset toimijat yhteen keskustelemaan kehitystyön jatkamisesta. Yhteisten tapaamisten myötä on syntynyt sekä yhteinen ymmärrys osaamistarvetiedon ennakoinnin ja hyödyntämisen nykytilanteesta että siihen liittyvästä tavoitetilasta.   

Toimijat ovat yhdessä päättäneet lähteä rakentamaan Hämeen osaamistarpeiden yhteisen ennakoinnin toimintamallia.  Toimintamallin tavoitteina on:

  1. Hämeen yhteisen ennakointityön vision ja strategian rakentaminen
  2. Osaamistarvetiedon näkyväksi/saavutettavaksi tekeminen ja yhteinen määrittely
  3. Alueen toimijoiden yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja ennakointikyvykkyyden lisääminen
  4. Toimijoiden sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistyöhön

Toimintamallin uskotaan tuovan hyötyjä laajasti Hämeen molempiin maakuntiin, alueen viranomais- ja koulutustoimijoille, työtä hakeville, ohjaustyötä tekeville sekä yrityksille. Osaamistarvetiedon näkyvyys ja saavutettavuus mahdollistavat sen tehokkaan hyödyntämisen. Jokainen voi hyödyntää tietoa omassa toiminnassaan tarvitsemallaan tavalla. Tämän lisäksi osaamistarpeisiin liittyvät yhteiset keskustelut, tiedon tulkinta sekä analyysin pohjalta yhteisesti sovittavat toimenpiteet tuottavat aikaisempaa tehokkaampia ja vaikuttavampia alueellisia ratkaisuja kohtaanto-ongelmiin. Kun alueen yhteinen ymmärrys ongelmista ja niiden ratkaisuihin vaadittavista toimenpiteistä kehittyy, on tämä tieto myös kyettävä kytkemään alueen tiedolla johtamisen prosesseihin sekä kunkin aluetoimijan omiin päätöksentekoprosesseihin. Tätä tuetaan yhteisellä kehitystyöllä, mutta tämän lisäksi tarvitaan aluetoimijoiden sitoutumista yhteiseen prosessiin ja sen aktiivista linkittämistä omaan toimintaan.

Alueellinen ja valtakunnallinen osaamistarpeiden ennakointi käyvät käsi kädessä 

Hämeen alueellisessa kehittämistyössä on alusta lähtien tiedostettu, että alue-ennakointia ja siihen liittyviä toimintamalleja ei kannata kehittää erillään ns. omassa kuplassaan, vaan toteutus kannattaa sitoa tiiviisti valtakunnalliseen kehitystyöhön ja saumattomaksi osaksi alueilta valtakunnan tasolle (ja päinvastoin) tapahtuvaa tiedonkulkua.

Hämeen alueella tapahtuvan kehitystyön tiimoilta tehdäänkin hyvin tiivistä yhteistyötä sekä työ- ja elinkeinoministeriön TEM) että jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) kanssa. Hämeen kehitystyö kytkeytyy osaksi useita valtakunnallisia kehityskohteita, kuten JOTPA:n ennakoinnin raportointialustan alueellisen osion kehitystyö, TEM:ön hallinnonalan osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamallin kehittäminen ja ammattibarometrin uudistustyö. Hämeen ELY-alue toimii pilottialueena kaikissa näissä ja siten osaltaan varmistaa alueellisen toimintamallin yhteensopivuuden näiden kehityskulkujen kanssa.

Miten tästä eteenpäin?

Odotukset ovat korkealla ja tuloksiakin syntynee pikkuhiljaa. Syyskuun lopussa järjestetään ennakointikehittämisen tiimoilta työpaja, jossa keskitytään erityisesti vanhuspalveluiden toimialan osaamistarpeiden ennakointiin, mutta kehitetään samalla myös yleisemmin muiden toimialojen osaamistarve-ennakointiin soveltuvaa mallia. Työpajaan on kutsuttu laajasti Hämeen ELY-alueelta vanhuspalveluiden osaamistarpeita tuntevia tahoja.

Muitakin työpajoja on tulossa ja eri ammattialoihin ja ammatteihin liittyen on tulossa myös alueellisia kyselyitä, todennäköisesti vuoden loppupuolella tai viimeistään ensi vuoden tammikuussa. Erityisen huomion kohteena tulevat olemaan mm. ICT- ja ohjelmointialat, talonrakennus, metalli- ja elintarviketeollisuus, kuljetusala ja varhaiskasvatus. Kartoitamme työpajoihin ja kyselyihin osallistuvia tahoja parhaillaan ja mielenkiintonsa näihin osallistumiseen voi lähettää sähköpostitse tämän artikkelin kirjoittajille.

Osaamistarpeiden ennakoinnin kehitystyö etenee askelittain ja hiljalleen siitä toivottavasti kehittyy kokonaisuus, joka edesauttaa meitä löytämään ratkaisuja kohtaanto-ongelmiin ja tekemään osaamisen tarpeita näkyviksi koko Hämeen alueella.

 

Lisätietoja:

Kristiina Santos, osaamiskoordinaattori, Hämeen ELY-keskus

Katja Aalto, hankinta-asiantuntija, Hämeen ELY-keskus

sähköpostiosoitteet: [email protected]