Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamislupien päätösvalta kokonaan huhtikuun alusta kunnille (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

1.4.2016 astui voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla rakentamisen poikkeamispäätösten toimivalta siirtyi kokonaisuudessaan kuntiin. Kuntien tukemiseksi muutoksessa ympäristöhallinto järjesti aiheesta koulutuskierroksen, jonka Kaakkois-Suomea koskeva tilaisuus pidettiin 19.4.2016 Kouvolassa. Mukaan oli päässyt noin 80 asiantuntijaa ja luottamushenkilöä, pääosin alueen kunnista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus oli kutsunut kouluttajaksi ympäristöministeriön asiantuntija Kalervo Hirvosen, jolla on pitkä oma kokemus poikkeamispäätösten teosta.

Mitä poikkeamistoimivalta tarkoittaa

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (myöhemmin MRL) sanotaan, että kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeuksen laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Tähän saakka osa poikkeamisen toimivallasta on kuitenkin kuulunut kuntien sijasta ELY-keskukselle.

Tällaisia aikaisemmin ELY-keskukselle kuuluvia poikkeamisia on MRL:n mukaan uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa kaavaa, vähäistä suuremmat poikkeamat asemakaavan rakennusoikeuksista, poikkeamiset rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä. Jatkossa päätökset poikkeamisista tekevät kunnat, mutta ELY-keskukset avustavat ja konsultoivat ja viime kädessä säilyy valitusoikeuskin.

Avaussanoissaan puheenjohtajana toiminut alueidenkäyttöpäällikkö Harri Kuivalainen korostikin sitä, että ELY-keskuksen rooli muuttuu yhä enemmän konsultoivaksi. Hän toivoo ainakin aluksi kuntien viranhaltijoita ottamaan tarvittaessa ELY-keskukseen yhteyttä jo valmisteluvaiheessa.

Ylijohtaja Leena Gunnar kertoi lyhyesti mitä uudistuksia maankäyttö ja rakennuslakiin valmistellaan  ja näytti kartoilla Kaakkois-Suomen maakuntien kaavoituksen tilanteet. Hänellä oli myös karttoja, joissa näkyi nyt siirtyvien poikkeamislupien määrä maakunnittain ja onko päätös ollut positiivinen vai negatiivinen.

Ylijohtaja opasti myös miten kunnista voidaan siirtää isoja kartta-aineistoja ELY-keskukseen. Aineistoja voi siirtää ely-keskus.fi-verkkopalvelussa  Asioi verkossa -sivuston kautta.

Jokainen poikkeamispäätös on omanlaisensa

Kalervo Hirvonen kävi esityksessään läpi yksityiskohtaisesti poikkeamistoimivallan käytäntöjä yleisesti, mutta korosti myös, että jokainen poikkeamispäätös on erilainen ja perustelut päätökselle täytyy selvittää ja kirjata päätökseen tapauskohtaisesti. Ohjeena voi kuitenkin käyttää olemassa olevia hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Näissä linjataan "raameja" , joissa poikkeamispäätöksissä liikutaan. 

Poikkeamispäätöksissä on myös monia vuosien saatossa vakiintuneita käytäntöjä, jotka on hyvä tuntea kun kuntien viranhaltijat päätöksiä alkavat muokata.

Rantarakentaminen yleisin poikkeaminen

Poikkeminen MRL:n määräyksistä tulee mahdolliseksi vain erityisistä syistä. Millaisia erityiset syyt ovat ja miten ne on määritelty. Kalervo Hirvonen oli koonnut lukuisia esimerkkejä ja hallinto-oikeuden päätöksiä, joiden avulla usein käytetyt erityiset syyt "löytyvät", vaikka niitä ei suoraan lakiin ole kirjoitettukaan.

Esimerkiksi rantaan ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai yleiskaavaa, ja siksi usein tarvitaan poikkeamislupa.  Lupaharkinnassa on huomioitava monia hyvin erilaisia asioita, esimerkiksi vesienhoidon ja luonnonsuojelun kysymykset.

Myös suojellun rakennuksen muuttaminen tai kunnostaminen voi vaatia poikkeamispäätöksen. Esimerkkinä Hirvonen kertoi suojellun rakennusten ikkunoiden vaihtamisen uudenlaisiin.

Hirvonen oli koonnut esitykseensä paljon erilaisia esimerkkejä niistä poikkeamisluvista, joita ELY-keskukset ovat tehneet ja joihin korkein oikeus ja hallinto-oikeus ovat ottaneet kantaa.

Leena Gunnarin esitys (pdf, 1,8 Mt)

Kalervo Hirvosen esitys (pdf 1,8 Mt)


Alueellista tietoa