Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaikki turvetuotanto luvanvaraiseksi, oppaasta apua tuottajille luvan hakemiseen

Alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueiden tulee hakea ympäristölupaa 1.9.2020 mennessä, mikäli turvetuotantoa alueella aiotaan jatkaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatima opas "Ympäristölupahakemuksen laatiminen tuotannossa olevalle alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueelle" auttaa tuottajia luvan hakemisessa.

Ympäristöministeriön rahoittama ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima "Alle 10 ha turvetuotantoalueiden ympäristölupien hakumenettely" –hanke on järjestänyt koulutustilaisuuksia pienten turvetuotantoalueiden tuottajille ja laatinut oppaan ympäristöluvan hakemiseen. Hankkeen päätyttyä oppaan toivotaan edistävän kattavien lupahakemusten jättämistä ajallaan.

Ympäristölupahakemuksen tulee sisältää muun muassa tiedot vesienkäsittelystä ja alapuolisesta vesistön tilasta sekä esityksen tuotannon päästö- ja vesistötarkkailusta. Lupahakemuksen laatimiseen kannattaakin ryhtyä hyvissä ajoin ja yhteistyöllä muiden luvanhakijoiden kanssa voi säästää kustannuksissa. Esimerkiksi vesistötarkkailussa kannattaa pyrkiä yhteistarkkailuun.

"Ympäristöluvallisessa toiminnassa edellytetään pääsääntöisesti tehostettua vesienkäsittelyä. Toimivan vesienkäsittelyn suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa panostaa, sillä käsittelyn muuttaminen jälkikäteen on hankalaa", toteaa hankekoordinaattori Ari Koski Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Luvan hakeminen on ajankohtaista kaikille alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueille, jotka ovat olleet toiminnassa uuden ympäristönsuojelulain voimaan tullessa vuonna 2014 ja toimintaa on tarkoitus jatkaa ammattimaisesti. Tuotantoa voi jatkaa lupahakemuksen ollessa vireillä, mutta mahdollisella laajennusalueella ei tuotantoa saa valmistella ennen lainvoimaista ympäristölupaa.  Aikaisemman ympäristönsuojelulain mukaan alle kymmenen hehtaarin turvetuotantoalueelle ei pääsääntöisesti tarvinnut ympäristölupaa.

Opas on saatavilla sähköisenä Doria-julkaisuarkistosta:

Lisätietoja:

  • Hankekoordinaattori Ari Koski, 0295 027 350, ari.koski@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa