Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Helmi-ohjelmassa tehtiin vuonna 2023 merkittäviä tekoja luontokadon hidastamiseksi

Helmi-elinympäristöohjelma edisti vuonna 2023 aktiivisesti elinympäristöjen kunnostusta ja hoitoa. Ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen vuosille 2021–2030.

Lintuvesien kunnostus- ja hoitotoimet etenivät hyvin vuonna 2023. Kunnostustyöt saatiin valmiiksi 34 kohteella ja jatkuva hoito järjestyi 16 kohteella. Haitallisten vieraslajien, minkin ja supikoiran, pyynnit jatkuivat 72 arvokkaalla lintuvesikohteella. Uusia vesilintujenrauhoitus- ja levähdysalueita perustettiin 24 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan Natura-alueiden merenrantaniittyjä hoidetaan maatalouden ympäristötuella kaikkiaan noin 4000 hehtaarilla. Muun muassa äärimmäisen uhanalainen suokukko on hyötynyt hoitotoimenpiteistä. Lajin valtakunnallisesta alhosta huolimatta Pohjois-Pohjanmaan hoidetuilla rantaniityillä pesivä kanta on kymmenessä vuodessa yli kaksinkertaistunut.

Rantaniittyjen kunnostus suojaa uhanalaisten lintujen pesiä

Hyvien tulosten kannustamana merenrantaniittyjen hoitoa on laajennettu ja tehostettu Helmi-ohjelmassa. Esimerkiksi Siikajoen lintuvesien Natura-alueella Tauvon Ulkonokalla Metsähallituksen Luontopalvelut on kunnostanut yhteensä noin 100 hehtaaria suokukon ja useiden muiden uhanalaisten kosteikkolintulajien elinympäristöä. Aluetta on raivattu sekä ruovikkoa poistettu ja aloitettu vuosittainen laidunnus tai niittohoito 52 hehtaarin lisäalueilla.

Luonnon tilaa parantavia toimia tehdään monissa elinympäristöissä

Soiden suojelu ja ennallistaminen suojelualueilla etenivät vuonna 2023 jälleen hyvin. Soita suojeltiin lähes 6000 ja ennallistettiin Metsähallituksen luontopalveluiden, ELY-keskusten sekä Metsätalous Oy:n toimesta yli 5000 hehtaaria. 

Pienvesien kunnostamisessa saavutettiin hyvät tulokset. Puroja kunnostettiin yli 45 kilometriä ja niistä poistettiin kalojen nousun estäviä vaellusesteitä yhteensä 110 kappaletta. Purokunnostuksia on tehty ohjelman aikana kaikkiaan 120 kilometrillä. Myös lähteiden ja rantaelinympäristöjen kunnostukset edistyivät: viime vuonna ennallistettiin 48 lähdettä pääosin suojelualueilla ja rantaelinympäristöjä kunnostettiin 23 työkohteella.

Kesä 2023 oli suotuisa metsien polttotoimille. Suojelualueiden metsiä poltettiin ennätysmäärä, 50 hehtaaria. Valtion monikäyttömetsiä kulotettiin 506 ha. Suojelualueilla tehtiin myös muita hoitotoimia 156 kohteella. Valtion monikäyttömetsissä muut metsäelinympäristöjen kunnostuksen tulokset jäivät aiemmista vuosista: lehtoja hoidettiin 12 ja paahdeympäristöjä 15 hehtaaria.

Lue lisää